HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

78

FAKTA ÄR INTE HETS
DETTA ÄR FAKTA OCH ÅSIKTER OM SIONISMENS ISRAEL, INTE "HETS":

 

Sionistiska judar har med list och våld erövrat Palestina från palestinierna: - "Vi har stulit deras land", erkände Israels förste premiärminister David Ben-Gurion.

I samband med den sionistiska staten Israels utropande 1948 fördrevs med terror och våld bortåt halva den dåvarande palestinska befolkningen från sina hem och från sitt land för att sedan aldrig mer få återvända. Detta är det mest flagranta exemplet på den judiska staten Israels våldspolitik.

Inte nog med detta: Israel förklarar att det med list och brutalt våld erövrade Palestina, att det är alla judats hemland och släpper in judar från hela världen som automatiskt får medborgarskap i denna sionistiska inkräktarstat och där lägger beslag på ytterligare palestinsk mark genom att fördriva ännu fler av de kvarvarande palestinierna.

Till detta kommer att Israel för en oavlåtlig propagandakampanj för att judar i olika länder skall bege sig till Israel eller i varje fall stödja denna sionistiska inkräktarstat ekonomiskt och politiskt.

Men det räcker inte med allt detta: Israel har fört fem regelrätta krig med sina arabiska grannländer och dessutom kränker Israel ständigt grannlandet Libanons territorium, dels genom att självsvåldigt ha upprättat en så kallad säkerhetszon i södra Libanon, dels genom att ofta attackera palestinska flyktingläger med bombflyg, ibland rycker hela israeliska armékårer understödda av flyg och pansarförband in i Libanon. Tiotusentals libaneser har dödats.

Den judiska staten Israels brutala övergrepp stannar inte ens vid allt detta: Israels soldater och väpnade judiska "bosättare" skjuter skarpt, ibland med plastkulor, ibland med höghastighetsammunition, ibland med gasgranater på vapenlösa palestinska civila, barn, ungdomar, havande kvinnor och åldringar, ja, Israels soldater rycker t o m in på palestinska sjukhus och skjuter vilt omkring sig. Vid flera 6llfållen har israeliska soldater och judiska "bosättare" begravt palestinier levande eller kastat in dem i upphettade ugnar.

Som rutinåtgärder spränger Israels soldater palestiniers hus, skövlar palestinska olivlundar och fruktodlingar för att röja mark åt ytterligare judiska bosättningar.

Alla dessa dagligen förövade israeliska våldsövergrepp sker i de sedan 22 år av Israel ockuperade palestinska områdena Västbanken och Gaza, där palestinierna är statslösa, medan de palestinier som lever under ockupation, förtryck och rasdiskriminering sedan 42 år i det s k egentliga "Israel" på en rad vitala områden är diskriminerade: Israel är en judisk stat, inte en demokratisk stat med lika rättigheter för landets alla medborgare, oavsett deras trostillhörighet eller etniska härkomst.

Allt detta är sionismens politik som sionister inte bara i den judiska staten Israel utan i hela världen backar upp och bär ansvaret för. Samma israeliska våldspolitik har förts av både arbetarpartiet i regeringsmakt och det konservativa likud-partiet liksom av koalitionsregeringar där båda dessa partier är ansvariga. Israel är den enda stat som aldrig fastställt landets gränser utan efter eget behag och med egna styrkors militära överlägsenhet förbehåller sig rätten att expandera på grannländernas bekostnad.

Den judiska staten Israel är den enda stat i världen som håller sig med ett nätverk av stödorganisationer i flera av världens rikaste och mäktigaste nationer, där man mobiliserar judarna i sionistiska aktions- och påtryckningsgrupper. Sionistiska världsorganisationen har ett flertal underordnade sionistiska organisationer i Sverige liksom i alla västländer. Judiska världsfederationen är den övergripande organisationen för alla judiska församlingar i Sverige liksom i andra västländer. Och alla stödjer de Israel ekonomiskt, politiskt och i den offentliga propagandan.

Den judiska staten Israel bedriver systematisk statsterrorism i andra länder, dit man skickar agenter för att mörda misshagliga palestinier i exil eller muslimer och andra som utpekas som Israels dödsfiender.

Den judiska staten Israel har genom åren konstant trotsat en rad olika FN-resolutioner, bland annat den om att Israel skall utrymma de sedan 1967 av Israel ockuperade palestinska områdena Västbanken och Gaza. FNs medlemsnationer fördömde 1975 den judiska staten Israels ideologi, sionismen, som en form av rasism och rasdiskriminering och staten Israel som en rasistisk stat.

Mot bakgrund av dessa fakta om sionismens Israel drar Radio Islam följande slutsatser:

Israel är en orättfärdig stat, en grym och självsvåldig inkräktarstat som alla rättsinnade människor borde med kraft ta avstånd ifrån som ett permanent hot mot varje varaktig lösning till fred i Mellanöstern och dessutom som en farlig risk för världsfreden så länge som den judiska staten har ett grepp om supermakten USA och dessutom förfogar över en betydande kärnvapenarsenal utom internationell kontroll.

Som demokrat och muslim delar jag självfallet FNs inställning till sionismen som en rasistisk ideologi och anser att sionismens Israel därför borde fördömas av alla demokratiska stater på samma sätt som apartheidens Sydafrika och utsättas för motsvarande internationella bojkotter som det rasistiska Sydafrika.

Radio Islam företräder denna konsekvent demokratiska och muslimska uppfattning till sionismen och Israel samtidigt som Radio Islam betonar det uppenbara faktum som också ledande sionister ofta hävdat, nämligen att sionismen hänger samman med den bibliska judendomen, i judendomens Lag och Lära, Torah, som omfattar de fem Moseböckerna, och att följaktligen varje analys av sionismen också måste omfatta en förutsättningslös och kritisk granskning av judendomen.

Radio Islam anser att den enda rättvisa och varaktiga lösningen på Palestinakonflikten är att Israel övergår från att vara en judisk stat till att bli en demokratisk stat med lika rättigheter och skyldigheter för landets alla invånare, oavsett deras etniska härkomst, religiösa trosuppfattning eller politiska partitillhörighet. Jerusalems förre judiske borgmästare Meron Benvinisti har medgivit följande:"Antingen förblir vi (Israel) en judisk stat och blir alltmer odemokratiska, eller blir vi en demokratisk stat men inte en judisk...Demokrati kan endast upprätthållas om vi ger Israels araber fulla och lika medborgerliga rättigbeter." (Citatet är från den amerikanska veckotidningen Newsweek den 20 april 1970).

Radio Islam vill särskilt framhålla följande:

Det är självfallet en moralisk skyldighet för varje rättsinnad demokrat att solidarisera sig med den förtryckta mot förtryckaren i en konflikt, i synnerhet när förtrycket är så väl dokumenterat och uppenbart som i sionismens Israel gentemot palestinierna som blivit bestulna på sitt hem- land och permanent utsätts för kränkande övervåld av Israel.

Det är otillständigt och oacceptabelt att solidaritet med de fördrivna och förtryckta palestinierna, som främst tar sig uttryck i information om den judiska sionismen eller sionistiska judendomen som är förtryckarstaten Israels bärande ideologi, skall leda till att man därmed - med sin information och analys - skall avfärdas som "antisemit" och ställas inför rätta som en brottsling. Detta kan jag inte uppfatta som annat än en beklaglig eftergift för de sionistiska aktivisternas påtryckningar i deras strävan att söka utöva censur mot alla obekväma meningsmotståndare och därmed förkväva den demokratiska yttrande - och åsiktsfriheten.

I det demokratiska pluralistiska Sverige är det dock fullt legitimt att företräda olika uppfattningar, också den muslimska inställningen till sionismen och Israel som även är den konsekvent demokratiska.

Denna demokratiska och muslimska inställning till sionismen och Israel, som Radio Islam företräder, grundas inte på någon mer eller mindre självsvåldig fantasikonstruktion i en roman, avsedd att missakta, gyckla eller håna, utan det är en inställning som grundas på en väl bestyrkt och omsorgsfullt dokumenterad verklighetsskildring.

Radio Islam söker inte tvinga eller locka någon att dela denna demokratiska och muslimska inställning till sionismen och den judiska staten Israel, utan Radio Islam respekterar att andra människor kan ha andra uppfattningar och har alltid ställt sig öppen till debatt med meningsmotståndare. Radio Islam har aldrig kommit på tanken att anmäla åsiktsmotståndare ens bland de ettrigaste sionister till JK med krav på åtal för förtal mot eller hets mot folkgmppen muslimer, trots att vi muslimer faktiskt tycker att sionistemas stöd till förtryckar- och inkräktarstaten Israel företräder åsikter som är en grov skymf mot Islam och innebär hets mot muslimer. De judiska organisationerna här i Sverige driver en hetskampanj för att stoppa Radio Islam. Om judar är ett särskilt folk och "tillhör en viss nation Israel", som sionisterna hävdar, så måste det vara av intresse att undersöka och granska detta "judiska folk", dess politiska, ekonomiska och kulturella inflytande och makt i olika länder där judar bor, är verksamma och oftast har medborgatskap, i synnerhet som ledande sionister och staten Israel ständigt kräver av alla judar i olika länder primär lojalitet till Israel. Alla de representativa judiska organisationerna i hela världen stödjer Israel.

Slutsats: att undersöka och granska judarnas inflytande och makt i samhället måste vara lika legitimt som att undersöka och granska vilken grupp som helst. Arbetar man politiskt som grupp så tår man tåla att bli granskad och kritiserad som grupp.

Om judar endast är en religiös grupp likvärdig med andra trossamfund och religiösa sekter och inte ett folk för sig, så måste det rimligtvis vara av intresse att undersöka och granska denna religiösa grupp och dess trosinnehåll och strävanden liksom när det gäller andra religiösa trossamfund och sekter, det må vara muslimer, protestanter, katoliker, Jehovas vittnen, Sjundedagsadventister eller Livets ord eller pastor Moons Enhetskyrka.

Om det nu skulle vara så, att begreppet judar täcker både ett folk i betydelsen en nation och en religion i sedvanlig betydelse, så måste det vara speciellt intressant att undersöka och granska denna grupp, dess inflytande och makt och också fullt legitimt att göra detta.

Mot denna bakgrund kan inte gärna en kritisk granskning här av judar avfärdas som rasistisk, "antisemitisk" eller "judefientlig" lika litet som en kritisk granskning av en religiös sekt som t ex Livets ord skulle kunna betecknas som "religionsfientlig' eller "gudsfientlig". Att driva en politisk verksamhet under en religiös täckmantel är ett försök att göra en viss politik "helig" och över all kritik. I västvärlden kallar man kritiken mot Islam "politisk debatt" och kritiken mot judendomen "hets" och "missaktning mot folkgrupp".

Radio Islam kritiserar judendomen som ytterst ansvarig för Israel, inte judarna som folkgrupp är att de - i många fall -omfattar judendomen.

I Sverige stadgades i lagen dödsstraff för hädelse ända fram till år 1864. Att förlöjliga eller att bara kritisera en viss religiös trosuppfattning som de troende håller för helig straffades alltså i Sverige med döden -ända tills denna lag om förbud mot hädelse upphävdes år 1864, alltså för 125 år sedan.

Först i början av 1970-talet avskaffades den s k hädelseparagrafen i svensk lag helt och hållet. Det är därefter inte längre åtalbart att vare sig förlöjliga eller hårt kritisera vilken religion som helst liksom vilket religiöst trossamfund som helst. Varken kristendomen och Svenska kyrkan eller Islam eller judendomen och de judiska församlingarna skyddas längre av lagen, när någon offentligt hårt kritiserar eller rentav förlöjligar dessa religioner och trossamfund.

Däremot finns lagen om hets mot folkgrupp, som tillkom 1948, kvar: "Den som offentligen ringaktar en folkgrupp för dess religiösa tro kan straffas för hets mot folkgrupp. Det bör påpekas att avsikten med lagen inte är att ge minoritetsgrupper en särskilt privilegierad ställning i förhållande till medborgare i allmänhet. Hädelseparagrafen är avskaffad och kritik som är riktad mot den officiella statskyrkoreligionen måste också kunna anföras mot andra religioner i landet." (Claes-Adam Wachtmeister, redaktör vid Utrikespolitiska Institutet i DN lördagen den 8 april 1989).

Vad gäller Radio Islam och dess kritik av judendomen, så är det en på relevanta citat från de judiska trosskrifterna baserad kritik av den judiska trosläran (judendomen), som alltså - efter hädelseparagrafens avskaffande - är helt legitim i Sverige, däremot inte någon ringaktning eller missaktning av folkgruppen judar därför att de - i vissa fall - omfattar den judiska trosuppfattningen. Detta är en viktig distinktion, eftersom det i första fallet är legitimt, men i det senare fallet (som alltså inte gäller Radio Islams kritiska granskning av judendomen) är straffbart.

Radio Islam söker förklara varför de sionistiska judarna från olika länder i världen har lagt beslag på Palestina, varför dessa sionistiska judar har fördrivit bortåt hälften av den dåvarande palestinska befolkningen, av vilka många alltjämt lever i eländiga flyktingläger, varför de sionistiska judarna sedan de upprättat sin judiska stat Israel i Palestina uppmanar hela världens judar att strömma in i landet, och varför den judiska staten dagligen låter döda och misshandla den palestinska befolkningen och slutligen varför denna grymma judiska inkräktar- och folkrättsvidriga stat Israel understöds inte bara ekonomiskt och politiskt av sionister och judiska församlingar i Sverige och andra västländer, huvudsakligen USA, utan även av så många ledande opinionsbildare.

För att få svar på dessa för Palestinakonflikten påträngande och viktiga frågor måste man gå till den sionistiska ideologin och finner då dess samhörighet med den bibliska judendomen. Utan judendomen ingen sionism och inget Israel - detta har erkänts också av alla de ledande sionisterna alltifrån den moderna sionismens grundare och förste ordförande Theodor Hetzl och Israels förste premiärminister David Ben-Gurion.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.