HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

47

MITZWA

 

Mitt under den kristna julhelgen 1988 fick vi uppleva ett nytt fasansfullt terrordåd mot oskyldiga människor. Denna gång är det ett amerikanskt passagerarplan, som sprängs i bitar. Offren räknas i hundratal - däribland en hög svensk ämbetsman. Vilka kan ligga bakom ett sådant illdåd, som visar ett så fullständigt förakt för andra människors liv?

Det första man kan konstatera, är hur denna terroraktion, mot ett flygplan, ritualmässigt är en upprepning av ett terrordåd, mot ett grekiskt turistfartyg - City of Poros, som begicks i somras.

Då i somras, valdes tidpunkten för attacken, så att maximalt genomslag i massmedia skulle kunna uppnås. En blodig massaker på ett fartyg,. fyllt av turister från Västeuropa och Nordamerika garanterade den saken. Aven en svenska dödades av de kallblodiga mördarna. De sionistiska massmedierna utpekade omedelbart palestinier, som ansvariga. I Sverige spädde säkerhetspolisen, SÄPO, på med en skröna om palestinska terrorister här i landet. Något, som givetvis fick största möjliga utslag i de sionistiska pressorganen.

Visst lurar man en okritisk allmänhet, men inte insiktsfulla personer. Allt fler har börjat genomskåda de välregisserade sionistiska propagandanumren. Allt fler har insett att den svenska SÄPO närmast kan ses som en filial till den israeliska säkerhetstjänsten Mossad - och att SÄPO agerar på order från Mossad. Få insatta personer torde tveka om vilka som var ansvariga för den fasansfulla terrorattacken på det grekiska turistfartyget i somras.

Många frågar sig om detta dåd är ett utslag av en central ritual inom judendomen - en så kallad mitzwa? Vad innebär då judendomens -mitzwa?

Mitzwa är en gärning till den judiske guden Jahves ära. Förjuden är det en mitzwa att döda en icke-jude, en goj. Radio Islam har uttömmande visat hur judarnas bibel, Torah, är fylld av uppmaningar till mitzwa. Detsamma gäller den heliga judiska skriften Talmud. För den oinsatte läsaren måste detta verka otroligt. Ja, ofattbart. Kanske, kan man tro att mitzwa gällde i forntiden. I biblisk tid. Men att något sådant vore möjligt idag, i vår tid? Det förefaller absurt. Men sanningen är den, att judendomens befallning om mitzwa, i högsta grad är aktuell och levande. En av judendomens historiska förgrundsgestalter, Maimonides, säger t ex: att även den gode gojen måste dödas". Således en uppmaning till urskiljningslöst massmord på icke-judar. Maimonides, som levde i Spanien under medeltiden, är en av judendomens mest vördade uttolkare, och föremål för stora hedersbetygelser inom dagens judenhet. Hänsynslös tetror mot icke-judar har således en central förankring i den judiska religionen. Någon motsvarighet till judendomens mitzwa finns inte i de andra världsreligionerna, som kristendomen och Islam, och inte heller inom den humanism, som ligger till grund för ateistiska samfund. Judendomen intar en särställning, helt skild från det övriga världssamfundet.

Att mitzwa inte på något sätt är en företeelse, som tillhör förgången tid, bevisas dagligen i Israel. Judiska soldater och bosättare hänvisar ständigt till mitzwa då de massakrerar och dödar palestinier, och här är att märka att det är likgiltigt om det är fråga om försvarslösa kvinnor och barn. För den renlärige juden är det en större mitzwa att döda ett barn, då man ju härigenom undanröjer en potentiell, framtida fiende. Den avsky, som de judiska massakrerna väcker i omvärlden, tvingar de israeliska myndigheterna att för syns skull åtala en och annan judisk mördare. Givetvis är det hela bara ett spel för galleriet, och de skyldiga far bara symboliska straff, som de snart släpps fria från. Trots detta väcker dessa skenrättegångar en orkan av harm bland de fanatiska judarna. Dessa fanatiker menar att den åtalade mördaren bara har följt judendomens bud och gjort mitzwa. Mitzwa är således i högsta grad en realitet.

Låt oss återvända till den fasansfulla terrorattacken mot flygplanet över Skottland. Det är fruktansvärt skrämmande att se hur den inövade ritualen för dessa handlingar följs. Också här väljer man plats och tidpunkt så att största möjliga massmediatäckning möjliggörs. En jumbojet från Centraleuropa via London mot USA garanterar hundratals offer från Västeuropa och Nordamerika. Och tidpunkten - vid inledningen till den kristna julhelgen - medför, dels i sig ett stort genomslag i medierna, dels att hundratusentals resenärer personligen drabbas av de skärpta kontrollerna på flygplatserna, som blir en följd. Allt, för att det avsedda budskapet skall tå så stort genomslag som möjligt: nämligen att dådet utförts av palestinier eller åtminstone muslimer. Som vanligt ställer hela den sionistiska massmedia-orkestern upp på högsta volym för att sprida detta propaganda-budskap, som innebär att utmåla alla palestinier, araber och muslimer som terrorister.

Att sionisterna idag har behov av att misstänkliggöra palestinierna är ju uppenbart. Men är det särskilt troligt att någon, som stödjer den palestinska saken, skulle ligga bakom attentatet mot passagerarplanet över Skottland? Varför skulle palestinierna ta till våld mot civila västerlänningar, då de visat en närmast ofattbar disciplin i sitt vapenlösa uppror mot den judiska militärtmakten i Palestina?

Palestiniernas vapen är sanningen och rättfärdigheten - till stöd har de bara sin moral och sitt mod. Det är judarna, som enbart har det nakna våldet på sin sida.

Utvecklingen efter terrorattacken mot flygplanet följer på ett spöklikt sätt mönstret från tidigare dåd. Precis som var fallet efter massmordet ombord på det grekiska fartyget, kommer svenska SÄPO med en löjlig skröna. I detta fall skulle palestinier hota att spränga ett SAS-plan. Som vanligt basunerar de sionistiska massmedierna ut detta påstådda palestinska hot. Nu skall givetvis inte hotet, som sådant, viftas bort. Men, att ta SÄPOs så kallade bevis - en papperslapp - till intäkt för anklagelser mot ett helt folk, är upprörande. Varför skulle palestinierna ha anledning att angripa Sverige, just nu? Däremot finns det ju andra, som riktat hatiska utfall mot Sverige för vår medlarroll i Palestinakonflikten.

Liksom vid så många tidigare terrordåd lär väl aldrig de ansvariga kunna avslöjas. Vad man kan konstatera är, att dessa attacker på oskyldiga civila, med ritualmässig bundenhet, följer ett uppgjort mönster.

Jag visade i det tidigare hur mitzwa har en djup förankring i judendomen. I själva verket följs en, sedan judendomens urtid, utbildad ritual. Händelseförloppet inleds med judisk terror och massakrer riktade mot den befolkning, som upplåtit sitt land åt judarna. Beroende på omständigheterna, följer sedan en historieförfalskning, där man vänder upp och ned på verkligheten, och judarnas offer utmålas som de brottsliga förövarna, och judarna själva som offren. Radio Islam har tidigare redogjort för hur sådana händelser senare blivit utgångspunkten för judendomens stora religiösa högtider. Hit hör judarnas massakrer på barn i det faraoniska Egypten och på 70 000 innevånare i det gamla perserriket. Till bilden hör att det judiska hatet koncentreras mot någon symbol, som Haman i perserriket - en symbolfunktion som i vår tid övefidrts på Hitler.

Efter det att romarna hade krossat den judiska staten vid vår tideräknings början, dröjde det näta 2 000 år innan judarna åter vunnit sådan kraft att mitzwa i större skala åter blev möjlig. Det var först, när man vunnit finansiell och opinionsmässig styrka i det brittiska imperiet, mot slutet av 1800-talet, som större operationer kunde göras. De första offren blev de små boerstaterna i södra Afrika. Med sin finansiella kraft, och makt över massmedia, kunde judiska intressen här piska upp ett tillräckligt hat hos det brittiska folket, för att få igång ett krig mot dessa obetydliga bondestater. Då var det guldet och diamanterna man ville ha kontrollen över. Detta upp piskande av motsättningar och konflikter skulle sedan bli ett mönster för hela 1900-talet, intill vår egen tid. Den främsta exponenten för den sofistikerade historieförfalskningen är den så välkända Holocaust-myten, som lanserats för att dölja massakrerna på den tyska civilbefolkningen under andra världskriget. I den judiska programskriften, Sions vises protokoll, ges utförliga recept för dessa tillvägagångssätt. Det är inte att undra på att blotta nämnandet av denna skrift fårjudiska ledare att formligen explodera.

En påminnelse om mitzwa fick vi också i den stort upplagda TV-serien om den påstådda ihjälgasningen av sex miljoner judar under andra världskriget. Serien, som i Sverige fick namnet "Förintelsen", visades i slutet av 1970-talet. Ett avsnitt skildrar hur den unge judiske hjälten, i samband med en massflykt, sluppit ur ett tyskt fångläger. De tyska lägervaktema är nedskjutna och således oskadliggjorda. Utanför lägret stöter vår unge judiske hjälte på en liggande, sårad, mycket ung och mycket blond tysk soldat. Den tyske pojken är obeväpnad och helt ur stånd att försvara sig. Det klokaste för vårjudiske hjälte vore således att snabbt springa vidare. Men nej. Han stannar till vid den försvarslöse tyske pojken och får liksom en befallning: Gojerna måste dödas! Med en lustfylld åtbörd böjer sig juden över pojken och dödar honom. Här har vi det: mitzwa! På detta sätt, som scenen är uppbyggd, blir den till TV-seriens centrala budskap: Gojerna måste dödas! Behöver det tilläggas att vår unge judiske TV-hjälte i serien genast beger sig till Palestina. Ska vi tro att han där fick rikliga tillfällen till att begå mitzwa! Kanske hans alter ego rent av hunnit bli hög israelisk militär och just nu, i denna dag, kan beordra knäckandet av alla ben i någon liten palestinsk pojke. Förvisso en mitzwa!

Mitzwa är inte bara en ond historisk legend. Fanatiska judar bevisar varje dag att mitzwa är en blodig realitet. Terrorn bevisar sin egen existens. Dåden mot Folke Bernadotte och Olof Palme visar att svenskarna inte har något fribrev från våldshandlingar. Och vid de hemska terrordåden detta år mot det grekiska fartyget, såväl som mot det amerikanska passagerarplanet, gick svenska liv till spillo. Den urskiljningslösa terrorn finns mitt ibland oss. Den hotar oss här och nu.

Det dödliga hotet ger oss rättighet, och skyldighet, att försvara oss. Vår första åtgärd måste vara att sätta oss in i terrorns ideologiska bakgrund och drivkrafter. Här får vi inte låta hindra oss av prestige och nostalgiska föreställningar.

En religion, för vilket dödandet av människor utanför det egna samfundet är en god gärning till guds ära, utgör en fara För hela mänskligheten. När en stat, byggd på denna ideologi, utrustar sig med satelliter, bärraketer och kärnvapen, då blir den till ett hot mot allt levande. Ja, mot livet självt.

I en intervju som publicerades i Thomas Nydahls bok "Intifada" (interculture, Sthlm 1988) sid 76 sade den israeliske författaren Yoram Kaniuk: "Judendomen är en strategi för judar att leva bland icke-judar. Därför tror jag inte heller att en verkligt troende jude behöver Israel. Men om ban känner att ban behöver Israel, förvandlas han till ett konstigt nationalistiskt messianskt monster. Att säga, som dessa judar gör, att det att döda en icke-jude år en mitzwa, en god gärning, är vansinne."

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.