HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

16

KOMMENTARER
TILL SIONS VISES PROTOKOLL NUMMER 5

 

I protokoll nummer fem framhålles att ett materialistiskt samhälle är ett samhälle där besticklighet eller korruption är allmänt förekommande liksom självsvåld, vilket med nödvändighet leder till ett centraliserat styre med övervakande översåtlig kontroll av de enskilda medborgarna, då ju ingen längre, med den allmänna motalen upplöst, kan lita på den andre.

Är det kanske inte just denna typ av ett centraliserat kontrollsamhälle som råder i den kommunistiska enpartistaten och i den demokratiska flerpartistaten med sin oerhört svällande kontrollapparat, där varje individ finns registrerad på data? Jo, just det! Och detta förutsågs alltså redan för över 90 år sedan i Sions Vises Protokoll!

I protokoll nummer 5 heter det: "Vi ska skapa en sträng centralisering av styrelsen för att kunna ta alla samhällskrafter i våra händer. Vi ska registrera på mekaniskt sätt alla det politiska livets handlingar av våra undersåtar genom nya lagar."

Är inte detta kanske en profetia som sannerligen gått i uppfyllelse? Redan för 20 år sedan kunde man fastställa att i Sveriges riksdag, den lagstiftande församlingen, tillkom två nya lagar per dag i genomsnitt, sedan dess har antalet nya lagar bara ökat och uppgår till cirka ettusen nya per år. Hur många av dessa ständigt nya lagar är folket i allmänhet så underrättade om att de känner till dem och åtlyder dem? Självfallet kan endast ett fätal juridiska experter känna till ett fatal av dessa strömmar av nya lagar och kan bedöma hur de skall tolkas. Medan flertalet människor är fullständigt prisgivna åt denna djungel av lagparagrafer och lagtolkningar. Den medborgare som inte dagligen bryter mot minst ett dussin lagar i riket är inte född - och då förstår man hur föga giltig laglydnaden egentligen har blivit och hur kaotisk situationen i grunden är!

Hur oerhört personkontrollerade varje enskild individ i Sverige är och hur lätt det är att få reda på alla statistiska personuppgifter om vem som helst, det visade Svenska Dagbladet i en stor sexspaltig artikel söndagen den 31 juli 1983, då man kollade upp själve chefen för Statistiska Centralbyrån, generaldirektören Edmund Rapaport:

Född: Lemberg i Lwow i dåvarande Polen, nuvarande Sovjetunionen.

Nationalitet: Blev svensk medborgare den 20 november 1953. Invandrade till Sverige den-12 augusti 1946, från Norge.

Religion: Uppgav 1946 att han var av mosaisk/judisk trosbekännelse, vilket betyder att han då var jude. Hade 1964 varken tagit nattvard eller konfirmerats och han var dessutom odöpt.

Nuvarande adress: Utflyktsvägen 7, Västerleds församling, Bromma. Har tidigare bott i Sofia, Sohia, Hedvig Eleonora, Bromma och Hässelby församlingar.

Familj: Änkling med fem barn: Dan-lonas född 1952, Ann född 1955, Tomas född 1958, Mattias fddd 1963 och Alexandra-Susanna född 1971. Gifte sig borgerligt den 13 maj 1950 med den då 24-åriga kuratorn Disa, Monika, Elisabeth Norden från Västerås. Hustrun avled den 20 februari 1964. Rapaport gifte om sig den 20 december 1970 med den 32-åriga polska medborgaren Ewa Stefaniak, född i Warzawa. Hon avled den 3 november 1981.

Ekonomi: Månadslönen 1983 var 17 000 kronor (lönegrad C 5). År 1981 var den taxerade inkomsten 181 250 kronor och så vidare och så vidare.

Svenska Dagbladet upplyste vidare, att som tillförordnad generaldirektör för Statistiska Centralbyrån förfogar Edmund Rapaport över 150 register där andrahandsuppgifter om våra liv, från vaggan till graven, finns noggrant insorterade efter personnummer.

Man frågar sig häpet: hur kunde författarna till Sions Vises Protokoll förutsäga, för över 90 år sedan, vårt datoriserade kontrollsamhälle? Vidare hävdas i protokoll nr 5 att: "konsten att leda massorna och personligheterna tillhör oss genom skickligt uttänkta teorier och fraseologier, genom regler för samhällslivet och andra finter, om vilka gojerna eller icke-judarna, inte har några begrepp."

Hur kan detta stämma med verkligheten? Vad är det egentligen för teorier och frasmakerier som leder massorna som det kan vara fråga om här? Vi har marxismen, döpt och konfirmerad av juden Karl Marx! Vi har skilda revisionistiska varianter av marxism som varit vägledande för den av juden Ferdinand Lasalle grundade socialdemokratin, t exjuden Eduard Bernsteins reviderade marxism. Sedan har vi hela den väldiga floden av ytterligare varianter av marxism, t ex den av judarna Adomo, Reich, Mar-cuse och Fromm grundade s k Frankfurterskolans marxistiska teorier som delvis förflyttades till USA. Så har vi olika liberala teorier som drivits fram i USA av övervägande judiska intellektuella som Daniel Bell, i England av juden Isaac Berlin med flera. Vidare den s k monetära skolan vars främsta namn är juden Milton Friedman, både nobelpristagare i ekonomi och guru för Pinochets Chile. Så har vi hela härskaran av nykonservativa antikommunister, alltifrån judarna F. A. Hayek, också han nobelpristagare i ekonomi, och Karl Popper, som skrivit de nykonservativas och nyliberalas bibel Det öppna samhället och dess fiender. Dessutom har vi den enorma floden av judiska psykologiteorier, alltifrån juden Sigmund Freud och dennes psykoanalys till juden Alfred Adler och hans lära om de kompenserade mindervärdeskomplexen fram till Arthur Janov och hans förenklade psykologiska teori om primalskriket: att man bare ska skrika tillräckligt högt och tillräckligt ilsket, så blir man kvitt allt sitt grums i själen och kan börja på ny kula som en frisk ung gud eller gudinna fdr att lyckliggöra sig själv och hela världen.

I protokoll nr 5 heter det vidare:

"Vi har ställt mot varandra gojernas personliga och nationella beräkningar, religions -och rashat, uppammat av oss i deras hjärtan under loppet av tjugo århundraden."

Vad åsyftas med detta? I första hand - själva grunden - är naturligtvis bibelns lära om det utvalda folket, som de kristna tog i arv från judendomens Gamla Testamentet, särskilt med juden Johannes Calvin som grundade den s k kalvinistiska protestantismen i Genève, varifrån senare puritanismen uppstod, särskilt märkbar i Holland, England och Skottland, varifrån den överfördes till Amerika och där bildade den andliga grundvalen för indianutrotningarna och föreställningen om Amerika som God's own Country. Den ende gode indianen är en död indian, sade t ex general Sheridan. De bittra kristna religionskrigen mellan katolska papister och protestantiska kättare rasade ju under 1500- och 1600-talen med kulmen under det trettioåriga kriget som totalt, eller så gott som totalt ödelade Tyskland och även andra delar av Centraleuropa. Vad gäller rashatet, så har just detta stimulerats av den judiska bibelns föreställning om det utvalda folket som har gudomlig tätt och välsignelse att förinta eller förslava andra folk och raser, de s k hedningarna - gojer betyder just hedningar.

Ett annat uttalande i protokoll nr 5 som kan förefalla mera dunkelt och ovisst är följande: "Makterna kan inte ens ingå obetydliga överenskommelser utan att vårt hemliga inflytande spelar in." Kan det verkligen ligga något i detta? Om man besinnar det stora inflytande som Världssionistiska Organisationen och Världsjudiska Kon-gressen utövar genom sin dels nära samverkan med den judiska staten Israel, dels på de olika nationella sionistorganisationerna och de nationella judiska församlingarna, så är det uppenbart att så verkligen är fallet. Låt mig här citera vad Världssionistiska Organisationens och Världsjudiska Kongressens mångårige ordförande, doktor Nahum Goldmaan säger i sin bok, Den judiska paradoxen, utgiven på Tidens förlag på svenska 1978:

"Ett av den Judiska Världskongressens huvudsakliga mål är att representera varje judiskt samfund var det än må vara från det ögonblick det inte är starkt nog att handla självständigt. På grund härav måste flertalet av våra interventioner vara hemliga. Om till exempel en våg av antisemitism visar sig i någon latinamerikansk stat ber judarna i detta land oss genast att intervenera. Vi beger oss då till det amerikanska State Department, alltså USAs utrikesdepartement, och till ifrågavarande stats ambassader i Washington eller Paris. Ingen, varken amerikanerna eller det land det gäller, önskar någon publicitet kring vårt inskridande: det handlar ju om formellt självståndiga stater."

Bekräftar inte enbart detta uttalande av Nahum Goldmaan förekomsten av en världssionistisk makt som ingriper i suveräna främmande staters inre angelägenheter i hemlighet och far igenom vad sionisterna vill?

Låt mig återge några andra uttalanden av Nahum Goldmann från samma bok:

"Judarna är de största spekulanterna i världen. De är ständigt i färd med att etablera sig där ett centrum för civilisation håller på att ta gestalt. Då centrum var i Främre Orienten var de i Palestina, sedan i Babylonien och slutligen i Alexandria. Då romarna erövrade Främre Orienten begav de sig till Europa, till Rom och till Rhenlandet. Senare till Amerika. Idag håller Främre Orienten på att åter bli ett viktigt centrum och därmed är judarna tillbaka. De år alltid där de stora, spekulativa värdena i historien är belägna... Ealigt mia mening är den judiska tillvaron varken enbart lokaliserad till Israel eller enbart till diasporan, utan till båda delarna. Israel och disaporan bör vara oberoende av varandra. Om en vacker dag det judiska skolsystem, som jag talar om, kommer till stånd, borde varje elev i dessa skolor tillbringa ett år i Israel. Redan nu accepterar många universi-tet detta arrangemang och ger poäng eller motsvarande för ett sådant studieår. Detta kan endast leda till permanenta och nyttiga utbyten mellan Israel och judarna i andra länder - det preliminära villkoret är - jag upprepar det - att hebreiskan blir det andra språket för alla judar... Den nya hebreiska kulturen kommer under sådana förhållanden att omfatta en sorts universell civilisation, som kommer att hindra Israel från att bli ett land med provinsiella tänkesätt. Arton procent av det judiska folket bor i Israel och mer än 80 procent i andra länder." ( Min anmärkning: detta betyder att det fanns omkring 20 miljoner judar i världen år 1976, då Goldmanns bok första gången utkom, alltså 31 år efter andra världskrigets slut, vilket är fyra miljoner fler än vad officiella judiska källor uppgav år 1939, och nio miljoner fler judar i världen än vad samma officiella judiska källor uppgav år 1946 med hänsyn till att sex miljoner judar skulle ha dödats av nazisterna under andra världskriget. Då en hundraprocentig befolkningsökning på tre decennier är en demografisk omöjlighet, betyder detta att några sex miljoner judar aldrig omkom under andre världskriget och att Förintelsen är en bluff eller också ljuger Nahum Goldmann om antalet judar i världen.

Nahum Goldmann fortsätter: "Andra folk, till exempel armenierna, har upplevt en diaspora men inte av samma betydelse. Den judiska diasporan är unik. Om i morgon diaspora-judarna bestämde sig för, att Israel inte intresserar dem längre, vore butiken stängd och Israel skulle upphöra att existera såväl ekonomiskt som politiskt. Skulle Amerika stödja Israel, om den amerikanska judendomen inte längre brydde sig om landet? Vid etablerandet av vår stat kunde vi betjäna oss av andra staters exempel, likaså vid skapandet av vår arme. Men för att reglera diasporans problem disponerar vi inte över någon förebild: vi måste själva uppfinna den." (Den Judiska Paradoxen sidorna 91-92).

Är inte sionistledaren Nahum Goldmanns uttalande här ytterligare en bekräftelse på den världssionistiska makten över främmande makter? Och här har vi den högsta tänkbara sionistiska auktoritet! En av huvudteserna i Sions Vises Protokoll bekräftas av Världsjudiska Organisationens och världssionismens ledande representant! Vad kan skeptikerna mer begära?

Nahum Goldmann bekräftar också en annan tes framlagd i protokoll nr 5, nämligen att det är judarna som, "tillerkänner kapitalet hätskarvärdighet sedan långa tider tillbaka". Goldmann säger ju: "Judarna är de största spekulanterna i världen."

Men stämmer det då att, som det sägs i protokoll nr 5, "för att kapitalet skall kunna verka utan hinder, är det nödvändigt att erhålla frihet för monopol i handel och industri, då en sådan frihet ger politisk makt åt industri-idkarna och folket till men." Har inte t ex antitrustlagarna i USA och andra lagar i Sverige med flera länder för att motverka truster och monopol kullkastat detta mål som uppsattes i Sions Vises Protokoll? Svaret är delvis ja, men å andra sidan föreligger ofta kryphål i lagarna som gör det möjligt att kringgå dem. Här måste man därför erinra om nästa uttalade strävan i Protokoll nr 5, där det heter: "Vår styrelses främsta uppgift består i att försvaga den allmänna opinionen genom kritik, avvänja människorna från allt begrundande, som framkallar motstånd, och inrikta människornas förståndskrafter på tomma dispyter och så kallade orddueller och debatter."

Och är det inte just detta som kännetecknar det mesta i den offentliga debatten, i massmedierna liksom i valrörelserna och även ofta på arbetsplatserna i de reglerade fackföreningsmötena liksom inom den s k folkbildningen? Tomt prat, välsvarvade debattörers tomma snack, där man sällan eller aldrig går in på de viktiga kärnfrågorna och slingrar sig undan besvärliga frågor och aldrig lämnar raka besked? Är det inte just detta vi ständigt upplever? Och observera att det i protokoll nr 5 klart sägs ut att avsikten är:"... att den allmänna talträngdheten bör ingiva människorna leda vid tal och avsky för talare". Här har vi ju det alltmer utbredda s k politikerföraktet som är våra demokratiers stora allvarliga bekymmer, vilket väl ingen vill förneka!

Vidare heter det i protokoll nr 5 följande: "för att ta den allmänna opinionen i sina händer, bör man bringa den i villrådighet genom att man från olika håll framkastar alla möjliga motsägande tankar , till dess att gojerna förlorar sig i denna labyrint och inser att det bästa är att inte ha någon åsikt alls i politiska frågor: att allmänheten inte behöver vara invigd, eftersom endast de invigda - maktharvarna och experterna -bör vara invigda i hur samhållet styres. Detta är den första hemligheten."

Jag ställer den retoriska frågan: kan man tänka sig en mera träffsäker skildring av den samhälleliga verklighet som vi idag lever mitt i? Hemligheten, som det här i protokoll nr 5 talas om, består ju däri att detta kaotiska virrvarr av de mest olikartade förslag och åsikter om det ena och det andre är avsiktligt frambragt för att leda den stora allmänheten bakom ljuset och underlätta för en styrande klick att ta hand om det styre som folket lurats till att tro att man är delaktig i. Låt mig så visa vad den andra hemligheten består i:

"Den andra för styrelsens framgång nödvändiga hemligheten består däri, att till den grad öka folk - och samhållslytena - vanor, passioner, samhållslagar - att ingen blir i stånd att utreda detta kaos och människorna tillföljd härav upphör att förstå varandra."

Än en gång ställer jag en retorisk samvetsfråga: år inte detta på kornet träffande, precis den fullkomligt förbryllande samhållssituation som vi lever mitt uppe i!" Visst är det så! Har inte vårt hektiska konsumtionssamhälle med ett virrvarr av utbud av inte bare varor och tjänster utan även av alla upptänkliga sorters jippon och galenskaper som ömsom kallas underhållning, ömsom kultur, ömsom förströelser, gjort människorna fullkomligt förvirrade? Och har inte just de medmänskliga och nära kontakterna mellan människorna i våra moderna samhällen lidit alltför ofta totalt skeppsbrott och skapat en alltmer neurotiserad människotyp som normaltyp mera än en undantagsvarelse? En härskara av psykologer, psykoterapeuter och personkulter redan bland skolbarn. Vilket inte hjälper mer än att bortåt tre fjärdedelar av dem klassificeras som psykiskt störda. Hur har det blivit så här? Och vilka har intresse av att det blir så här? Och var finns de radikala botemedlen? Inga av dessa centrala frågor ställs - uppenbarligen av den enkla anledningen att de är alltför obehagliga att ens hjälpligt försöka att besvara. Istället har vi dimridåer av skendebatter som tangerar dessa huvudfrågor men aldrig berör dem i deras hjärterot!

Den kusligt skrämmande saken i det hela är att här i protokoll nr 5 i Sions Vises Protokoll ges en förklaring till vad ingen av våra talträngda samhällsdebattörer, ansvariga politiker och sakkunniga så kallade samhällsexperter vill ge sig in på. Och ytterligare ett citat från protokoll nr 5:"Vi bör leda uppfostran av gojim-samhällena så, att i varje fall där det krävs initiativ, folken står modfällda i hopplös vanmakt... Vi tröttar ut gojerna så, att vi tvingar dem att erbjuda oss den internationella makten som utan att nedriva kan omfatta alla statsmakter i världen och bilda en överregering... Dess armar kommer som gripklor att sträckas åt alla håll, med en så kolossal organisation, att den inte kan undgå att kuva alla folk."

Denna skräckvision är alltså en framtidsvision, resultatet av en målmedveten politik. Om det förhåller sig på detta sätt eller ej, därom kan ingen utomstående uttala sig med säkerhet - men nog finns det sedan länge många tecken som tyder på att sionismen eftersträvar denna despotiska världsmakt, så oerhört inflytelserik och mäktig som den sio-nistiska lobbyn i USA sedan många år är liksom i många andra viktiga stater!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.