HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

7

SVAR
FRÅN AHMED RAMI

 

Stockholm

31/03/1989

 

Bästa Laila!

Varmt tack för ditt långa och högintressanta brev som jag läst med stort intresse. Det är tydligt att du gått mycket metodiskt och långt för att efterforska sanningen om de många dunkla inslag som hänger samman med de något skilda officiellt vedertagna versionerna av Gamla Testamentet (GT) och om judarna och deras historia.

Låt mig kommentera så gott jag kan några av dina funderingar och reflexioner:

1 . Det är den i sedvanliga uppslags- och läroböcker förekommande uppgiften som jag återgivit i min bok, Vad är Israel?, om att judarna "förskingrades" - från Palestina till kringliggande länder - år 137 e K. Det är den heliga judiska "historia" som idag råder i de svenska historieböckerna. Om den uppgiften är riktig eller inte är en fråga som man inte far ställa eller diskutera idag, då blir man "antisemit". I alla händelser uppges vanligen att redan på Jesu tid, alltså drygt etthundra år dessförinnan, levde flertalet av den dåtida världens judar utanför Palestina. Skall man beteckna detta som "exil" eller "förskingring"? Enbart i Alexandria lär det ha bott fler judar på Jesu tid än i det dåtida Palestina, huvudsakligen i provinsen Judeén, medan Galiléen, där Jesus från Nazaret växte upp, då huvudsakligen beboddes av icke-judar, "hedningar' (Matt. 4:15)

2. Begreppet "förskingring" härstammar ju från Torah (5 Mos. 28:63) och har kommit att associeras till tvångsförvisning. Den historiska sanningen, som du också misstänker, torde i stort vara den att det är den judiska läran och inte judarna som spridit sig till kringliggande länder och även till mer avlägsna länder än i "det egna hemlandet". Förskingring är alltså ett judiskt begrepp som avser en Guds straffdom, men som sedan, på lämpligt sätt, omtolkats till att betyda tvångsförvisning (av judar) för att belasta "hedningarna" (icke-judarna) med skuld i den - i judendomen - rituella klagosången (vid "Klagomuren" och senare i effektivare "information och massmedial propaganda"). Till detta judiska klagande hör också av traditionen profeternas litanior, som - om de framfördes av andra - skul-le kunna tolkas som antisemitisk hets (t ex Jesaja 1:3-5; 3:9, Hesekiel 22:12; 25-29).

3. Det torde vara känt - och återgivet åtminstone av seriösa historiker -att det endast var ett relativt fatal judar från det högre samhällsskiktet som fördes bort till Babylonien, och att den mycket omtalade "babyloniska fångenskapen" inte var en ordinär fångenskap, eftersom man kunnat finna flera belägg för att judar i Babylonien bland annat ägnade sig åt penningutlåning eller bankirverksamhet. Det är också känt att det först var i Babylonien som judarna lärde sig läsa och skriva och där började författa Bibeln, senare även Talmud, fast först flera år efter Jesu tid, till stor del som en polemik mot de judekristna. Sedan perserna krossade det (fallfärdiga) babyloniska riket erbjöds judarna att flytta till Palestina (som också då ingick i perserriket) men relativt få judar nappade på anbudet. De som flyttade till Palestina, bland dem de båda i GT omnämnda judiska lagstiftarna Esra och Nehemja blev bestörta över att finna att judarna i Palestina (Judéen och framför allt Galiléen) hade uppblandats med andra folk och i stort glömt sin judiska troslära.

4. Så kommer vi till den, av dig, så riktigt påtalade gåtfulla judiska folkökningen - hur kunde denna lilla folkspillra eller stam föröka sig så enormt och så snabbt? Statistiskt sett är detta fullständigt otroligt och omöjligt. Det finns bara en förklaring som stundtals även framförs i gängse historiska och religionshistoriska verk (också av judiska författare) : att judarna bedrev en framgångsrik missionsverksamhet och lyckades omvända miljoner människor och fortfor med detta under Alexander den stores och dennes efterföljares tid (hellenismens tid), under romarrikets tid i konkurrens med den kristna missionen (kejsar Neros gemål Poppea t ex var judinna, konverterad eller ej, detta är tydligen ovisst) ja, den judiska missionen kröntes så sent som på 700-talet med en fantastisk framgång, när kazarerna i det kaukasiska Ryssland mangrant övergick till judendomen. Sannolikt härstammar majoriteten av vår tids judar - de s k askenaserna eller "östjudarna" -från dessa kazarer som efter Kazarrikets fall flyttade västerut, till Ukraina, Ryssland, Polen och Litauen. (Se Arthur Koestlers bok Den trettonde stammen som utkom i USA och England 1976 men som inte finns översatt till svenska!) Kazarerna var - och är - ett turkmongo-liskt folk med de karakteristiska grova judiska anletsdragen. (Koestlers bok är visst tendentiös men han har ju en ganska omfattande bibliografi och gör väl inte anspråk på någon pionjärinsats).

5. Självfallet har du i sak alldeles rätt, när du om judarna säger att deras förfäder var "romare, nordafrikaner, iberer, georgier, armenier, irakier, greker, kazarer m fl"- man kan förstås tillägga ännu äldre folk från hela denna region som egyptier, babylonier, kananéer osv. Men komplikationen består ju däri att judar inte bara är ett folk utan samtidigt också en troslära ("religion") och just i kraft av denna tvåsamhet blir judarna aldrig ett folk som uppgår i andra folk utan ett folk vid sidan av eller "över andra" folk, oavsett om de är troende eller ej. Kort sagt, när det gäller judar är allt ett gungfly och laddat med motsägelser och även absurditeter, där judarna har privilegiet att diktera villkoren om vilka som är judar och icke-judar liksom om vad som är judefientligt ("antisemitiskt" - trots att dagens judar övervägande inte är semiter vare sig språkligt eller kulturellt) och vad som är brottsligt eller ej!

6. Och visst har du också dragit den enda rimliga slutsatsen, när du säger att "den judiska stat som Israel tror sig ha "återupprättat" aldrig har funnits, åtminstone inte som de tror". Nå, de ledande sionisterna vet naturligtvis att det är en bluff med denna "återupprättelse av Israel". men denna bluff passar deras syften att lägga beslag på det strategiskt så viktiga Palestina, och denna bluff - det vet de också - imponerar på de kristna som har GT gemensamt med judarna i sin Bibel med dess förryckta historieskrivning som blivit heligförklarad - trots all sträng vetenskaplig bibelkritik sedan över etthundra år!

7. Du slår huvudet på spiken med din fråga: "Hur i hela världen räknar man judar i olika länder?" (när det inte finns några statistiska uppgifter bokförda i flertalet länder om antalet judar). Svaret är naturligtvis att det är judarna själva som avgör den saken och därför påträffar man så många märkliga motsägelser om antalet judar i världen, t ex före och efter andra världskriget. Enligt Jewish Almanac fanns det i världen år 1939 c:a 16 miljonerjudar, åren 1945 och 1946 uppgav samma källa att antalet judar hade växt till 18 miljoner. Efter att ha besinnat att detta antal inte kunde stämma med hänvisning till att "sex miljoner judar gasats" och skjutits ihjäl av nazisterna, så ändrades hastigt och lustigt siffran 18 miljoner till den mer passande siffran 11 miljoner i 1947 års upplaga och därefter. Kuriöst nog uppgav dr Nahum Goldmann, ordföranden för både Världssionistiska Organisationen och Världsjudiska Kongressen, i en intervju 1978, återgiven i Sydsvenska Dagbladet, att antalet judar i världen då ( 1978) uppgick till 18 miljoner. På 30 år skulle alltså den judiska befolkningen i världen ha ökat från 11 miljoner till 18 miljoner, en ökning med inemot 70%, vilket naturligtvis är absurt! Lögnare avslöjas i regel genom sin inkonsekvens. Men vem blir egentligen upprörd eller ens fundersam över sådant? Det förväntas av oss att vi skall nicka och samtycka till allt vad representanter för det utvalda folket säger!

8. Du har sannolikt helt rätt i att det verkliga antalet judar - de som räknar sig som judar - är betydligt större än vad som officiellt uppges från judiskt håll. Som du så riktigt påpekar är det ju bara församlingsjudarna som räknas och bokförs medan ett stort antal sannolikt en betydande majoritet judar, aldrig går i synagogorna, inte anser sig vara "troende" och därför inte räknas som judar trots, att de själva ändå anser sig vara judar och i sionistiska sammanhang påräknas som stöd för den sionistiska staten Israel. Jag har sett uppgifter om att det verkliga antalet judar i USA inte är 6 miljoner och inte heller 7.5 miljoner utan bortåt 15 ä 20 miljoner och det skulle nog komma sanningen närmare, om man besinnar det oerhört starka judiska inflytandet med bl a USAs stöd till Israel. För att få den mer exakta siffran bör man nog vända sig till de aktivistiska judiska/sionistiska organisationerna som ADL/b´nai Brith med huvudsäte i USA och förgreningar i flertalet länder, inklusive Sverige. Troligen är dessa uppgifter hemliga för profanum vulgus, också bland judar, och endast tillgänglig för en smärre krets invigda. Men varför inte undersöka saken - du som inte är känd/ökänd och därmed belastad som jag...!

9. När det gäller judendomen som religion så tror jag det är viktigt att försöka förstå att det inte här är fråga om religion i sedvanlig bemärkelse. Med religion menar vi allmänt tron på en Gud och på människors odödliga själar och därmed också tron på ett liv efter detta (antingen paradiset/den eviga saligheten eller helvetet). Men judendomen tror inte på ett liv efter detta: "Ty du är stoft och till stoft skall du åter varda." (t Mos. 3:19, Ps: 90:3, 104:29, Predikaren 3:20, 12:7). Sions kommande härlighet (hos Jesaja 60) är ett kommande jordiskt herravälde under judisk ledning. Detta är inte religion. Dessutom, en religion har inte med ett visst folk att göra utan är universell. Judendomen är nationalistisk. Redan genom att tala om judendomen som en religion och därmed heligförklara den har man lyckats förvirra begreppen för att söka behärska både sina egna anhängare (det egna folket) och andra seriöst religiösa (genom "religionsfrihet").

10. Den spränglärde framlidne engelske historikern Arnold Toynbee (med sitt tolvbandiga verk A Study of History, en sammanfattning i 1 band finns på svenska utgivet på Bonniers 1950) har kallat judendomen "en fossil" och räknar bara inte med den som en av de över 21 olika högkulturerna i mänsklighetens historia - detta sagt apro-pos din reflexion om judarnas historia: "ett märkligt historiskt/religiöst krumsprång som plötsligt fossilerades i utvecklingen". Visst kan man undra hur det egentligen står till med seloterna Per Ahlmark, Lars Gustafsson m tl. De tror sig uppenbarligen ha funnit någon slags lösning på sin egen inre vånda och allmänna tomhet genom att dyrka judarna - det är väl ett slags pseudoreligiositet (liksom marxismen tidigare var för många).

Till sist än en gång: Tack för ditt mycket innehållsrika och stimulerande brev som har gett mig mycket. Hoppas att du också i fortsättningen visar samma goda civilkurage och äkta sökaranda.

Hjärtliga hälsningar,

Ahmed Rami

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.