HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
91 

VAD SYSTER MARIANNE
EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

 

(en ordagrann och komplett återgivning av Ahmed Ramis intervju med Syster Marianne i Radio Islam)

Efter Radio Islams intervju med Syster Marianne där hon tog klar ställning för rättvisan, för de förtryckta och för de svaga i Palestina och mot den nazistiska, sionistiska staten Israel, drev sionisterna en hetskampanj mot henne. Sionisternas metod har, som vanligt, varit att presentera selektivt lösryckta uttalanden från en mycket lång intervju som jag gjort med Syster Marianne. Och på grundval av dessa lösryckta uttalanden har Syster Marianne utsatts för massiva anklagelser, av sionisterna, för antiemitism. Jag vill därför, i denna bok, ta tillfället i akt att publicera min intervju med Syster Marianne i sin helhet. Detta för att visa, att Syster Mariannes uttalanden, i sitt rätta sammanhang, får en helt annan innebörd än den som sionisterna vill försöka få fram genom att helt fräckt "vinkla" uttalandena så att de blir totalt missvisande.

Här följer alltså min intervju med Syster Marianne i sin helhet:

AR: Får jag fråga dig först, Syster Marianne. Anser du att det är en sann kristens moraliska plikt att ta även politisk ställning mot förtryck och orättvisor, förnedring och förföljelser av människor överallt i världen?

SM: Ja, det tycker jag verkligen. Och det kan vi ju se att kristna har gjort, t ex i Sydamerika. Där finns ju klara tecken på att orättvisor är någonting som vi skall ta på mycket stort allvar.

AR: Syster Marianne, Palestina är det heliga landet få tre religioner: kristendomen, judendomen och islam. Varför tror du att Palestina aldrig tycks kunna bli ett fridens och rättvisans förlovade land?

SM: Vad det handlar om i Israel just nu, det är detta att det är en ockupation, en mycket hård rasistisk ockupation av ett land. Ja, där måste jag säga, att den bok av Roger Garaudy, som du lånade mig, är mycket klargörande och det förekom resonemang där som jag kanske inte har sett förut lika tydligt. Jag har ju läst om sionismens framväxt, men jag har inte läst den här utmärkta analysen som han ger av sionismen när han säger att den har vuxit fram ur västerländsk kolonialism, parad med rasism - alltså sionismen - att sionismen faktiskt t o m tar rasismen i sin tjänst för att få stater att vilja göra sig av med sina judiska element. Det är en bit som jag inte har sett lika tydligt förut. Men jag ser ju klart att han måste ju ha rätt med de citat han ger från olika brev och böcker.

AR: Ja, sionisterna har t o m samarbetat med nazister.

SM: Javisst.

AR: Tycker du att sionisterna utnyttjar religionen och judendomen på ett grymt sätt genom att utnyttja "det utvalda folket"?

SM: Ledare som under historiens gång haft någon sorts vision har alltid använt religionen som ett tillhygge. Och så menar jag att Herzl, sionismens grundare, har inspirerats av den här andan av kolonialism som behärskade Västerlandet alltsedan 1400-talet med de spanska och portugisiska erövringarna, t ex Henrik Sjöfararen. Men det fick väl sin kulmen på 1800-talet. Och Herzl har inspirerats av detta. Han var mer västerlänning än jude.

AR: Han var inte religiös. 

SM: Han var ju, vad jag förstår, ateist eller agnostiker. Han har alltså någon slags israelisk, politisk vision, och det Israel han då ser verkar på mig vara mer i stil med engelska eller franska kolonisationserövringar, d v s att skapa en stat som är judisk. Och där är det klart att jag alltid - utan att ha den här bakgrunden, för den hade jag inte då - har varit mycket fundersam, om det i dag är relevant med en judisk stat. Men vi är ju hela tiden manipulerade. Man manipulerar så lätt människor. Och tydligen så visste Herzl precis hur han skulle manipulera både stater och sitt eget folk för att kunna upprätta den här staten Israel. Och jag tror som kristen inte riktigt på att det där stämmer med Israels kallelse och med Gamla Testamentets vision av Israel. Det har jag alltid satt ett frågetecken inför.

A R: Varför skall detta då drabba palestinierna?

SM: Nej, det är där kruxet ligger. Hade landet varit tomt, absolut tomt, inget annat folk funnits där, då hade de väl för allt i världen kunnat få det.

AR: Ja, men inte att ta ett annat folks land.

SM: Nej, och det är där jag menar att jag inte är så säker på att Herzls definition stämmer med Bibeln. Roger Garaudy går ju in där ganska starkt och kritiserar Herzls bibeltolkning. Och nu tar ju Israel också hela tiden fram de aggressiva delarna. Och det finns många frågetecken, väldigt många, för Gamla Testamentet överhuvudtaget för mig som kristen. Det är ju ganska tydligt ändå, att t ex Paulus tar det här steget från den judiska nationalismen över till den kristna ståndpunkten, där det gamla Israel har spelat ut sin roll som det enda gudsfolket och att det sanna Israel på något sätt missades av judarna, när de inte tog emot Jesus som den Messias, han ansåg sig vara. Och nu talar jag alltså som kristen.

Redan där finns för mig ett stort frågetecken. Jag unnar förvisso judarna att få bo i ett eget land. Men det kan ju inte få ske på bekostnad av palestinierna, såsom det sker i dag. Jag tror inte att det finns någon period, av Gamla Testamentets historia, där judarna hade den dominans och den makt som de har i dag över det här området. Det tror jag inte. Jag tror inte det stämmer med den historiska verkligheten.

AR: Den här staten, Israel, tror du att den har någon chans att överleva i längden?

SM: Nej! Det kan man ju se från världshistorien överhuvudtaget att, när det blir ett för hårt tryck av någon folkgrupp, så blir det ju explosion förr eller senare. Jag tror inte att Israel kommer att kunna fortsätta som det gör. Jag tror heller inte att Israel kan räkna med sin Guds beskydd, därför att Gud är dock för judarna likaväl som för oss kristna kärlekens Gud och han kan inte stillatigande sitta och se på. Då kan du igen ta fram Gamla Testamentets budskap om de stora profeterna, som säger till Israel att deras obarmhärtighet mot de utslagna - och just nu är palestinierna de utslagna - kommer att rendera i Guds straff. Och det sade de även när judarna var besegrade och förvisade till Babylonien och andra länder.

AR: Det är fruktansvärt att judarna, som själva har lidit av rasism, är de värsta rasisterna i Palestina i dag. Jag menar sionistiska judar.

SM: Ja, just sionistiska judar; för det finns ju faktiskt en ganska stark och kraftig kritik inom Israel mot den här politiken. Det vet jag ju, för jag måste säga, att jag har haft fler judiska vänner, än jag haft islamiska vänner, ända fram tills jag engagerade mig i flyktingpolitiken.

AR: Svenska judar är väl svenskar? 

SM: Ja, de är svenska judar. 

AR: Judendomen är en religion, den är inte ett folk. Skall Jehovas vittnen också ha ett eget land? Skall man bygga politiken i dag på Gamla Testamentet?

SM: Nej! Det är där jag sätter in min fråga från början. Därför att jag tror att, vad det gäller löftet till Israel om det här landet, så gällde det på allvar, i Guds planering, endast fram till att Messias kom - Honom som vi kristna kallar Messias. Paulus säger att vårt Jerusalem, det finns i himlen. Det är alltså Paradiset. Redan där tar man ställning mot att identifiera det judiska folket med en judisk stat.

AR: Så löftet gällde bara fram till Messias ankomst?

SM: Så har jag alltid sett det och så ser jag det fortfarande. De har ingen absolut rätt till Israel, som de eventuellt hade fram till dess att - ur kristen synpunkt - profetian var fullbordad. Därför att Kristus skulle ha ett land att födas i. Så ser vi kristna det. Löftet gällde fram till dess, men sedan blir det inte religiöst längre. Sedan blev det politik, sedan blev det nationellt.

AR: Judarna erkänner inte Jesus. 

SM: Nej, de gör inte det. 

AR: Då fattar jag inte varför vissa "kristna" fundamentalister stöder Israel. 

SM: Det förstår jag inte heller till fullo. Det har jag aldrig gjort. Min första kontakt med judendomen, på allvar, skedde genom en konverterad österrikisk jude, som blivit kristen. Han hade precis den här uppfattningen som jag framför nu. Och den har jag sedan alltid hållit fast vid. Men den har inte hindrat mig från att, ändå, förstå att man på nationell nivå kan önska ha ett hemland någonstans. Men om det, i det hemlandet, redan finns en annan folkgrupp, som också har det som hemland, så skall dessa ju ha rätt att vara kvar. Det är det som är problematiken. Det måste bli en stat av Israel, där palestinier och judar har samma medborgerliga rättigheter. Det är också intressant att se spänningarna, i Gamla Testamentet, mellan den nationella och den universella biten, d v s hur de upplever sin kallelse. Och när vi kommer till Saul och David, det är då som erövringsmentaliteten, den nationella mentaliteten, träder in. Därför att då fogar man in sig, tror jag, mellan öst och väst, där Gud, kungen och folket utgör en nationell statlig enhet. Och besegrar jag ett annat folk, då är det min Gud, som är starkare än det andra folkets Gud. Och det kommer in i och med kungadömet i Israel. Och det visar sig då, att det här lilla kungadömet - vilket ju i praktiken alltid var en vasall till stormakterna - aldrig egentligen kunde hävda sin självständighet.

AR: Israel är i dag en amerikansk bas!

SM: Ja, nu är det en amerikansk bas. Då var det ibland en egyptisk bas och ibland en babylonisk bas.

AR: Vi har vid invasionen av Libanon 1982 sett hur israelerna i dag jämt använder Gamla Testamentet som argument! 

SM: Men bara vissa delar av Gamla Testamentet.

AR: Vissa delar! Hitler och nazisterna har också använt det för att rättfärdiga rasismen. Tror du att det är lämpligt att ha Gamla Testamentet som en del av den kristna bibeln? 

SM: Ja, det tror jag. Men man kan aldrig ta Gamla Testamentet som en absolut norm. Det har Jesus klart sagt ifrån. I Bergspredikan säger han t ex hela tiden: "Fäderna säger, men jag säger ..." Han tar det gamla, men förändrar det. Här är en förändring från Gamla Testamentet. Man kan aldrig ta Gamla Testamentet rakt upp och ned som många fundamentalistiska kristna gör.

AR: Eftersom Jesus inte finns i dag, skulle man inte kunna bilda en kommitté för att fundera på hur man skulle kunna göra en klar markering mot vissa delar av Gamla Testamentet?

SM: Det gör man. Det är den fundamentalistiska kristendomen som i dag fortfarande tänker på det här viset. Men det gör inte universellt tänkande kristna. Vi använder inte Gamla Testamentet på det viset. Utan vi ser Gamla Testamentet som en typologisk berättelse för Jesu person. Och det här möter du väldigt mycket under Medeltiden i Sverige och i Europa. Jag skall ta en bit som jag tycker är mycket typisk. Du har händelsen, när Israel vandrade ut ur Egypten under Moses ledning, för att befrias från slaveriet i Egypten till att bli ett fritt folk. Och Gud ingick ett förbund med dem på Sinai. Det betyder mycket för judarna. Den biten ligger, för oss kristna, som en slags förebild för hur vi uppfattar Jesu gärning och offerdöd. För oss har uttaget ur Egypten ingen betydelse som historisk händelse. Men den har betydelse som en bild för att förklara vad Jesus gjorde. Så använder Paulus, vår förste kristne teolog, Gamla Testamentet hela tiden. Han ser det som förebilder, ofullkomliga förebilder, till den gärning som Jesus gjorde. Så vi kan inte ta Gamla Testamentet som en slags mall för hur vi skall handla i dag.

AR: De fundamentalistiska "kristna" använder Gamla Testamentet precis som judarna och stöder Israel och blir sionister utan att vara judar. Det finns sionister som inte är judar; de är ofta de värsta.

SM: Javisst, det är alltid eftersägarna som är värst. 

AR: De betraktar Israel som "Bibelns Israel".

SM: Javisst, det är också ett frågetecken. Egentligen har jag alltid satt frågetecken inför pilgrimsfärder till Jerusalem och till Israel. Därför att den historiska miljön, där Jesus verkligen levde, inte finns där i dag. Allting där är ruiner. För mig är Jerusalem i sin djupaste bemärkelse himlen. Det är dit vi är på väg. Det är den pilgrimsfärden som betyder någonting, att den blir fullföljd. Jag kommer Jesus närmare genom att mitt hjärta blir någon sorts Jerusalem.

AR: Jerusalem är ockuperat i dag. Människorna där lider i dag, som Jesus har lidit, under ockupationen.

SM: Det är klart, att Jerusalem skulle må bäst av att förklaras vara en internationell Stad, där alla folk skall kunna känna sig hemma, som har sin religions hemvist där. 

AR: Vad säger du om att påven, alltså Vatikanen, vägrar att erkänna Israel? Tycker du att det är en bra och förnuftig inställning?

SM: Jag tycker att det vittnar om en vilja att inte låta sig påverkas av stormakter. Det beundrar jag. Alltför ofta har påvar och stora kristna ledare sålt sig för att vinna fördelar. Jag uppskattar påvens hållning i denna fråga.

AR: Det är mycket modigt av påven.

SM: Ja, det är mycket modigt av honom.

AR: Den internationella sionistiska maffian gör jämt påtryckningar och propaganda. Det är inte lätt att stå emot. 

SM: Nej, det är inte lätt att stå emot, därför uppskattar jag paven.

AR: Du som, här i Sverige, kämpar Får mänskliga rättigheter: Vad kan man göra för palestinierna som lever under ockupation och rasism och förtryck? Människorna här i Sverige reagerar inte.

SM: Det är okunskap. Det märker jag i mitt flyktingarbete. När man lyckas förmedla vad flyktingarna verkligen har bakom sig och hur det verkligen ser ur och hur svenska myndigheter verkligen behandlar dem, så reagerar ju en svensk fullt normalt, d v s medmänskligt. Det är okunskap, okunskap, okunskap. Vi måste få fram fakta. Ta t ex Roger Garaudys bok "The Case of Israel". Den borde nog översättas. Den är mycket klargörande.

AR: Men om man översätter den, är det svårt att få den tryckt.

SM: Du menar att de stora bokförlagen är judiska? 

AR: De är sionistiska, ja. 

SM: Det finns sionistiska intressen bakom. Det stämmer nog ganska bra.

AR: Vi har översatt Roger Garaudys bok "The Case of Israel" till svenska och läst upp den i Radio Islam. Vi har den maskinskriven på svenska, men vi har inte råd att trycka den.

SM: Men å andra sidan så har ju den svenska regeringen, alltså Olof Palme, tagit ganska klart ställning för PLO.

AR: Man kan undra varför Palme blev mördad. Du vet att också Folke Bernadotte tog ställning och blev mördad. Jag tror inte att någon svensk politiker i dag skulle kunna bjuda Yassir Arafat t ex.

SM: Nej, det tror inte jag heller. 

AR: Jag tror att Olof Palme har varit modig och han har betalat med sitt liv.

SM: Frågan är om det inte kan finnas ett spår här.

AR: Syster Marianne, hur kan du beskriva Israels brott mot det palestinska folket?

SM: Det är ett folkmord som äger rum. Det är ingen tvekan. 

AR: Jag är väldigt glad att du tar ställning.

SM: Det gör jag definitivt, därför att jag tror att den här frågan är baserad på en lögn. Och lögner är väldigt farliga.

AR: Alltså, Israel är en lögn?

5M: Ja, att Israels uppfattning av sig själv är baserad på en lögn. Och det är alltid farligt med lögner. Ingenting består i längden som är baserat på en lögn.

AR: En bluff är en bluff. 

SM: En bluff förblir en bluff, ja. Och förr eller senare avslöjas den, eller avslöjar den sig själv. Det är det jag tror att Israel håller på att göra nu; avslöja sig själv.

AR: Du märker hur israelerna bombar flyktingläger i södra Libanon. Förra veckan t ex mördade de 41 kvinnor och barn.

SM: Det är med sorg i hjärtat jag säger att vårt stöd, i Västerlandet, till Israel beror på dåligt samvete.

AR: Men har västerlänningarna inget samvete mot palestinierna?

SM: Jovisst, men jag menar bara att hela frågan är så infekterad p g a att vi har dåligt samvete mot judarna, därför att vi har handlat så pass illa mot dem.

AR: Varför gav man inte judarna en bit av Europa i så fall?

SM: Javisst, varför inte det? Men det var naturligtvis praktiskt för oss att ha dem därnere. Och det var intressant också när det gäller Herzls arbete. Han började ju egentligen inte med att tänka på Palestina. Herzl, sionismens grundare, kunde lika gärna tänka sig en bit mark i Sydamerika eller någon annanstans.

AR: Ja, han tänkte sig också Uganda eller Argentina ...

SM: Ja, det avslöjar nu ännu mer vad det handlade om i princip, Bara det hade varit ett tomt land, så hade det inte spelat någon roll. I praktiken var det ju faktiskt så, att Tyskland frågade England och Frankrike om de ville ta hand om de ungerska judarna. Men det ville de inte. De hade alltså kunnat få utresetillstånd. För det var väl ändå "litet jobbigt" (tyckte nazisterna) med de där förintelselägren. Det var ju också en "praktisk grej" (tyckte nazisterna) att försöka döda så många judar. Så de kunde lika gärna tänka sig att bara de försvann ifrån Ungern, så kunde det väl gå. Men England och Frankrike avstod ju. Undra på att de har så dåligt samvete i dag. De hade alltså kunnat rädda miljoner judar, om de hade velat. Men de ville inte ha den "judiska frågan" in i sina länder. Och då tänkte man att vi löser det på det här viset. Vi går in för den här sionismen. De får "sitt land".

AR: Genom vad de gör i Palestina - förtrycker, förödmjukar, torterar, bombar människor - så provocerar sionisterna också fram hat.

SM: Javisst, gör de det. Och det är det som är farligt. Det är fruktansvärt farligt för deras egen framtid, att de får så många ati hata dem. Jag har palestinska vänner här i Sverige, som har berättat för mig om vad de har gått igenom hos säkerhetspolisen i Jerusalem. Det är ingen skillnad där. Den judiska säkerhetspolisens förhörsmetoder är inte bättre än några andra: Jag vet det, därför att en kvinna som utsattes för det här, är svensk medborgare. Och jag sade, "men kunde du inte gå till svenska ambassaden?", för hon släpptes naturligtvis. Men svenska ambassaden säger att de är maktlösa. De kan inget göra.

AR: Jag tycker, att om man erkänner Israel, så är man tvungen att acceptera resultaten av det. Sionismen är en rasistisk ideologi.

SM: Ja, men alla människor är inte så klartänkta. Trots allt är vi hela tiden manipulerade.

AR: Du hjälper många palestinska flyktingar. Men för att grundligt lösa problemet måste man fråga sig varför de blev flyktingar, så att man kan Iösa problemet i grunden. Även om Sverige tar emot dem, så är det ingen radikal lösning. Det är bara en "aspirin", en smärtstillande medicin. Man måste gå till grunden med sjukdomen.

SM: Javisst Jag har flera fall där palestinier fått vänta upp till tre ·år och fortfarande väntar på om de får stanna eller ej. Och det är ju litet märkligt med tanke på hur mycket ändå den socialdemokratiska regeringen tidigare ställde upp för PLO. Men återigen ser man det här politiska spelet, när ett parti, en grupp eller någon kommer till makten. Makten har en fruktansvärd förmåga att korrumpera. Och det är det som har skett i Israel också.

AR: PLO kämpar för en sak. Den kämpar inte för att kasta judarna i havet, som man säger. Den kämpar för att få en demokrati i Palestina för judar, kristna och muslimer - en demokratisk stat, inte bara en judisk stat. Så den vill ersätta det nuvarande Israel med en demokratisk stat - Palestina.

SM: Javisst, och det måste man ju säga, att stormakternas stora misstag var att de inte tog i hårdare där och såg till att det blev så. Men det är där jag menar, att det sjuka samvetet kom in. För hade de inte haft sjukt samvete, så hade de sett. Om du tar Folke Bernadotte t ex - så var han en "outsider", från en liten stat, som inte hade några intressen i Israel. Han kunde se, han hade råd att se. Han hade inget sjukt samvete, för vi svenskar hade faktiskt inte förtryckt judar på väldigt länge i alla fall.

AR: Ja, men varför tror du att Folke Bernadotte blev mördad?

SM: Det är väl alldeles självklart att det var p g a att han tog ställning för palestiniernas rätt.

AR: I dag är det ingen som påminner om Folke Bernadotte, medan man ideligen påminner om Raoul Wallenberg.

SM: Just det, det är också ett spel. 

AR: Du ser hur massmedia ...

SM: Ja, massmedia är hopplösa. Den svenska pressen är oerhört osjälvständig. Det är konstigt när det gäller ett land som ändå anser sig ha yttrandefrihet.

AR: Här i Sverige finns t ex en sionistisk maffia, som lagt beslag på massmedia och stöder Israel. Dessa tidningar, som ska informera, desinformerar i stället.

SM: Ja, jag vet. Det där känner jag väl till när det gäller svensk tidningspress.

AR: Gud kan inte vara rasist och välja ett folk framför ett annat.

SM: Nej, Han har skapat oss alla. 

AR: Precis, Han kan inte ge speciella rättigheter till ett folk framför andra. 

SM: Nej, det kan Han inte göra. Han är historiens Herre, som leder sin historia. Han står aldrig på de starkas sida utan alltid på de svagas. Och judarna i Israel är i dag på de starkas sida och patestinierna på de svagas sida. Och då kan man verkligen fråga var Gud står.

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.