HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

83

VET "LIBERALEN" VAD HAN TALAR OM?

 

När argumenten tryter för den upphetsade demagogen, tillgriper han en störtskur av invektiv: glåporden haglar med ständigt återkommande refränger av förbannelser som endast har släktskap med gläfsanden, skällanden, ylanden och kvidanden. Detta är desperation, blottställd förtvivlan där orden förlorat all mening. Så är beklagligtvis fallet med Per Ahlmark, när han i (DN 2/10 1987) skulle gå i svaromål på min tidigare vädjan till honom att förklara vad han menar med sitt tidigare hysteriska utfall i TV mot Radio Islam (DN 24/9 1987). Han bara fortsätter sin tröstlösa monolog och vevar sitt rostiga positiv med samma spruckna gamla trall om att Radio Islam är "antisemitisk".

Man kan inte annat än tycka synd om Per Ahlmark, en idealist som förirrat sig i fantasins skenvärld och en liberal som blivit fanatiker. Han har fått allt om bakfoten. Han har inte fattat vad saken gäller - att det gäller den sionistiska staten Israels erövring av palestiniernas land och förtryck av palestinier som inte fördrivits av sionisterna. Han tror att de förtryckta är förtryckare. Han lever i det förflutnas skuggvärld.

Per Ahlmark upprepar sin kärleksförklaring till Israel - men har inte fattat att Israel är en ockupationsmakt som begår ständiga brott mot folkrätten. Han lovprisar Israel som en demokrati - men har inte fattat att Israel har förverkat all rätt att kalla sig demokrati när denna stat förtrampar alla demokratiska rättigheter för landets ursprungliga invånare, palestinierna. Han beundrar Israel som ett "mirakel" - men har inte fattat att palestinierna i hela ockupationsstaten Israel är grovt diskriminerade och inte ens självskrivna israeliska medborgare utan måste särskilt anhålla om medborgarskap och dessutom är ålagda passtvång med förbud att fritt förflytta sig i det egna landet.

Älskar Per Ahlmark våldet och förtrycket, bara därför att det självsvåldigt kallar sig "demokratiskt"? År Israel för Ahlmark en magisk spegel, en trollformel för godhet? Är det onda det goda?

Per Ahlmark lever i en from föreställning om ett himmelskt Israel bortom denna världens kiv och tävlan, en salighetens tillflyktsort för förföljda och en helighetens bastion mot "ett hav av diktaturer", låt vara att det i detta himmelrike kan förekomma ett och annat gnissel i änglakören som stöter även Per Ahlmark.

Per Ahlmark har inte fattat vad vare sig Israel eller sionismen i verkligheten är. Han tror att sionismen är en storartad "nationell befrielserörelse" och har sålunda inte fattat att den är en världsomfattande, ytterst kapitalstark och välorganiserad propagandamaskin - se t ex en stor artikel i Herald Tribune av den 7 juli i år med rubriken Potent U.S. lobby for Israel bends politicians and generals! Sionismen i skilda länder stöder inte bara Israel, en främmande makt, den uppammar även just "antisemitism" - sionismens budskap är ju att judar inte kan leva fredligt med andra folk och trosbekännare i ett samhälle, vilket just är det antisemitiska påståendet och svepskälet att köra iväg judarna till en särskild "judisk stat". Sionismen är spegelvänd antisemitism. Därav dess gissel.

Om Per Ahlmark hade studerat sionismens historia, skulle han ha upptäckt - kanske till sin förfäran - att sionismens stora pionjärer i slutet av förra århundradet samverkade med antisemiter och ställde de största förhoppningar till antisemitismens utbredning (vilket bl a framgår av den förste sionistledare Theodor Herils skrifter) och senare även samverkade med ledande nazister i Hitlers Tyskland ända fram till början av 1941 (vilket bl a dokumenteras i Lenni Brenners bok Zionism in The Age of The Dictators, London 1983).

Och alltjämt är antisemitismen, verklig eller inbillad, sionismens enda existensberättigande. Finns ingen antisemitism, skapas den av sionisterna. Utan antisemitism ingen vital sionism. Utan ett hotat Israel ingen sionistisk sammanhållning för stöd till Israel från USA och övriga västvärlden. Västvärldens fixering till "antisemitism" som fasans centrum och skuldkomplex upphör aldrig att förbrylla den (semitiska) islamska världen. Vill Ahlmark diskutera detta i TV?

Som så många aningslösa sionistiska propagandister är Per Ahlmark besatt av föreställningen om "antisemitism" som en akut och överhängande fara för judarna, för demokratin - som om Hitler fortfarande härskade i ett Stortyskland med ett nazistockuperat Europa för att nazifiera hela världen. Per Ahlmark har tydligen ännu inte upptäckt att Hitlers Tyskland besegrades i grunden i andra världskriget för över 42 år sedan, när Per Ahlmark gick i första förberedande och -förmodligen - lärde sig att nödtorftigt läsa innantill och kanske började förstå vad han läste.

Om Per Ahlmark fortfarande anser sig ha en oplockad gås med Hitler, bör han göra upp den saken med sig själv, inte därav söka en förevändning att offentligt skälla på Radio Islam för "antisemitism", vi skulle aldrig haft med Hitler och hans anhang att göra. Om Radio Islam skulle bedriva "antisemitisk förkunnelse gång på gång", som Ahlmark påstår, skulle vi i denna närradiosändare inte kunnat föra avspända samtal med seriösa personer som biskop Krister Stendahl, syster Marianne, Jan Myrdal och Per Gahrton, bara för att nämna några som framträtt i långa intervjuer i Radio Islam.

Per Ahlmark företer ett frappant exempel på logikens kollaps hos den moraliserande sofisten. Å ena sidan stoltserar han över att "ha tagit avstånd från delar av den israeliska politiken, t ex bosättningarna på Västbanken och kriget i Libanon 1982" (varvid han glömmer att han var mycket mer upprörd över Olof Palmes upprördhet över denna israeliska attack och krigföring). Men å andra sidan bekänner han att han "samtidigt älskar och beundrar Israel... och ser sionismen som en av 1900-talets viktigaste nationella befrielserörelser". Per Ahlmark har alltså inte fattat att två motstridiga satser är oförenliga: att man inte kan ta avstånd från ens en del av det man älskar och beundrar - annat än i en absurd drömvärld eller i ett tillstånd av oförlöst schizofreni.

Israel är en självsvåldig militant angripare, som fortfarande rättfärdigar sitt angrepp på Libanon 1982 som "legalt självförsvar mot sk palestinsk terrorism", senast av professor Yoram Dinstein på seminariet om internationell terrorism (SvD 3/10 1988). Aldrig har några ansvariga israeliska ledare "tagit avstånd från kriget i Libanon 1982", på sin höjd har man beklagat att det inte gav avsedd utdelning och sörjt över förlorade judiska liv. Per Ahlmarks avståndstagande här innebär ett avståndstagande till hela det politiska etablissemanget i Israel, som inte utgör "en del av den israeliska politiken' utan det fundament på vilken denna Ahlmarkska demokrati är byggd. Föremålet för Per Ahlmarks kärlek säger bestämt nej till hans avståndstagande.

Israel är från början en ockupationsmakt, vilket tydligen har undgått Per Ahlmark vare sig det här är fråga om ignorans eller förträngning. Bosättningarna på Västbanken är bara en expansion av den israeliska ockupationen, de är inte avvikelser från tidigare judiska bosättningar på palestinskt territorium utan en logisk fortsättning av den israeliska ockupationspolitiken. Att ta avstånd från de judiska bosättningarna på Västbanken men samtidigt acceptera och t o m älska och beundra staten Israel som ockuperat palestiniernas land genom en tidigare ännu brutalare terroristisk judisk bosättning, varigenom hundratusentals palestinska araber nödgades fly i panik, är inkonsekvent och en föga övertygande moralisk hållning, värdig en-dast en Tartuffe. Västbanken är för Israel de bibliska "Judéen och Samarien", heliga israeliska områden.

lsrael är uppfyllelsen av Guds löfte i Bibeln till Abraham, Mose och det utvalda folket ( 1 Mos. I5:18; 2 Mos. 23:31; 5 Mos. 11:24). Israel har aldrig fastställt sina gränser - just för att kunna expandera enligt det bibliska löftet: "... från Egyptens flod till den stora floden, floden Frat" (dvs från Nilen till Eufrat i Irak), som också är återgivet i en inskription i knesset och alltså är konfirmerad av den israeliska folkförsamlingen. Varje israelisk premiärminister - från David Ben-Gurion till Golda Meir, Menachem Begin ocb våra dagars Itzhak Shamir, ryktbar som FN-medlaren Folke Bemadottes mördare - har åberopat Israels tillblivelse och enda existensberättigande i Palestina på det bibliska löftet. Har detta undgått Per Ahlmark? Vet egentligen denne Expressens Israelkännare vad Israel betyder på hebreiska och känner han till dess symboliska innebörd?

När Per Ahlmark utesluter varje diskussion med Radio Islam och alla som han grundlöst kallar antisemiter, borde han betänka att den tragiska Palestinakonflikten inte har med "antisemitism" att göra. Dessutom gör han därmed både sig själv och den sak han företräder en stor otjänst - den som isolerar sig från samtal och diskussioner blir alltmer övergiven och hemfallen åt inbillade oförätter, och utan kritisk granskning blir sionismen en sitt eget maktfullkomliga gissel.

För oss muslimer - och vi är dock i Sverige över 75 000, mer än fyra gånger så många som den judiska befolkningsgruppen här - är sionismen en utmanande motståndare, kanske inte enbart av ondo, eftersom utmaningar är till för att övervinnas, helst med ökad information. Också sionister skall väl kunna bli bättre informerade, mera kritiskt medvetna och ta sitt förnuft till fanga. Vi har utgivit en informationsbroschyr, som kan beställas från Radio Islam, Box 316, 101 24 Stockholm eller per telefon O8- 59 40 89. Och kom ihåg, sionismen och den länge inflammerade Mellanösternkonflikten är en angelägenhet för hela världen, också för Sverige.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.