HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

58

 

SVENSK PRESSBEVAKNING AV INTIFADAN

 

Onsdagen den 25 maj 1988 hade Riksradions program Förmiddags i P 1 ett intressant inslag om den svenska pressbevakningen av det då drygt fem månader långa palestinska upproret mot den israeliska ockupationsmakten. Programledaren hade inbjudit två experter, en seriös doktorand från Göteborgs Universitet, Ulf Bjäreld, och en sionist, Stefan Dominique, som undervisar i modem hebreiska och i Mellanösternpolitik vid universitetet i Lund. Sionisten klagar förstås över att den svenska pressbevakningen om den aktuella Palestinakonflikten har varit genom-gående osaklig och partisk för de förtryckta och misshandlade palestinierna och mot den brutala ockupations- och våldsmakten Israel.

Låt mig kommentera vad som där sades! Först är det av intresse att lägga märke till vad programledaren först sade, nämligen att programledningen för riksradions Förmiddags i P1 utsatts för "stort väsen" och - observera ordvalet - "kalabalik" över ett tidigare programinslag, där några palestinska kvinnor talat fritt ur hjärtat om den fruktansvärda och väl omvittnade terror som palestinierna dagligen och stundligen utsätts för av den israeliska armen och av beväpnade gäng av judiska så kallade bosättare på Västbanken och i Gaza. Den beryktade sionistiska lobbyn, som angripit mig och Radio Islam fbr att försöka tysta vår lilla närradioröst, har alltså med påtryckningar och sedvanliga hotelser sökt förmå även riksradion att inte sända något program som kan misshaga Israel, den sionistiska lobbyns kärlek och enda "verkliga hemland". Men inte nog med detta - även Israels ambassad hade uppvaktat Förmiddags i P 1 och krävt en ursäkt! Som väl är avvisade riksradion och programledningen för Förmiddags i P1 denna fräcka framställan från Israels ambassad. Detta var ju helt självklart och riktigt handlat. Men det är intressant och mycket avslöjande för sionismen och Israels självsvåld att den israeliska ambassaden kommer med ett dylikt krav: att Israels ambassad har den utomordentliga fräckheten och arrogansen att lägga sig i interna svenska angelägenheter om hur Sveriges Radio skall behandla intressanta utrikesfrågor som den så brännheta Palestinakonflikten! Detta strider självfallet mot sedvanligt diplomatiskt umgänge mellan nationer och stater. Egentligen - om den svenska regeringen hade modet att visa litet mer respekt för diplomatisk courtoisie - så skulle svenska regeringen efter detta ha kallat upp den israeliske ambassadören till Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs Torg och gett honom en allvarlig reprimand för det inträffade och strängt ålagt honom och hans sionistiska regering att hädanefter inte blanda sig i hur ledande svenska massmedia sköter sin journalistiska bevakning.

Låt mig så övergå till sionisten Stefan Dominique som kamouflerar sig som Mellanösternexpert och massmediafotskare! Denne sionist klagar över att svenska tidningar under en längre tid har bevakat det palestinska upproret på Västbanken och i Gaza upp till tio gånger mer än det då tio år långa kriget mellan Iran och Irak och det över åtta år långa kriget i Afghanistan mot den sovjetiska invasionsarmen och dess bundsförvanter, quislingarna i Kabul. Men detta är ju ur nyhetssynpunkt helt naturligt: det senaste palestinska upproret är helt enkelt nyare och har därmed ökat nyhetsintresse. Vidare klagar denne sionistiske "pressforskare" Stefan Dominique från Lunds universitet över att den svenska pressen skall ha, som han säger, satt etiska regler ur spel genom att inte förhålla sig kritisk och kontrollera framförda sakuppgifter, som om det gällde ett vetenskapligt arbete eller som om det gällde en domstol inför framförda vittnesutsagor! Den sionistiske "pressforskaren" bluffar på sedvanligt sionistiskt sätt! Eller också saknar han all erfarenhet av och kunskap om hur nyhetsmedia arbetar! Det åligger självfallet inte en reporter att ifrågasätta vad han eller hon själv ser, hör och erfar: reporterns uppgift är att förmedla egna erfarenheter från platsen, egna synintryck och intervjuades spontana röster, inte att undersöka och pröva sanningshalten och trovärdigheten av detta, detta är en uppgift för läsarna, lyssnarna eller TV- tittarna att själva ta ställning till.

Om sionisten Stefan Dominiques krav på reportrar och den hemmavarande redaktionen att i detalj kontrollera alla sakuppgifters riktighet skulle tillmötesgås, så skulle ingen nyhetsjournalistik kunna utövas! Därmed är givetvis inte sagt att ett visst mått av omdömesgill kontroll av sakuppgifter bör utföras - och så sker mestadels också. Men det livliga och oftast även verklighetsnäta och sanna reportaget lever på sin spontanitet, att bland annat intervjuade mäniskor fritt och öppet skall kunna berätta och meddela vad de upplevt och känner, inte att de konstant skall misstros eller ifrågasättas.

Sionisten Stefan Dominique är som "pressforskare" alldeles uppenbart i tjänst hos den sionistiska lobbyn i Sverige med uppdrag att bland annat försöka förmå svenska massmedia att gå i Israels ledband med stöd av ett slags verklighetsfrämmande och falsk kvasivetenskap!

Avslöjande är också när denne sionist Stefan Dominique framför den sedvanliga sionistiska propagandaklyschan om att Israel är ett fritt och öppet samhälle där journalister riskfritt kan resa omkring och inhämta nyheter. Denna bluff har på det mest demonstrativa sätt avslöjats under bland annat de senaste fem månaderna, då de israeliska militärmyndigheterna på Västbanken och i Gaza periodiskt har avspärrat stora områden för all insyn. Dessutom har ett flertal utländska journalister fysiskt angripits av israeliska soldater, ofta fått sina kameror och filmrullar beslagtagna, och några utländska journalister har även fatt sina uppehållstillstånd annullerade och blivit utvisade. Redan för flera år sedan uppgav till och med prosionistiska amerikanska och brittiska TV-bolags och tidningars reportrar att Israel har värre censur och nyhetsinskränkningar än inte bara alla demokratiska väststater utan även värre än något annat land i hela Mellanöstern.

Sionisten Stefan Dominique i rollen som pressforskare ljuger alltså fräckt om den israeliska så kallade öppenheten liksom när han tidigare talade om att svenska pressen i sin bevakning av det palestinska upproret mot den israeliska ockupationsmakten skulle ha satt etiska regler ur spel -hans prat om att tidningsartiklarna saknar källhänvisningar och att rubriktexten inte skall ha svarat mot artikelns textinnehåll gäller i varje fall inte rikstidningarna SvD och DN! I själva verket är det så att om det är någon part i Palestinakonflikten som i press- liksom i etermedias bevakning gynnas så är det den sionistiska ockupationsmakten Israel och om någon part missgynnas så är det palestinierna - och detta framgår bland annat av följande summering i korthet:

1. Det förbigås i den aktuella nyhetsbevakningen att hela Israel -inte bara de sedan 1967 ockuperade Västbanken och Gazaremsan - är erövrat land, av inkräktande sionistiska judar erövrat Palestina, från de fördrivna palestiniernas land.

2. Det förbigås också i den aktuella nyhetsbevakningen att den judiska staten Israel är en rasistisk stat på samma sätt som apartheidens Sydafrika - också palestinierna i vad som kallas det egentliga Israel är grovt diskriminerade på samma sätt som de svarta i apartheidens Sydafrika.

3. Det förbigås i den aktuella nyhetsbevakningen att Israel konstant trotsar alla FN-resolutioner om att dra sig tillbaka från de sedan 1967 ockuperade Västbanken och Gaza.

4. Det förbigås i den aktuella nyhetsbevakningen att Israel konstant vägrar att erkänna palestiniernas rätt till sin egen hembygd, dels genom fortsatt fördrivning av palestinier från deras mark, dels genom att vägra sedan fördrivna palestinier rätten att återvända samtidigt som Israel låter all världens judar strömma fritt in i landet med automatiskt israeliskt medborgarskap.

5. Det förbigås i den aktuella nyhetsbevakningen att Israel konstant bryter mot all internationell folkrätt, bland annat genom att mörda misshagliga palestinier också i främmande land som nyligen PLOs Abu Jihad i Tunisien och företa ständigt återkommande militära angrepp på palestinska flyktingläger i Libanon, ja, även ständigt återkommande israeliska invasioner i Libanon med hela armékårer, flyg och stridsvagnar där hundratals och tusentals civila dödas. Om andra stater betedde sig som Israel, skulle det leda till världskrig!

6. Sällan eller aldrig sker i den aktuella nyhetsbevakningen några direktreportage från de av Israels bombflyg angripna palestinska flyktinglägren i Libanon som återkommer minst en gång i månaden.

7. Det förekommer sällan eller aldrig i den aktuella nyhetsbevakningen en ingående uppföljning av de väldokumenterade talrika fall av israelisk tortyr av palestinska fångar, också barn, i de israeliska fångelserna som rapporterats av bland annat Amnesty International och Internationella Röda Korset liksom av en frispråkig och modig israelisk advokat som Felicia Langer.

8. Det förekommer sällan eller aldrig i den aktuella nyhetsbevakningen ingående intervjuer med verkligt oppositionella israeler som är högt kvalificerade kritiker av det nazistiska Israel - man tänker här i främsta rummet på professor Israel Shahak, grundaren av och ledaren för den israeliska medborgarrättsrörelsen och före detta fånge i det tyska koncentrationslägret Auschwitz under andra världskriget.

9. Det förekommer sällan eller aldrig i den aktuella nyhetsbevakningen ingående skildringar av de svårt skadade och grovt misshandlade palestinierna på de palestinska sjukhusen, i synnerhet då faktiskt förekommande rapporter från både palestinska läkare och besökande amerikanska läkare, t ex doktor Jack Geiger, professor vid CUNY medical school och hans fyra kolleger, om vilket utländsk press rapporterat bland andra International Herald Tribune den 12 februari 1989. Endast när utrikesminister Sten Andersson var på besök uppmärksammades de fruktansvärda skadorna och den svåra situationen för patienterna och sjukvårdspersonalen - uppföljningar har sedan inte skett.

10. Det förekommer aldrig i den aktuella nyhetsbevakningen och heller inte i nyhetskommentarerna i Sverige något om den sionistiska lobbyn i USA liksom i andra västländer, däribland Sverige, som Israels förlängda arm via Världssionistiska organisationen. Inte ett ord om hur denna gigantiska spionage- och påtryckningsorganisation är uppbyggd och fungerar för att tjäna Israels intressen.

Dessa tio exempel får räcka för att visa att nyhetsbevakningen om ockupationsmakten Israel gentemot palestinierna och hela den muslimska arabvärlden faktiskt är vinklad till Israels förmån och till främst palestiniernas nackdel. Först när massmedia i sin nyhetsbevakning på skäligt sätt uppmärksammar även dessa försummade eller tabubelagda gränser kan man tala om en verklighetsförankrad och riktig nyhetsbevakning i Palestinakonflikten.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.