HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

73

SIONISTERNAS LÖGNER

 

Det är ett mischmasch av lögner och personangrepp som den sionistiske skribenten Jackie Jakubowski har kokat ihop och som Expressen har upplåtit två helsidor för att publicera ( l9/10/87). Denne Jakubowski, som är redaktör för Judisk Krönika, angriper bland annat Christopher Jolin, en av tiotals personer som medverkat i Radio Islam, för att misstänkliggöra Radio Islam med dess starka engagemang för de fördrivna och förtryckta palestinierna - sedan snart 40 år och än i denna dag.

Radio Islam ger faktiskt information om dagens tragedi i Palestina, där sionisterna är dagens nazister. Vi är emot både antisemitism och sionism, som vi betraktar som två rasistiska ideologier. Andra världskriget slutade för över 43 år sedan - men det är hotet av ett tredje och mycket värre världskrig, ett kärnvapenkrig, som vi står inför med den explosiva situationen i Mellanöstern. Att informera för att finna en lösning på denna ännu olösta konflikthärd ser Radio Islam som en viktig uppgift.

Till Jakubowski, Ahlmark och deras sionistiska uppdragsgivare och meningsfränder vill jag säga: Radio Islam är väl medveten om andra världskrigets tragedi och att detta fruktansvärda krig skördade bortåt 55 miljoner människoliv. Vi vördar de dödas minne men vill inte göra vare sig politik eller affår av denna tragedi. Dessutom: arabvärlden och vi muslimer deltog inte i detta krig, också vi var dess offer, imperialismens offer. Det är inte det förflutnas tragedier som angår Radio Islam, vad som gjorts kan inte göras ogjort. Det iu dagens tragedier och hot som engagerar oss och som går att göra något åt.

Radio Islam svarar inte för vad som kan ha sagts i ett privatbrev, vi respekterar privatlivets helgd och snokar inte i vad privatpersoner sinsemellan säger eller skriver och vi bedriver ingen åsiktsregistrering. Detta är fullt i överensstämmelse med svensk grundlag.

För övrigt finns det inget offentligt åsiktsregister i Sverige som det gör i Polen och Israel. Jakubowski ägnar sig åt privat åsiktsregistrering i samförstånd med sina sionistiska uppdragsgivare utomlands. Sådant fördömer vi.

* Artikel publicerad i Expressen 3/11/1987

Så Jakubowskis lögner:

1. Jakubowski ljuger när han uppger att pseudonymen "Per Pettersson", som medverkat i Radio Islam, skulle ha haft "haft ett förflutet inom diverse sekter" - några som helst belägg för detta kan Jakubowski inte framföra. Jag kan här även avslöja att Jakubowski dessutom gör sig skyldig till kriminell utpressning, när han med en bulvan tilltvingat sig ett privat brev från Jolin till denne "Pettersson" med löfte att därmed bevara dennes anonymitet.

2. Jakubowski ljuger när han påstår att "Per Pettersson" skulle ha "tått betalt av Ahmed Rami". (Han har aldrig fått ett öre av mig!) Radio Islam är ekonomiskt självbärande - utan offentliga eller andra ekonomiska bidrag - och har inte råd att arvodera sina medverkande.

3. Iakubowski ljuger när han uppger att den grupp frihetsälskande officerare i Marocko 1972, som jag tillhörde, hade planerat att skjuta ned kungens Boeingplan. I ett flertal tidningsintervjuer i Sverige liksom i bl a Frankrike (också i ftansk TV) har jag redovisat att vår plan var att med några snabba jaktplan tvinga ned kungens flygplan till ett visst militärflygfält i Marocko, därefter arrestera kungen med hans närmaste män och ställa dem inf6mätta. Vår uppgift var att skipa rättvisa och införa ett fritt demokratiskt samhällsskick i Marocko. Att vår plan misslyckades och att sedan elva av oss deltagande "kuppmän" avrättades är en annan historia.

4. Jakubowski ljuger när han påstår att "bakom Radio Islams sändningar står Christopher Jolin". Det är jag och endast jag, Ahmed Rami, som är ansvarig utgivare och följaktligen står bakom Radio Islam. I åtta månader har Radio Islam haft sändningar i Stockholms Närradio. Christopher Jolin har medverkat som många andra från alla politiska riktningar. Christopher Jolin endast en av många som har medverkat i Radio Islam bland vilka märks ett flertal andra framstående personer som fritt fått komma till tals i långa intervjuer på uppemot två timmar: biskop Krister Stendahl (som är en vän till Israel), professor Ian Hjärpe i Lund (som är expert på islamisk kultur), syster Marianne (som gjort uppmärksammade insatser för utvisningshotade flyktingar i Sverige), SSU-ordföranden Anna Lindh, riksdagsledamöterna Maria Leissner (fp) och Rune Backlund (c), för att bara nämna några utöver Jan Myrdal, Jan Guillou, Per Gahrton och Sigbert Axelsson, som Jakubowski omnämner i sitt opus. Allt vad Christopher Jolin har sagt inom yttrandefrihetsramarna i Radio Islam har mitt fulla godkännande. Vad han skrivit eller sagt i andra sammanhang för fem, tio, femton, tjugo el-ler trettio år sedan hör inte hit. Som alla andra svenska medborgare har han undantagsenlig rätt att framföra sina åsikter.

Utrymmet medger inte här ytterligare exemplifieringar på och kommentarer till Jakubowskis många andra lögner - var och en må dra sitta egna slutsatser om vad denne redaktör för Judisk Krönika står för i fråga om sanningshalt och karaktär.

Istället för att hålla sig till själva sakfrågan, den palestinska frågan och sionismen, söker sionisten Jakubowski avleda uppmärksamheten därifrån genom att misstänkliggöra sin för honom och hans gelikar förhatliga meningsmotståndare, Radio Islam, genom att beskylla den för samröre med en föregiven "antisemit", Christophet Jolin. Detta djupt komprometterande propagandatrick, "guilt by association", beryktat bl a under den ökände amerikanske senatom Joseph McCartrs häxprocesser mot föregivna kommunister, tillämpar Jakubowski fullständigt ogenerat för att komma åt Radio lslam. För honom gäller det inte att gå i svaromål och föra en seriös debatt, utan han smutskastar lömskt sina meningsmotståndare och tror sig därmed kunna vinna poäng med det yttersta syftet att med en hetskampanj mot JK försöka stoppa Radio Islam.

I sin iver att misstänkliggöra Radio Islam har Jakubowski lekt amatördetektiv å la Kalle Blomqvist när han granskat diverse originalmanuskript till mina artiklar och sedan jämfört dessa med "ett brev undertecknat Chdstopher Jolin", varefter Jakubowski låtit tillkalla "teknisk expertis", som funnit att samma skrivmaskin "med nästan fullständig säkerhet " måste ha varit i farten.

Vad är detta för larviga "avslöjanden"? Det är ju jag som står för artiklarna, för varje ord!

Det är innehållet, sakfrågor som skall bemötas, det gäller inte vilken skrivmaskin eller vem som renskrivit dem.

Jakubowski gör ett stort nummer av att Christopher Jolin och "Per Pettersson", som medverkat i Radio Islam, framträtt under pseudonym - som om detta vore skamligt eller brottsligt. I en rättsstat har varje medborgare tätt till anonymitetsskydd, vilket Jakubowski antingen inte känner till eller också inte vill respektera. Radio Islam har utsatts för bombhot och dess medverkande har utsatts för skilda hotelser, varför de kan ha fullgoda skäl att vilja framträda anonymt, under antaget namn -men med min kännedom och med mitt godkännande.

Jakubowski söker också göra gällande att det skulle vara något skumt eller otillåtet att Radio Islam granskar vissa ställen i Gamla Testamentet för att påvisa och förklara vissa samband mellan judendomen och sionismen. Som om bibelkritik, som bedrivits vetenskapligt i över hundra år, och religionskritik skulle vara något kriminellt eller moraliskt förkastligt. Tycker Jakubowski att Darwin var en ärkeskurk och antisemit när han påvisade att Bibelns skapelseberättelse inte stämmer med vetenskapliga iakttagelser och rön? Kan Jakubowski påvisa att vi i Radio Islam har återgivit ett enda citat från Gamla Testamentet felaktigt eller vantolkat det, så är han välkommen att framföra sina genmälen i Radio Islam.

Radio Islam är för yttrandefrihet och välkomnar alla intresserade till fri debatt. Vi har inbjudit också våra hätskaste meningsmotståndare att fritt framföra sina åsikter i Radio Islam - men både Per Ahlmark och överrabbinen Morton Narrowe har kategoriskt avböjt att medverka.

Med sin lögnspäckade hetsartikel har Jackie Jakubowski, en judisk flykting från det totalitära Polen, visat att han totalt missförstått den demokratiska frihet som han åtnjuter i Sverige: han saknar varje respekt för sina medmänniskors personliga integritet och han missbrukar åsiktsfriheten här i Sverige till att bedriva skamlöst åsiktsförtryck.

Per Ahlmarks hatartikel påföljande dag i Expressen är om möjligt än mer misskrediterande. Han fortsätter med sitt gläfsande och skällande på Radio Islam i gammal välkänd trall - han flyger till exilsionismens huvudcentrum New York, där han sammanträffar med sin käre vän och välgörare Elie Wiesel, beryktad för att som god efterföljare till Menachem Begin ha fatt Nobels fredspris på cirka 2 miljoner kronor. Wiesel är, i den arabiska och muslimska världen, ryktbar som en sionismens Goebbels. Bland annat var han - liksom Begin -Irgunterrorist i Palestina, vilket dokumenterats av professor Israel Shahak, som leder gruppen för mänskliga rättigheter i Israel.

Det bör noteras att Per Ahlmark inte är en så självuppoffrande sionistisk idealist. Han är nära uppbunden till den stora amerikanska sionistorganisationen Anti Defamation League (som PA även omnämner i sin artikel), vilken har förgreningar i London och Paris och som förfogar över mycket stora ekonomiska resurser för sionistisk propaganda.

Ahlmark gick i bräschen för att Elie Wiesel skulle fa Nobelpriset, i litteratur eller fredspriset, och när Wiese) belönades, gav han Ahlmark sin ekonomiska erkänsla: en "gåva" på 230 000 kr som "Jerusalems försvarare".

Ahlmark berättar också - mycket avslöjande - om ett frukostsammanträffande med Israels FN-ambassadör, som uttalade missnöje med att Sverige tillåter den lilla närradiosändaren Radio Islam i det avlägsna Stockholm. Per Ahlmark instämmer med stor tacksamhet i detta och anser att den från regering och partier fristående justitiekanslern i Sverige skall rätta sig och packa sig efter vad Israels FN-ambassadör tycker och säger, ty annat vore väl skam på torra land!

Man kan inte annat än häpna över Per Ahlmarks totala aningslöshet inför vad en rättsstat är - eller är det fräckhet? Här flyger Ahlmark till den sionistiska internationalens ledare Elie Wiesel och till en främmande makts diplomat i New York för att inhämta stöd för att utöva påtryckningar på Sveriges rättsväsen - allt för att stympa yttrandefriheten genom att få Radio Islams röst nedtystad!

Låt oss göra den jämförelsen att en amerikansk publicist skulle bege sig till Sverige för att söka stöd i svenska massmedia och bland svenska regeringstjänstemän för att nedtysta en närradiostation i Tel Aviv eller New York som uttalat en del kritik mot Sverige. Tror Ahlmark eller någon annan att man här i Sverige skulle befatta sig med sådant? Det hela är löjeväckande. Per Ahlmark beter sig som en ömklig landsförrädare i en dålig fars.

Till sist: Radio Islam följer gällande bestämmelser för Stockholms närradiosändare och svensk lag - inte sionismens direktiv!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.