HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
64 

ANTISEMITISKA SIONISTER 

 

Att sionismen är rasistisk och sionister är rasister ter sig för flertalet alltför chockerande för att det skall kunna vara sant, eftersom vi så länge har blivit indoktrinerade av den sionistiska propagandans falska teser att sionisterna bekämpar rasism och att det är sionismens motståndare som är rasister. Vi har i det föregående påvisat att ledande sionister som Moses Hess, Max Nordau, Världssionistiska Organisationens andre ordförande som efterträdde Theodor Herzl, den världsberömde judiske filosofen Martin Buber och även den än mer världsberömde fysikern Albert Einstein samt Chaim Weizmanns nära medarbetare, författaren Maurice Samuel, alla var de hängivna rasister: sionistiska rasister.

Men att ledande sionister också bekänt sig till nazisternas antisemitism och judeförakt, det framstår nog som än mer chockerande för många. Men också detta är sant och kan bestyrkas med relevanta fakta. Den antisemitiska propagandan påverkade sionisterna, i varje fall några av de ledande sionistiska aktivisterna.

För sionisterna var den judiska assimilationen den fiende som framför allt måste bekämpas. Så länge förföljda judar kunde bege sig till Västeuropa och framför allt till Amerika från Ryssland och Östeuropa och så länge judar i stort accepterades som likaberättigade medborgare i olika länder, insåg sionisterna att det här förelåg en stor fara att flertalet judar alltmer skulle beblanda sig med folken i de olika länderna och glömma sitt judiska ursprung. Därmed skulle det inte längre finnas någon judisk sammanhållning över nationsgränserna och sionismen skulle bli överflödig, totalt meningslös. Detta framtidsperspektiv tedde sig fruktansvärt hotfullt för sionisterna och det gör så alltjämt. Antisemitismen, judehatet, betraktades därför som en räddare i nöden, en nödvändig bundsförvant.

Här följer några uttalanden av framstående sionister: 

Leo Wertheimer skriver i sin bok Der Judenhass und die Juden, som utkom 1918:

"Antisemitismen är judarnas räddande ängel, som kraftfullt sörjer för att judarna förblir judar ... Antisemiterna har skapat det judiska medvetandet hos många judar som inte vill vara judar." (Citerad av Franz Scheidl: Israel -Traum und Wirklichkeit, Wien 1962, s. 18).

Theodor Herzl, sionismens grundare, sade:

"Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade." (Patai, 1960, band I, s. 84)

Dr Arthur Ruppin sade: 

"Man kan väl inte säga att endast antisemitismen har satt sionismen till världen, men i varje fall i Västeuropa är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen och antisemitismens undergång skulle här leda också till sionismens undergång." (A. Ruppin: Die Juden der Gegenwart, Jiidischer Verlag, Köln 1911, s. 278)

Dr Nahum Goldmann, som avled häromåret vid 87 års ålder, var alla tiders störste sionistledare, en veritabel stormästare inom sionismen: ordförande för Världskonferensen för judisk uppfostran, president för Världssionistiska Organisationen, president för Världsjudiska kongressen, president för Judiska materiella anspråk på Tyskland och ordförande för Judiska Agenturens exekutivkommitté. Denne Nahum Goldmann sade vid sitt inledningsanförande vid Världsjudiska kongressens möte i Geneve den 23 juli 1958: 

"När antisemitismen i dess klassiska mening försvinner medför detta visserligen en förbättring materiellt och politiskt för de judiska samfunden överallt i världen, men det har också en negativ inverkan på vårt interna liv ...Vårt (judiska) folk vet att kämpa heroiskt i dåliga tider, men har ännu inte lärt sig att leva skapande i goda tider." Och Jeshua Goldmann förklarade vid den 26:e Världssionistiska Kongressens möte i Israel den 30 december 1964: 

"Den största faran för judendomen och den judiska enigheten är den bristande antisemitismen." (Franz Scheidl, ibid. s. 18)

Precis som antisemiterna i det nazistiska Tyskland ville den store sionistledaren Nahum Goldmann förbjuda judar att beblanda sig med andra folk. I Den judiska paradoxen (Tiden, 1978, s. 182), säger Goldmann: "En fullständig assimilering skulle vara en sannskyldig katastrof för hela det judiska livet "

Den judiske historikern och profesorn Bruno Blau hävdade 1951 följande: 

"Hur sällsamt det än må förefalla, så står staten Israel i tacksamhetsskuld till de tolv år Hitlers "tusenåriga rike" varade, ty utan den nazistiska antisemitismens genomslagskraft skulle Förenta Nationerna aldrig ha kunnat driva igenom ett beslut till stöd för en judisk stat i det arabiska Palestina." (Der Staat Israel im Werden, Frankfurter Hefte, December 1951) 

Nazisterna hävdade ju att judarna är en "ras för sig". Exakt samma uppfattning hade Louis D. Brandeis, medlem av USAs högsta domstol och länge det amerikanska sionistförbundets ordförande, en man som Chaim Weizmann stod i ständig kontakt med efter vad han uppger i sina tidigare omnämnda memoarer. "För Brandeis var sionismen ett intellektuellt experiment, vilande på en solid grund av logik och förnuft", försäkrade Weizmann. Denne Brandeis förkunnade: 

"Vi vill för alla erkänna att vi judar utgör en särskild nationalitet, till vilken med nödvändighet varje jude hör i vilket land i världen han än bor, oavsett social ställning och trosuppfattning. Vi måste organisera oss, organisera oss ända tills varje jude som kan stå på sina egna fötter förenas frivilligt eller ej under vårt sionistiska banér."

Det kanske mest egenartade är ändå, att flera sionistiska aktivister var renodlade antisemiter. Den sionistiska ungdomsorganisationen Hashomer Hatzair (Unga nattväktare), som bildades 1917, utgav år 1936 - alltså under Hitlertiden en pamflett där det hette:

"Juden är en karikatyr på en normal, naturlig mänsklig varelse, både fysiskt och andligt. Som enskild i samhället gör han uppror och kastar av sig alla samhälleliga förpliktelser och känner inte vare sig ordning eller disciplin." (Ibid. December 1936)

På liknande sätt deklarerade en amerikansk sionist, Ben Frommer: 

"Det faktum är odisputabelt, att judarna kollektivt sett är sjuka och neurotiska. De judar som härav känner sig kränkta och ivrigt förnekar denna sanning är de största fienderna till deras egen ras, ty därmed söker de efter falska lösningar på det judiska problemet:" (The Significance of a Jewish State, i tidskriften Jewish Call, Shanghai, maj 1935, s. 10) 

Detta judiska självhat var faktiskt mycket vanligt förekommande bland kämpande sionister på 20-talet. År 1934 väckte det stor uppmärksamhet i sionistiska kretsar, när en känd forskare i biblisk historia vid hebreiska universitetet i Jerusalem, Jehezkel Kaufman, som själv var sionist, plockade fram i ljuset några av de värsta avsnitten i den hebreiska litteraturen. I sin bok Hurban Hanefesh (Själens holocaust eller bränning till döds) citerade han tre klassiska sionistiska tänkare: Mikha Josef Berditjevskij som sagt att "judarna är inte en nation, inte ett folk och inte mänskliga": Josef Chaim Brenner som sagt att "judarna är inget annat än ett zigenarpatrask, smutsiga hundar, omänskliga, lättsårade byrackor", och Aharon David Gordon, som sagt att "judarna är inget annat än eländiga parasiter, ett totalt  onyttigt och meningslöst folk". (J. Kaufman, Hurban Hanefesh: A Discussion of Zionism and Antisemitism, Issues, Winter 1967, s. 106)

Och Maurice Samuel, Chaim Wiezmanns medarbetare, skrev i sin bok You Gentiles (Ni icke-judar) från 1924:

"Vi judar, vi förstörare, kommer alltid att vara de som river ned och förstör vad andra bygger upp. " 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.