HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
60 

GRYMHETER I
JUDISK BIBELTRO  

 

Enligt Den Heliga Skrift (GT) förfor "hjältekonungen" David på samma sätt mot sina försvarslösa fiender ammoniterna (2 Sam. 12: 26-31) som (enligt officiell nutida judisk version) Hitler och Himmler förfor mot sina försvarslösa fiender judarna - ja, faktiskt förfor konung David ännu grymmare, eftersom han först lät stycka de försvarslösa ammoniterna innan han lät bränna upp deras kvarlevor, medan judarna i "förintelselägrens gaskammare" skall aningslöst ha gasats ihjäl i föreskrivna duschrum, varefter de skall ha bränts upp i krematorieugnar. Massmord är etiskt sett lika avskyvärt hur förfarandet än tillgår, men att stycka försvarslösa människor i tröskvagnar av järn och bilor av järn, som David lät sina män göra, förefaller obestridligen mera grymt än att avliva människor aningslöst. Den stora skillnaden är dock den, att David av talrika judar och även kristna hedras som en stor och legendomspunnen "hjälte", medan Hitler, Himmler och deras kumpaner ständigt förbannas som ärelösa skurkar och djävulska nidingar.

Vad gäller denne konung David glömmer man inte bara att han lät massmörda ammoniterna var han kunde komma åt dem, utan man glömmer även att han på sin dödsbädd uppmanade sin son och arvinge till tronen, Salomo, - att döda hans (Davids) gamle trotjänare Joab: "Låt inte hans gråa hår få fara ned med frid i dödsriket." (1 Kon. 2:6), eller för att David skulle få Sauls dotter Mikal som brud måste ge konung Saul i brudgåva "förhudarna av ett hundra filistéer" (1 Sam. 18: 25), och att David gjorde detta dubbelt upp genom, att "låta döda tvåhundra filistéer, tog deras förhudar och överlämnade dessa som tvåfaldig brudgåva åt Saul", varigenom "Saul såg och förstod att Herren var med David". (1 Sam. 18: 27-28).

Och vad skall man väl säga om Psaltaren, den judiska församlingens sång- och bönebok än i denna dag. Där lovsjunges hat, hämndbegär, mordlystnad och folkmord, ja även barnamord lovsjunges. (ps. 37:28, 34, 59:6, 79: 5-6, 110: 6, 118: 10-12, 137: 8-9)

I denna judiska sång- och bönebok heter det:

"Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan." (Ps. 137: 9)

Vilken framtidsvision hägrar för de troende judarna som vill ty sig till den store profeten Jesaja, han som många kristna sluter till sitt bröst, eftersom han på ett ställe förebådade Kristi ankomst ...?

Inte är det ett fränt himmelskt paradis för de gudfruktiga och sannfärdiga, ty den mosaiska tron (som även Jesaja omfattade) hyser ingen tro på ett liv efter detta och tror inte att människan har en evig själ, vilket ändå "hedniska" filosofer som Platon och Sokrates trodde. Nej, judendomen förkunnar om människan: "Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda." (1 Mos. 3: 19) Det är i stället ett jordiskt världsherravälde under judisk ledning, ett "Sions kommande härlighet" :

"Och främlingar skola bygga upp dina murar, och deras konungar skola betjäna dig... Och dina portar skola hållas öppna beständigt, varken dag eller natt skola de stängas, så att folkens (de främmande och underkuvade folkens) skatter kunna föras in i dig, med konungarna i hyllningståget. Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås, ja, sådana folk skola i grund förgöras (Jes. 60: 10-12)

Kan en imperialistisk utsugnings- och slavstat skildras åskådligare, mera konkret? Vad kan här bortförklaras? Och är det inte rent och skärt hyckleri, en pervertering av ordens innebörd och en fräck lögn, när profeten Jesaja senare bedyrar:

"Och i ditt folk skola alla vara rättfärdiga..." (Jes. 60: 21)

Alltså, de andra folkens "rättfärdighet" genom deras utsugning och förslavande under Herrens självutkorade lilla "egendomsfolk".

Arma judiska folk som segt genom årtusenden fasthållit vid denna vanvettiga tro - inte undra på att de så tragiskt fallit offer för andra folks djupa misstro och även dåraktiga övergrepp. 'Högmod går före fall eller snarare förfall.'

Om sionisterna inte hade med våld och terror skapat en judisk stat i Palestina, detta Israel och sedan upprätthåller med våld och terror denna judiska stat, då skulle man kunna låta Gamla Testamentet, med alla dess horribla grymheter vila i frid och betrakta det uteslutande som ett historiskt dokument. Men, Israel som judisk stat bygger på denna judiska bibel, Gamla Testamentet och därför är den en skrämmande aktualitet än i denna dag. Palestinierna är denna sionistiska läras första offer. 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.