HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
12

OKUNNIGHETEN I RIKSRADION
DEBATT OM ANTSEMITISM

 

Söndagen den 21 februari 1988, hade Riksradions P1 under en timme, mellan klockan 20 och 21, en debatt med telefonväkteri om antisemitismen. Programledare var Riskradions Sture Näslund, och som bisittande experter i studion hade han sociologi- och sexologprofessorn Joachim Israel och en filosofisk akademiker Hammarén.

Det slående var hur djupt okunniga dessa så kallade experter var i ämnet antisemitism eller judehat som skulle debatteras. För det första talade denna expertpanel om kristen antisemitism utan att ha en aning om vari denna kristna så kallade antisemitism eller judehat har sitt upphov, utan man talade i allmänhet om att de kristna förr i världen anklagat judarna för att ha korsfäst Jesus och att judarna av kristna kallats Kristusmördare och Gudsmördare som om detta skulle vara djupt okunnigt och fördomsfullt. Dessa så kallade experter i Riksradion har tydligen aldrig läst evangelierna eller ens hört talas om evangeliets berättelser om hur Jesus dömdes till döden av det samtida högsta judiska organet i Palestina, nämligen Stora Rådet, och att dessa ledande judar sedan genom hotelser tvingade den romerske ståthållaren att verkställa judarnas dödsdom genom korsfästelse. Så här står det i Matteusevangeliet, 27:e kapitlet, verserna 22 till 25 - och jag citerar:

"Då frågade Pilatus dem: - Vad skall jag då göra med Jesus, som kallas Messias? De judiska översteprästerna och de äldste svarade alla: - Låt korsfästa honom. Men Pilatus frågade: - Vad ont har han då gjort? Då skriade hela den judiska folkförsamlingen ännu ivrigare: - Låt korsfästa honom. När Pilatus såg att han ingenting kunde uträtta, utan att larmet blev ännu starkare, lät han hämta vatten och tvådde sina händer i folkets åsyn och sade:

- Jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva bära ansvaret för detta. Och allt folket svarade och sade: Hans blod kommer över oss och över våra efterkommande."

Alltså, enligt kristendomens heligaste text, evangeliet, var det de styrande judarna och det judiska folket som krävde att Jesus skulle dödas genom korsfästelse och att judarna själva tog på sig ansvaret för hans död också för sina efterkommande. Det är här som den kristna så kallade judefientligheten har sitt upphov!

Om de troende kristna vill avfärda evangelisten Matteus som en lögnare och säga att han har förfalskat historien och själv hittat på denna dramatiska händelse enbart för att svårt belasta judarna, trots att Matteus själv var av judisk börd, då faller hela grundvalen för den kristna tron och de troende kristna förlorar all trovärdighet.

Nu hävdar många att idén om kollektivskuld måste förkastas som moraliskt ohållbar. Vår tids judar säger att de inte vill bära ansvaret och skulden för vad deras förfäder för två tusen år sedan gjorde mot Jesus i Palestina. Men samtidigt hävdar ändå nästan alla ledande judar och den judiska staten Israel att hela tyska folket var kollektivt ansvariga för det nazistiska Tysklands brott mot judarna. Det är av detta skäl som Väst-tyskland hittills betalat staten Israel bortåt 130 miljarder D-mark i "gottgörelse" till staten Israel samtidigt som alla ledande israeler och flertalet judar förklarar att denna tyskarnas kollektiva skuld för nazismens brott mot judarna är ändlös och moraliskt aldrig kan gottgöras. Alltså, å ena sidan förkastar judarna kollektivskuld när det gäller Jesu korsfästelse, men å andra sidan håller samma judar fast vid idén om kollektivskuld, när det gäller brott mot judar.

Självfallet är denna inställning ohållbar och moraliskt förkastlig. Om man håller på principen om kollektivskuld, måste man vara konsekvent och tillämpa den både när den är till egen fördel och när den är till egen nackdel. Men judarna - i varje fall den judiska staten Israel - håller bara på kollektivskuld när den är till deras fördel, men förkastar idén om kollektivskuld när den är till deras nackdel och. de själva drabbas därav.

I Riksradions debatt i går om antisemitism förklarade den bisittande experten Joakim Israel att det inte finns något i Gamla Testamentet om ett judiskt världsherravälde: att detta i stället är ett påhitt av antisemiter. Professor Joakim Israel har antingen aldrig läst sin judiska bibel eller så ljuger han fräckt. Sanningen är ju den, att det vimlar av ställen i Gamla Testamentet där det förkunnas ett judiskt världsherravälde.

I Andra Moseboken, 19:e kapitlet, verserna 5 och 6, heter det - och jag citerar:

"Om Ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min, och ni skall vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till Israels barn."

Och i Femte Moseboken, 28:e kapitlet, vers 10, heter det - och jag citerar:

"Och alla folk på jorden skall se att du är uppkallad efter Herrens namn; och de skola frukta dig"

I Femte Moseboken, 11:e kapitlet, vers 25, heter det - och jag citerar:

"Ingen skall kunna stå eder emot. Fruktan och förskräckelse för eder skall Herren, eder Gud, låta komma över hela det land som Ni beträder, såsom han har lovat eder."

Att det här - i judendomens Torah - är fråga om ett världsligt världsherradöme där alla andra folk skall i fruktan underkasta sig herrefolket, är väl mycket klart och tydligt.

Låt oss gå vidare och se vad som står hos de judiska profeterna i Gamla Testamentet, den judiska bibeln. Profeten Jesaja säger i åttonde kapitlet, verserna 9 och 10 - och jag citerar:

"Rasa, ni folk; ni skall ändå krossas. Lyssna, alla ni fjärran länder. Rusta eder, Ni skall ändå krossas, ja, rusta eder, ni skall ändå krossas. Gör upp planer, de skall ändå gå om intet. Avtala vad ni vill; det skall ändå inte lyckas. Ty Gud är med oss."

Och i Jesaja, 49:e kapitlet, vers 26 heter det - och jag citerar:

"Ja, jag skall tvinga dina förtryckare att äta sitt eget kött och av sitt eget blod skall de bliva druckna såsom av druvsaft. Och allt kött skall då förnimma att jag, Herren, är din frälsare, och att den starke i Israel är din förlossare."

Och i Jesaja, 60:e kapitlet med rubriken "Sions kommande härlighet" heter det - och jag citerar:

"Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås, ja, sådana folk skola i grund förgöras."

Och i 66:e och sista kapitlet säger den judiske profeten Jesaja - och jag citerar från vers 12:

"Ty så säger Herren: Se, jag vill låta frid komma över henne (alltså Sion) såsom en ström och folkens rikedomar såsom en översvämmande flod, och Ni skall få dia. Ni skall bli burna på armen och ni skall få sitta i knäet och bliva smekta."

Hos den judiske profeten Mika, sjunde kapitlet, verserna 16 och 17 heter det - och jag citerar:

"Hedningarna (d v s alla icke-judar) skall komma på skam med all sin makt. De skall lägga handen på munnen. De skall slicka stoftet såsom ormar, lika maskar som krälar på jorden skall de med bävan överge sina städer och borgar. Med förskräckelse skall de söka Herren, vår Gud; ja, för dig skola de frukta."

Och den judiske profeten Daniel säger sjunde kapitlet, vers 27 - och jag citerar:

"Men rike och välde och storhet, utöver alla riken under himmelen, skall givas åt den Högstes heliga folk. Dess rike skall vara ett evigt rike, och alla välden skola tjäna och lyda det."

Och än en gång profeten Jesaja, denna gång från 61:a kapitlet, vers 6 - och jag citerar:

"Men Ni skall heta Herrens präster, och man skall kalla eder vår Guds tjänare: Ni skall få njuta av folkens skatter och deras härlighet skall övergå till eder."

Efter dessa bibelcitat från Gamla Testamentet, den judiska bibeln, finns det väl ingen som helst tvekan om att det är ett judiskt världsherravälde som eftersträvas. Professor Joakim Israel och programledaren på Sveriges Riksradio, Sture Näslund, får nog besvära sig med att läsa Bibeln, världens mest spridda och kända bok, innan de uttalar sig om judar och judiska förhållanden med hänsyftning till judisk tro och Bibeln! Eller är dessa herrar egentligen så bottenlöst okunniga? Försöker de inte i stället förfalska och manipulera verkligheten?

I Psaltaren, den judiska församlingens sång- och bönebok heter det i 79:e psalmen, vers 6 - och jag citerar:

"Utgjut din förtörnelse, Herre, över hedningarna, som ej känna dig och över de riken som icke åkalla dig."

Och i psalm 110, vers 6:

"Herren skall hålla dem bland hedningarna, överallt skola döda ligga, han skall sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden."

I psalm 118, vers 10, heter det - och jag citerar:

"Alla hedningar omringa mig, men i Herrens namn skall jag förgöra dem." (vilket upprepas i följande versen 11)

  Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.