HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

36

DEN "SVENSKA" KOMMITÉN

 

Svenska kommittén mot antisemitism är ett illustert sällskap, ännu ett av de talrika sionistiska utskotten på Israels träd i Sverige, ett murket träd för övrigt med sina giftsprutande grenar. Här möter vid det gamla vanliga garnityret bland medlemmarna som Per Ahlmark, Eva Dickson, Svante Hansson och med chefen för spritmonopolet, Gabriel Romanus, som ordförande: de av sionisterna värvade gojer-sionisterna, samt bland andra Gabi Gleichman, en av Expressens experter på judiska litteratörer som konstant geniförklaras, och förstås Leon Gerson, en av många som tidigast och mest energiskt uppvaktade Justitiekanslern för att få Radio Islam stoppad och tillika en av ledarna inom Sionistiska Världsorganisationen - som permanent svensk delegat. Överrabbinen Narrowe är diskret bara en av dem som anges som stödjare av detta illustra sionistsällskap. Ack ja, Svenska Kommittén mot Antisemitism har förstås gått ut och tiggt pengar för att intensifiera och utvidga sin propagandaverksamhet, trots att man ju redan har tillgång till alla massmedier. I ett upprop går man ut och proklamerar att: "visst kan antisemitism bekämpas" och särskilt gäller det då att - som det heter -bekämpa Radio Islam. Självfallet är det inte fråga om att bemöta Radio Islam med fakta och argument, ty sådana förfogar man inte över. Nej, Radio Islam skall bekämpas, det vill säga nedtystas.

Som exempel på hur fasaväckande och farlig Radio Islam är - genom att störa sällskapets sinnesfrid - anger man några citat, lösryckta ur sitt sammanhang, från Radio Islams sändningar, närmare bestämt 13 citat som vi här skall återge och förklara som välgrundade och sanningsenliga, inte alls lögnaktiga och grundlöst ovettiga som det sionistiska sällskapet (eller frimureriet) söker göra gällande, i tron att hela svenska folket blivit så totalt hjärntvättade av den sionistiska propagandan, att de inte kan genomskåda bluffen.

1. "Var då den s k Förintelsen Guds straffdom för judarna i deras olydnad...? Det är en fråga som alltid borde ställas till påstridiga, fräcka och lögnaktigt hycklande rabbiner av typ Morton Narrowe"

Visst finns det välgrundade skäl att fråga om den så kallade Förintelsen av miljoner judar i det av Nazityskland behärskade Europa under andra världskriget är något som ingår i judendomens trosföreställning som en Guds eller Herrens straffdom för judarna i deras olydnad. Torah, judendomens Lag och Lära, som omfattar de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet, judendomens Bibel - där det heter i Femte Moseboken, tjugoåttonde kapitlet, verserna 28, 32 och 33:

"Herren skall slå dig med vanvett och blindhet och sinnesförvirring...Dina söner och döttrar skola komma i främmande folks våld, och dina ögon skola se det och försmäkta av längtan efter dem beständigt, men de skall inte förmå göra något därvid. Frukten av din mark och av allt ditt arbete skall förtäras av ett folk som du icke känner: förtryck allenast och övervåld skall du lida i all din tid."

I Femte Moseboken trettioandra kapitlet med rubriken Moses avskedssång säger judendomens Gud, Herren i verserna 21 till och med 25:

"De hava retat mig med gudar som icke är gudar, förtörnat mig med de fafängligheter de dyrka: därför skall jag reta dem med ett folk som icke är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag fördöma dem. Ty eld lågar ftam ur min näsa, och den brinner ända till dödsrikets djup, och den förtär jorden med dess gröda och förbränner bergens grundvalar. Jag skall hopa olyckor över dem, alla mina pilar skall jag avskjuta på dem. De skola utsugas av hunger och förtäras av feberglöd, av farsoter som bitter pina: jag skall sända över dem vilddjurs tänder och stoftkrälande ormars gift. Ute skall svärdet förgöra deras barn, och inomhus skall förskräckelse göra det, ynglingar såväl som jungfrur, spenabarn tillsammans med gråhårsmän."

Är inte detta nära nog helt i överensstämmelse med vad talrika judar berättat om den så kallade Förintelsen? Och kan det möjligen vara ett eko av vad de lärt sig i sin egen judiska Lag just här, att de blandat samman trosläran, närd av fruktan för den hämnande guden, med verkligheten? Dessa frågor är viktiga och relevanta för att få ökad klarhet i vad som verkligen kan ha hänt - men bara att ställa dessa frågor anses av sionisterna och det illustra sällskapet Svenska Kommittén mot Antisemitism vara så farliga att de måste brännmärkas och förbjudas och självfallet aldrig heller besvaras.

Vad så gäller den från USA importerade överrabbinen Morton Narrowe i Stockholm, så är det faktiskt inte gripet ur luften och sanningslöst när vi kallat denne judeledare för påstridig, fräck, lögnaktig och hycklande: Narrowe är påstridig, när han ständigt går ut i debattinlägg i pressen och försvarar Israels illdåd, vilket dessutom är fräckt, eftersom han blankt nekar att förklara sin inställning i Radio Islam när vi skriftligen vänligt inbjudit honom och besvarar detta med: "1ag har inte tid med Er". Han är lögnaktig, när han ständigt framför lögnaktiga uppgifter, varvid vi kan hänvisa till Rob Weltmans genmäle i Tempus nummer 49 år 1981. Och Narrowe är en hycklare, när han ofta kallar sig för medmänsklig humanist, när han aldrig fördömer Israels talrika illdåd och övergrepp mot palestinierna men högljutt klagar när någon juden i världen förlorar livet.

2. Låt oss så återge det andra citatet från Radio Islam: "Den ryska revolutionen organiserades och finansierades av judar för att tillvarata judiska intressen och tillfredsställa judiskt hämndbegär".

Att det är ett historiskt väl belagt faktum att huvudsakligen socialistiska judar organiserade och ledde den ryska bolsjevikrevolutionen har vi i Radio Islam ingående redovisat för - här kan vi inskränka oss till att hänvisa till den brittiska regeringens Vitbok 1921 om bolsjevikrevolutionen, dess anstiftare och ledare. Där framgår även att det väsentligen var judiska bankirer som finansierade Lenin och Trotskij / Bronstein och dennes bolsjeviker, bland dessa judiska finansiärer märks Parws-Helphand-Geldpand, Jakob Förstenberg, Max Warburg, Felix Warburg och Olof Aschberg, den senare ägare av dåvarande Nya Banken i Stockholm - litteraturen i ämnet är här mycket omfattande, vi kan till exempel nämna den judiske journalisten och författaren David Shubs Leninbiografi och nobelpristagaren Alexander Solsjenitsyns bok Lenin i Zürich.

3. Det tredje angivna citatet fiån Radio Islam lyder: "Ett obestridligt faktum att judarna, före den nationalsocialistiska omvälvningen, utövade ett mycket hårt regemente i Tyskland".

Att det judiska inflytandet i Weimarrepublikens Tyskland - alltså före den nationalsocialistiska omvälvningen - var mycket starkt både inom finansvärld och politik är historiskt väl bestyrkt och ingalunda någon nazistisk propagandabluff - om det var "ett hätt regemente" eller ej kan diskuteras, fast bekymmersamt var det för det i första världskriget besegrade Tyskland, som bland annat ledde till att två miljoner civila tyskar svalt ihjäl samtidigt som inflationen steg till svindlande höjder, vilket i sin tur ledde till att främst judar med släkt och förbindelser utomlands kunde anskaffa pund och dollar och för dessa hårdvaluta köpa upp fabriker, fastigheter och varuhus med mera till struntsummor, medan den tyska medelklassen utarmades och proletariatet svalt. Utan dessa för- hållanden skulle nazismen aldrig ha segrat i Tyskland.

4, 5. Det fjärde och det femte citatet från Radio Islam som Svenska Kommittén mot Antisemitism återgett i sitt upprop lyder: "Det ligger...i judendomens hela kynne att fräta sönder, inifrån uppluckra och förbränna". "Judendomen, Toran och Talmud stinker av rasism och förakt mot andra folk".

Bevisen för att detta inte är några fria påhitt eller illasinnade anklagelser är att just detta ständigt återkommer i judendomens Lag och Lära, i de fem Moseböckerna och vi kan här bland annat hänvisa till Femte Moseboken, sjunde kapitlet, vetserna 16, 22 och 23:

"Och alla de folk som Herren, din Gud, giver i din hand skall du utrota, du skall icke visa dem någon skonsamhet... Och Herren, din Gud, skall förjaga dessa hedningar för dig, men blott så småningom. Du skall icke med hast fa förgöra dem, på det att vilddjuren icke må föröka sig till din skada. Herren, din Gud, skall giva dem i ditt våld och sända stor förvirring bland dem, till dess att de förgöras."

Att judendomen är rasistisk - och just stinker av rasism och förakt för andra folk - framgår bland annat tidigare i Femte Moseboken, sjunde kapitlet, verserna 2, 3 och 6:

"När herren, din Gud, giver dessa hednafolk i ditt våld och du slår dem, då skall du giva dem till spillo: du skall icke sluta förbund med dem eller visa dem nåd. Du skall icke befrynda dig med dem, dina döttrar skall du icke giva åt deras söner, och deras döttrar skall du icke taga till hustrur åt dina söner... Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud: dig har Herren, din Gud, utvalt till att vara hatts egendomsfolk framFör alla andra folk på jorden."

Så länge de judiska rabbinerna och den judiska staten Israel och de sionistiska organisationerna inte tar avstånd från dessa folkmordiska och superrasistiska ställen i judendomens Torah, så kvarstår självfallet anklagelsen mot judendomen för att vara just en folkmordets och rasismens lära -just detta som palestinierna mycket konkret varje dag och natt får pröva på, när Israels väpnade band skjuter och torterar värnlösa palestinska civila i deras eget land!

6. Det sjätte från Radio Islam återgivna citat lyder: "Var och en som läser denna text (Sions Vises Protokoll) måste häpna över hur i stort sett allt som sägs här har slagit in".

Det väsentliga i skriften Sions Vises Protokoll är att judar i ledande befattningar genom sionismen skall behärska olika stater och folk i världen för ett kommande judiskt eller sionistiskt världsherravälde. Den judiske profeten Jesaja i judendomens Bibel, alltså i Gamla Testamentet, låter judendomens Gud tala i sextionde kapitlet med rubriken Sions kommande härlighet och i vers 12 heter det: "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås; ja, sådana folk skola i grund förgöras."

Att detta redan till betydande del förverkligats visar ju supermakten USA som ständigt knäböjer för lilla Israel och aldrig vågar med kraft fördöma denna lilla judiska stat för dess ständiga våldsövergrepp mot palestinierna och hot mot hela världsfreden utan USA fortsätter att leverera alla sina högteknologiska vapen till lilla Israel och betalar miljarder och åter miljarder dollar till den judiska staten årligen, varje israelisk jude får mer pengar från USAs regering än amerikanska medborgare, ja, Israel far större bidrag från USA än alla de femtio amerikanska delstaterna tillsammans far från USAs regering - allt beroende på de sionistiska eller judiska lobbygruppernas grepp om USAs president och USAs Kongress att alltid först tjäna Israels intressen, inte USAs och inte världsfredens! Och i stort kryper också Västeuropas stater - liksom även neutrala Sverige - för Israel och vågar aldrig införa en bojkott mot den rasistiska krigarstaten Israel! Visar inte detta världssionismens - och därmed lilla Israels - oerhörda makt: en makt som är världsomspännande!?

7. Det sjunde citatet om judendomens sexualbesatthet lyder så här: " Ja, sexualbesattheten och de perversa fantasierna och fixeringarna är alltså något typiskt judiskt... Israel är alltså ett slags sexualbesatthet".... Den 64-årige sektledaren...har alltså sina rötter i judendomens Talmud".

Att denna sexualbesatthet finns redan i judendomens Torah, framgår t ex av följande från Femte Moseboken, tjugosjunde kapitlet, vers 14, som handlar om hur judarna skall mörda och plundra en erövrad främmande stad. Först skall judarna mörda alla män och:

"Men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som finnes i staden, allt rov du far där, skall du ha såsom ditt byte, och du må njuta av det rov som Herren, din Gud, låter dig taga från dina fiender." Alltså, en Gud som lovar och uppmanar sitt folk att begå våldtäkter, också alla slags perversiteter - med barn och boskap - detta är väl i hög grad sexualbesatthetens lära.

De övriga sex återgivna citaten från Radio Islam i det illustra sällskapet Svenska Kommittén mot Antisemitism upprop:

8. "Judendomen själv är antikristen, antiislamsk, antipalestinsk, och antimänskligheten".

Ockupationen av Palestina, förtrycket mot muslimska och kristna palestinier, brott mot mänskliga rättigheter i det av judarna ockuperade Palestina...genom allt detta utövar sionisterna sin "religion" i Palestina. Så upplever icke-judarna judendomen i Palestina.

9. "I den tyska, judiskt provocerade Kristallnatten, dog endast 100 judar..."

Detta antal är att jämföras med 600 palestinier som mördats av de judiska ockupanterna i Palestina - hundratals palestinska "kristallnätter" som kristna och muslimska palestinier har drabbats av endast under de två senaste åren i samband med intifadan och som fortsätter dagligen.

10. "För oss muslimer är Israel den stora djävulen och stora Satan".

Hos muslimerna är djävulen symbol för det onda. Israel förkroppsligar i dag det onda och orättvisa.

11. Folke Bernadotte var (för de judiska mördarna) "en fiende som skulle röjas ur vägen ritualt".

Detta är vad de två mördarna själva erkände då de med stolthet nyligen framträdde i israelisk TV.

Dessa citat, trots att de är ryckta ur sitt sammanhang, är så uppenbart sanna, att de inte närmare behöver förtydligas och förklaras.

Låt mig här avslutningsvis återge en mening i detta upprop, där man om Radio Islam säger följande:

"Förintelsen förnekas och framställs som en propagandabluff, vilket måste vara särskilt smärtsamt för de överlevande."

Detta är ett häpnadsväckande uttalande som avslöjar dessa sionisters hysteriska panikkänslor:

För det första: Hur kan man tala om Förintelsen av judarna, när det finns hundratusentals överlevande, och som i dag bokstavligen utövar ett grymt folkmord på palestinierna. Det som har hänt under andra världskriget kan inte göras ogjort, men massakrerna mot palestinierna i dag kan stoppas. År det fråga om en förintelse under andra världskriget, så skulle det inte finnas över tjugo miljoner överlevande judar. Att tala om förintelse i samband med överlevande är en självmotsägelse, en contradictio in adjecto!

För det andra: Användningen av begreppet Förintelsen - dessutom i bestämd form - avslöjar att det är fråga om en religiös metafysisk företeelse, inte om en verklig, något som har hänt i verkliga livet. Enligt judendomen är kremering eller eldbegängelse av en troende jude detsamma som en outplånlig skymf, en "förintelse" - därav benämningen!

För det tredje: Hur kan det vara smärtsamt för de överlevande, om de far veta att någon avsiktlig och planerad och genomförd massavlivning -sex miljonerjudar - aldrig ägt tum? Är de så förtjusta över och finner de tröst i att denna så kallade Förintelse genomförts och blir smärtsamt berörda av att så inte skedde? I så fall är det ju fråga om perversiteter som de snarast bör kureras ifrån, inte sant?

De verkliga "religiöst" ideologiskt och politiskt planerade folkmorden och f6rdrivningen som pågår i dag och som ännu går att göra något åt är det judiska folkmordet och fördrivningen mot det palestinska folket.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.