HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

3

LJUSET OCH MÖRKRET

 

Så har då sionisterna åter bevisat att de inte kan försvara sig i en öppen och fri debatt, utan att de hör hemma i den mörkrets värld där motståndare endast kan bemötas med hot, våld och polisstatens förtryckararsenal. Inför den sakliga och välunderbyggda kritik, som framförs i Radio Islam står sionisterna nakna. Det enda de kan ta till är att söka tysta frihetens röst med hjälp av statsmaktens maktinstrument: "lagen om hets mot folkgrupp". Det hör till bilden att sionisterna sedan lång tid tillbaka planerat för denna situation. Överallt, där sionisterna lyckats vinna inflytande, har de påtvingat länderna liknande lagstiftning, som ett instrument att tysta all kritik av sina förehavanden.

Enligt välkänd sionistisk ritual sker förtrycket under ivrigt utbasunerande av dess raka motsats. Sionisterna försitter således aldrig en möjlighet att framställa sig själva som yttrandefrihetens främsta banerförare. Ett exempel härpå är Rushdie-affären. Uppenbarligen är det här fråga om en sataniskt skicklig sionistisk komplott. Rushdies bok lades av sionisterna fram som ett lockbete för oreflekterande islamiska "fundamentalister". Och, som vi tyvärr vet, så nappade vissa muslimer på sionisternas falska krok och spelar nu omedvetet sin tilldelade roll i den smaklösa teatern. Allt är givetvis iscensatt av sionisterna för att misskreditera islam och klumpiga muslimer. Och - inte minst viktigt -inför de godtrogna massorna kan sionisterna befästa bilden av sig själva, som yttrandefrihetens omutliga garanter och hängivna upprätthållare. Som vanligt ett högt spel - och skickligt genomfört. Allt helt i linje med den plan, som dras upp i skriften Sions Vises Protokoll - detta handlingsprogram, som av många bedömare anses vara sionisternas främsta rättesnöre.

Rushdie-svindeln är en global kampanj, som givetvis inte kan ta hänsyn till de lokala sionisternas önskemål i varje enskilt land. Och förvisso hade de svenska sionisterna kunnat tänka sig en bättre tidpunkt för genomförandet av Rushdie-projektet.

Jag skall, i det följande, komma till frågan varför sionisterna ser sig tvingade att omedelbart slå till mot Radio Islam, trots de komplikationer, som Rushdie-affären medför. Varför kunde sionisterna inte vänta ett tag tills Rushdie-affären hunnit sjunka undan i allmänhetens medvetande? Varför är det för sionisterna nödvändigt att omedelbart tysta Radio Islams sändningar?

Som läget nu är har sionisterna ställts inför pinsamma problem. Så har t ex Dagens Nyheter den 9 mars 1989 publicerat två inlägg - redigerade intill varandra på samma sida. Båda inläggen gäller anmälningar till justitiekanslern. I den första vill sionisterna stoppa Radio Islam och boken Vad är Israel?. I den andra anmälan vill muslimer stoppa Rushdies bok. Av den svenska intelligentian krävs nu att sionisternas krav på att tysta Radio Islam reservationslöst skall stödjas, som en hängiven aktion för demokratin och ett försvar för yttrandefrihetens högsta princip. Detta samtidigt, som tystandet av Rushdie skall beskrivas som utslag av de mest nattsvarta krafters anslag mot samma höga värden.

Motsägelsen bekymrar, trots allt, sionisterna. De kan ju inte vara säkra på att ha utrotat all tankeförmåga i Sverige. Det kan ju, hemska tanke, fortfarande finnas någon liten goj (icke-jude), som lyckats behålla en rudimentär hjärnfunktion. Någon enstaka röst kunde höjas i kritik. Och för sionisten är en fri röst alltid en röst för mycket. Ja, ett dödligt hot, som med alla medel genast måste undanröjas. Och vad händer då? Jo, massan av goj-fåren står förstås, som de är tillsagda, och bräker i sin fålla. Men det hemska händer! En, säger en, röst höjs, visserligen endast i en viskning. Och givetvis är det bara i ett litet nedläggningshotat pressorgan, som endast når några hundra läsare. Men ändå. Som ende svensk har Jan Myrdal "fräckheten" att i Folket i Bild Kulturfront antyda att det råder en motsägelse i sionisternas kampanjer för Rushdie men emot boken Vad är Israel?. En fruktansvärd händelse och ett majestätsbrott mot de härskande. Ska vi gissa att Jan Myrdals hälsa kommer att visa sig vara bräcklig framöver?

Även om ett svart får vågat ge ifrån sig ett litet "nä -ä" till protest, så kan sionisterna känna sig desto nöjdare med resten. Hela den bräkande farskocken av svenska s k intellektuella har lydigt gjort vad dess husbonde begärt. Hela raden av sionistagenter och medlöpare har ställt sig upp och försvarat Rushdies oavvisliga rätt till yttrandefrihet. Samtidigt, som man tigit totalt om sionisternas aktion för att tysta Radio Islam. Priset tas av de båda ledamöterna av den prestigefyllda svenska akademien, vilka i sin heliga vrede över "dessa muslimska anslag" mot Rushdie, avsagt sig sitt ledamotskap i akademien. Men har de med ett enda ord sökt förklara varför de anser att Radio Islam skall förvägras yttrandefriheten? Nej! Vi kan vara övertygade om att dessa sionistagenter kommer att bli rikligt belönade av sina uppdragsgivare.

Låt mig kort analysera Rushdies och Radio Islams påstådda brott.

Rushdies bok:"Satansverserna" är enbart en provokation, utan litterärt värde, med det enda syftet att på det allra grövsta sätt provocera troende muslimer. Boken har ingen som helst politisk eller moralisk motivering. Förutom provokationen leder den inte till något annat än en ofantlig ekonomisk vinning för författaren och förläggaren. Den senare, som bekant, av judisk börd. Denna kommersiella hatskrift, i ordets bokstavliga bemärkelse, anses av den svenska kultureliten vara berättigad till ett närmast religiöst färgat försvar.

Min bok "Vad är Israel?" liksom Radio Islams sändningar i Stockholms närradio utgör seriösa inlägg i samtidens mest brännande politiska fråga. Mellanösternkonflikten har moraliska och sociala implikationer, som gör den till vår tids ödesfråga. Många har betecknat det palestinska folkets öde som avgörande för hela mänsklighetens framtid. Radio Islam argumenterar med relevanta och sakliga fakta många gånger underbyggda med citat och dokumentation från ledande sionisters uttalanden och verk. Radio Islam stödjer sig på de urkunder på vilka sionismen grundas. Och det finns minst av allt några personliga eller kommersiella motiv bakom Radio Islams verksamhet. När det gäller boken Vad är Israel? blir plötsligt de annars så högstämda försvararna av yttrandefriheten tysta. Knäpp tysta. Ingen av dessa självutnämnda frihetsapostlar har med ett ord förklarat varför rätten till yttrandefrihet, enligt deras mening, inte omfattar Radio Islam.

Låt mig bara konstatera att Sverige idag, under den sionistiska makten, är en totalitär stat, ledd av ett pack av lögnare, hycklare och kräk, vilka inte är värdiga att stå vare sig under den svenska, eller någon annan fana, vilken representerar demokrati och frihet.

Israel representerar idag ett förtryck, som saknar motstycke i historien. Israel samarbetar intimt med världens mest avskydda regimer, som Sydafrika och de latinamerikanska militärdiktaturerna. Det svenska etablissemanget älskar att framstå som spjutspetsen i fördömandet av dessa förtryckarländer. Men, då Israels rasism och samband med slaktarstaterna blir allt öppnare och mer känt, blir det svårare för de svenska yrkeshycklarna att fördöma Sydafrika och de andra av Israels vänner. För mot Israel och sionismen kan ju dessa, dess lakejer, inte vända sig. Resultatet har blivit att man väljer att dämpa sin kritik mot Israels vänner, dvs. Sydafrika och diktaturregimerna. Något som blivit högst märkbart på senare tid i Sverige. Så detta är något vi fatt på köpet av hyllningen till sionismen: allt verkligt humanitärt solidaritetsarbete blir till ett hån. Och förtryckarna, var de än befinner sig, ges allt friare händer. Betalar - det gör världens förtryckta massor.

Men åter till frågan om varför sionisterna sett sig tvungna att slå till mot Radio Islam just nu. Varför kunde de inte vänta till ett mindra olämpligt tillfälle? Svaret kan bara vara att Radio Islam måste ha börjat förmedla någon information, som sionisterna uppfattar som ett dödligt hot mot sin hegemoni och sin maktställning i Sverige.

Låt mig stanna upp och konstatera vad Radio Islam hittills har åstadkommit. Det är förbluffande att konstatera att Radio Islam, genom att våga säga sanningen, närmast har satt igång en revolution i Sverige. Genom Radio Islams information har sionismen tvingats fram ur skuggorna och exponerats i ljuset. För insiktsfulla svenskar framstår idag sionisterna som landets verkliga härskare och de svenska s k maktharvarna bara, omedvetet eller ej, som ynkliga lakejer och medlöpare. Allt fler förstår numer, att den synliga politiken i landet bara är ett redigerat spel, för att förvilla folket och dölja den verkliga maktutövningen. Radio Islam har tvingat fram sionisternas agenter och medlöpare ur deras hålor och satt strålkastaren på dessa ömkliga individer. Här skall då noteras att en avslöjad agent är en förbrukad agent. Med sina program har Radio Islam tvingat det svenska etablissemanget att gradvis avslöja den sionistiska maffians makt i Sverige, som far allt svårare att dölja sina totalitära drag.

Sionisterna och deras svenska agenter ser med fasa hur den dag närmar sig, då de skall tvingas fram i ljuset, och i en fri och öppen debatt tvingas försvara sina förehavanden. För de själva vet bättre än några andra, att sionismen inte kan försvaras med sakliga argument. Ljuset sticker sionisterna i ögonen: därför skriker de! Sionisterna vet att sionismen är en mörkrets och de dunkla krafternas ideologi - det som nazisterna kallade "Nacht und Nebel". För är det inte just så att sionisterna fruktar dagsljuset på samma sätt, som sagornas troll fruktar den uppstigande solens klara strålar?

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.