HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

11

SVAR PÅ NARROWE

 

I sitt hätska angrepp på Radio Islam försöker den judiske "över-rabbinen" Narrowe dupera okunniga och lättrogna läsare (Dagen 18 november 1988). Med ett propagandistiskt taktiskt hyckleri ogiltigförklarar han vad som sägs i judendomens Torah, i 5 Mos. kapitel 7, med rubriken Befallning om kananéernas tillspillogivning:

"Som vi vet så väl från olika profetiska böcker - framför allt från Jeremia - svek Israels folk och lydde inte Guds Förord-ningar och Gud. De dyrkade i stället Baal och de talade lögnak-tigt om sin nästa. De uppmanade till våld och betedde sig omora-liskt. Som resultat blev verkligheten annorlunda och dessa bibliska löften gick aldrig i uppfyllelse."

Sionisterna uppför sig ännu i dag på samma sätt som Narrowe rapporterar här.

Innebörden av detta synsätt (som överrabbinen söker få bibliskt bekräftad med hänvisning till 2 Kon. 22:8 f.) är att hela judendomens Torah (de fem Moseböckerna) är överspelad. Därmed skulle ju "Förbundstanken" och "Guds löfte till Israels folk att besitta det utlovade landet" (1 Mos. 19:5-6 m.fl.) ha förverkats och den judiska staten "Israel" sakna varje "gudomlig" sanktion, varför överrabbinen Narrowe borde fördöma staten Israel och ge sin fulla välsignelse åt palestiniernas kamp. Men judarna använder ju i dag Gamla Testamentet som lagfart för att lägga beslag på Palestina och överrabbinen försöker slingra sig, när han påstår att översteprästen Hilkia upptäckte just Femte Moseboken och att den därefter förkastades (2 Kon. kapitel 23). Men varken i 22:a eller 23:e kapitlen i 2 Konungabo-ken omnämnes 5 Moseboken, endast "lagboken" (2 Kon. 22:8), som konung Josia blev så upprörd över, att Herrens vrede var stor mot dem, eftersom "våra Förfäder icke hava lyssnat till denna boks ord och icke hava gjort allt som är oss Föreskrivet" (2 Kon. 22:13). D v s även folkmord på dåtidens palestinier.

Alltså, när det står i 5 Mos. 7:16, att "alla de folk som Herren, din Gud, giver i din hand skall du utrota; du skall icke visa dem någon skonsamhet" och Israels folk inte åtlydde detta bud tillfullo, så bröt de mot sin Guds förordningar och bud. Det var ju detta som var så upprörande. (För övrigt i 2 Mos. 23:27-31 står detsamma som i 5 Mos. 7:16-24). Fråga i dag alla israeliska ledare, "bosättare" och rabbiner: alla svarar att det är GT som legitimerar Israels existens och erövringen. När överrabbinen söker ogiltigförklara S Moseboken, särskilt 7:e kapitlet, hur vill han då förklara att den "officiella" judiska The Jewish Encyclopedia kallar alla de fem Moseböckerna för judendomens lag och lära? Överrabbinen bluffar också, när han säger:

"1 Bibeln står det att Gud befallde de gamla israeliterna under Moses och Josua att börja krig mot de sju kananeiska folken i det förlovade länder. Talmud understryker att detta krig gällde endast dessa fiender." Men det gäller samma land (Palestina) vars icke-judiska invånare (palestinierna) är "fiender". För övrigt innehåller Talmud inga för judarna förpliktande gudsord med bud och stadgar som upphäver Torah. Dessutom står det i Talmud, detta digra verk i flera folioband, sa mycket som klart motsäger vad överrabbinen Narrowe söker göra gällan-de, som t ex:

"Rabbi Johanan sade: En hedning som studerar Torah förtjä-nar döden, ty det står skrivet: "Moses gav åt oss en lag en arvedel för Jakobs/lsraels menighet (5 Mos. 33:4) (Sanhedrin 59a). Ha ingen barmhärtighet med dem ty det är sagt "du skall icke visa dem någon skonsamhet" (5 Mos. 7:2, 16). Därför, om du ser en hedning (dvs. icke-jude) i svårigheter eller som håller på att drunkna ä hjälp honom inte.(Hilkoth Akum 10:1)

Som framgår av dessa citat från Talmud, som lätt kunde mångfaldigas, är det sålunda tvivelaktigt om den extremt främlingsfientliga och aggressiva bibliska judendomen blir mer human och medmänsklig med Talmud som moralisk och andlig vägvisare. Man kan nämna rabbinen Simon ben Yohai som sagt: "Den bästa av icke-judar förtjänar att dödas." (Se The Jewish Encyclopedia, under rubriken Gentile, s. 617). För de ortodoxa judarna i Israel i dag är att döda en icke-jude en god gärning. Mot överrabbinens grundlösa beskyllningar mot Radio Islam vill vi svara, att vi varken sagt eller skrivit att "judarna är Kristi mördare", utan endast hållit oss till evan-geliernas texter om att det var judiska Stora Rådet som enhälligt dömde Jesus till döden och sedan ivrigt övertalade den vacklande romerske ståthållaren Pilatus att låta verkställa dödsstraffet. Varken protestantiska eller katolska kyrkosamfund har någonsin upphävt detta som står i evangelierna. Om överrabbinen anser att där står lögner och "förtal mot den judiska folkgruppen", så får han göra upp den saken med de kristna. Förresten Israel förbjuder Nya Testamentet i de israeliska skolorna. Och att skjuta budbäraren, när budskapet är misshagligt, är föga förtro-endeingivande.

Till sist: Islam, liksom kristendomen, är till sin kärna kampen för rättvisan mot alla orättvisor; och för alla rättänkande muslimer står den grymma inkräktarstaten Israel för en orättvisa mot palestinierna som berövats sitt land och sin frihet. Narrowe säger att troende muslimer förtjänar en "sannare" röst än Radio Islam. För Narrowe och Israel, en "god" muslim (eller kristen) bör vara en slav, quisling eller en död muslim. Israel letar fortfarande (förgäves) efter "goda" palestinier som ska "representera" muslimska och kristna palestinier.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.