No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
VAD RADIO ISLAM
ANSER
...om sionismen, judendomen, Israel, antisemitismen och PalestinafråganMot bakgrund av vissa kommentarer i massmedia till ett antal JK-anmälningar mot Radio Islam för "hets mot folkgrupp" vill jag som ansvarig utgivare för Radio Islam framhålla följande:

 1. Radio Islam, bakom vilken står Svensk-Islamska Förbundet (SIF), är ekonomiskt och partipolitiskt oberoende. Radio Islam står sålunda helt fri från allt beroende av och alla bindningar till statsmakter, religiösa som profana organisationer, ekonomiska föreningar, korporationer och företag.


FÖR FRI DEBATT OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 2. Radio Islam vill genom saklig information och fri debatt bland meningsfränder och meningsmotståndare värna om yttrandefriheten och verka för ökad förståelse och vänskap mellan de islamska folken och svenska folket, varvid bör noteras att enbart i stockholmsområdet bor drygt 35 000 muslimer och i hela Sverige bortåt 75 000 (vilket är mer än fyra gånger så många som den judiska befolkningen i Sverige).


 3. Radio Islam försvarar de grundläggande demokratiska rättigheterna enligt FN-stadgan mot rasism, kolonialism och åsiktsförtryck vare sig detta sker genom statligt maktspråk, byråkratiskt paragrafrytteri eller genom politisk, ideologisk eller religiös fanatism.


 4. Radio Islam hävdar alla folks och staters rätt till självbestämmande på deras egna villkor utan inblandning från stormakter och främmande ideologier som utövar förtryck.


MOT SIONISTISK TERROR OCH ISRAELS OCKUPATION

 5. Radio Islam fördömer den sionistiska terrorismen och Israels ockupation av Palestina med åtföljande förtryck av palestinierna. Sionisterna började med ett veritabelt terrorvälde, när hundratusentals palestinier med våld och besinningslös terror fördrevs från sina gamla hembygder av beväpnade sionistiska inkräktare som sprängde hela byar i luften, kallblodigt mördade och lemlästade kvinnor, barn och åldringar för att sedan förevisa stympade människor och förkolnade lik i avsikt att skrämma de kvarvarande palestinierna på flykt ur landet, varefter dessa terrorns ligor och förbrytarband självrådigt utropade "den judiska staten Israel". Än i denna dag, fyra decennier senare, vägrar denna sionistiska stat kategoriskt dessa fördrivna palestinier rätten att återvända till sina hembygder, sina fäders gamla land. I stället måste många av dem, deras barn och barnbarn i decennium efter decennium leva i flyktingläger i Libanon, där de ständigt utsätts för israeliska raketbeskjutningar och israeliska flygbombardemang - och detta barbariska övermod pågår oavbrutet år ut och år in utan en enig världsopinions fördömanden med kraft att ingripa mot den massmördande usurpatorstaten Israel!

 Samtidigt öppnar detta Israel sina portar på vid gavel för all världens judar att strömma in i landet, där de automatiskt erhåller israelsikt medborgarskap, trots att varken de eller deras förfäder sedan över två tusen år satt sin fot tidigare i detta palestiniernas land - och allt detta därför att deras gud ingick ett kontrakt med deras mytiska förfäder i en mycket avlägsen och dimmig forntid om att de är ett herrefolk, "Herrens utvalda egendomsfolk" (2 Mos. 19:5-6) och av honom fick ett löfte att erövra Palestina (Kaanans land), fördriva eller döda dess invånare, röva allt vad dessa byggt och odlat och plundra dem på deras egendomar (5 Mos. 6:10-19). Därmed skulle sionisternas våld och rov få någon slags biblisk sanktion.

 Kan detta barbari gälla för upplysta människor och civiliserade stater i vår tid? Kan rättvisa skipas och fredlig lösning av Palestina-frågan uppnås med en grym erövrarstat, som grundar sin existens på en gudom som gett sitt folk rätt att döda och fördriva ett annat folk och röva detta folks land? NEJ och åter NEJ!MOT SIONISMENS RASISM OCH IMPERIALISM

 6. Radio Islam ansluter sig helhjärtat till den FN-resolution 3375 från 1975 (som antogs av en stor majoritet av FN:s medlemsnationer, men tyvärr inte av Sverige) där sionismen fördömdes som en rasismens ideologi och politik, fullt jämställd med Sydafrikas apartheid (som ju enhälligt fördöms i Sverige). I den sionistiska staten Israel diskrimineras, terroriseras och förödmjukas palestinierna som Sydafrikas svarta.


 7. Radio Islam fördömer sionismen som våldets, terrorns och det brutala förtryckets och skändliga svekets ideologi, en fiende inte bara till det palestinska folket utan till hela mänskligheten, också till alla judar, som bedragits av den sionistiska propagandans hot och hat.

 Vi instämmer med vad PLO-ledaren Yasser Arafat sade i sitt stora tal inför FN:s generalförsamling den 13 november 1974:

"Sionistisk teologi användes mot vårt palestinska folk: ändamålet var inte bara att etablera västvärldens koloniseringspoliktik utan också att skilja judar från deras olika hemländer och senare fjärma dem från deras nationer. Sionismen är en ideologi som är imperialistisk, kolonialistisk, rasistisk; den är djupt reaktionär och diskriminerande; den är förenad med antisemitism genom sina bakåtsträvande grundsatser och är, när allt kommer omkring, endast den andra sidan av samma mynt. När det föreslås att anhängare av den judiska tron, oavsett vilken nationalitet de har, inte skall hysa lojalitet med sina hemländer och inte leva på ett jämlikt sätt med sina andra icke-judiska landsmän - då är avsikten antisemitisk. När det föreslås att den enda lösningen till judeproblemet ligger i att judarna måste fjärma sig från samhällen eller nationer, av vilka de har varit en historisk del, när det föreslås att judar löser judeproblemet genom att utvandra och med våld bosätta sig i ett annat folks land -då förordas samma politik som antisemiterna förde mot judarna."HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

 8. Radio Islam frågar: Hur kan en så stor del av den i övrigt upplysta svenska opinionen svälja den fräcka sionistiska propagandalögnen att motståndet mot sionismen ("antisionismen"), en ideologi som legitimerar det råaste våld och skändligaste förtryck, skulle vara "antisemitism" (hat och förakt till judar), när det är just sionismen som animerar till antisemitism?


9. Radio Islam frågar: Varför håller det demokratiska och frihetsälskande Sverige på den sionistiska erövrar- och förtryckarstaten Israels rätt att existera som "judisk stat" i palestiniernas gamla land, när en enhällig opinion i Sverige fördömt andra kolonialistiska stater och kraftigt fördömer rasismens Sydafrika som ett orättfärdigt statssystem som måste avskaffas? Varför är rasismen avskyvärd och måste avskaffas i Sydafrika men vidmakthållas i rasismens Israel? Är inte detta hyckleri eller "dubbeltänkande" enligt mönstret från George Orwells kusliga skildring av det totalitära förtryckarsystemet i "1984"? Eller tror man på fullt allvar i det upplysta demokratiska Sverige att det sionistiska och krigiska Israel är en uppfyllelse av den bibliska legenden om israeliterna som Guds utvalda herrefolk över alla andra folk: Israel som strider för Gud (1 Mos. 32:28) och har rätt att röva andra folks land, fördriva och förinta dem (5 Mos. kap 6 och 7)?

 Och hur kan man okritiskt svälja den fräcka sionistiska propagandalögnen att det rasistiska och stridslystna Israel (som ständigt förses med de mest avancerade moderna vapen från supermakten USA för att sprida terror och förödelse bland palestinska flyktingar i Libanon, vid ett tillfälle ända bort i Tunisien) är en fredlig liten demokrati - "Mellersta Österns enda demokrati" - och vara en civiliserad småstat som respekterar FN-stadgan om de mänskliga fri- och rättigheterna i likhet med Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Holland eller Schweiz (för att nämna några exempel)? Har man totalt glömt att Israel egenmäktigt nonchalerat FN:s resolutioner och stadgar?

 

DEN SIONISTISKA AVSKRÄCKNINGSPROPAGANDAN

10. Radio Islam kan endast finna ett svar på dessa frågor: Den sionistiska propagandamaktens starka genomslagskraft att styra opinionen i önskad riktning, vari ingår att häftigt angripa varje uppdykande opposition som ondskefull "antisemitism" och därmed få all obekväm kritik avskydd och helst lagligen förbjuden. Sionismen utövar sin makt genom en både offensiv och defensiv trumeld av propaganda som skulle gjort den beryktade nazistiska propagandaministern dr Joseph Goebbels grön av avund.

 Den sionistiska propagandans grepp om viktiga opinionsmedia bygger på vissa förberedande operationer: att sionisterna skaffat sig nära nog total kontroll över amerikansk film-,TV-press- och bokproduktion som sprids över västvärlden, att sionisterna i bl a Sverige har målmedvetet lyckats placera sina trogna angängare på strategiskt viktiga poster i opinionsmedia som fogar sig efter systematiska sionistiska påtryckningar i samordnade enskilda och kollektiva protestaktioner mot varje uppdykande kritik av sionismen. Sionisternas största personella tillgång är de värvade proselyterna, prosionisterna, vilka alla - de må vara frikyrkliga fundamentalister eller liberala ateister - är blint hängivna den sionistiska staten Israel.

 Sionismen erbjuder en propagandabild av Israel för alla smakriktningar: det historiska Israel med sina arkeologiska fynd, Bibelns Israel med vandringar i Jesu fotspår, det dygdiga Israel, det tappra lilla Israel som besegrar övermakten, det demokratiska Israel för förföljda judar, det hotade Israel som kräver vårt deltagande och vårt stöd och som bara heroiskt försvarar sig mot lömska arabiska angripare. Samtidigt med dessa alltmer slitna propagandaschabloner om Israel bedriver sionisterna och deras proselyter skamlöst förtal av sina motståndare med smädeskampanjer, där det talas om "antisemitism" och "hets mot judar" för att i opinionsmedia söka stoppa all obekväm sanning om sionismen och dess förehavanden. Sionisterna och deras proselyter är fanatiskt hängivna Israel, en främmande makt (vilket bara detta är skäligen suspekt: att i det neutrala Sverige gå främmande makts ärenden)! Ingen skugga får falla över Israel, och i försvaret för denna sionismens våldsmakt är tydligen alla medel tillåtna!

 

DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

 11. Radio Islam anser det vara en viktig uppgift att avslöja den försåtliga och fräcka sionistiska lögnpropagandan. Den sionistiska propagandan är farlig ur flera aspekter: den sprider inte bara lögner och kan i alltför stor utsträckning i kraft av intensiva och välregisserade påtryckningsaktioner hejda sanningen och driva förtalskampanjer mot sina motståndare, den är dessutom - på de suggestiva mediernas område - psykologiskt och moraliskt destruktiv genom sin våldsfixering med sadistiska och masochistiska inslag i främst Hollywoods ymnigt flödande produktioner av rafflande och tårdrypande melodramer, s k soap operas.

 När sionisterna inte kan försvara den alltför komprometterade israeliska våldspolitiken, väljer de att avleda uppmärksamheten från Israel och fokuserar i stället massornas intresse på annat med full styrka som judeförföljelser och nazistiska judemord i det förflutna och om faran av "nynazism" och "en växande antisemitism", väl medvetna om att sionismen suger sin näring just ur judehatet. Nazismen med dess panoptikon av nazistkoryféer och svartuniformerade SS-bödlar, sataniskt grymma och vällustigt sadistiska är en lika stor tillgång för sionismen som de namnlösa judiska offren: - Utan Auschwitz skulle vi aldrig fått något Israel, sade den store sionistledaren Nahum Goldmann. För sionisterna gäller det därför att ständigt hålla "förintelsen" levande och oavbrutet mobilisera sina kraftresurser i främst amerikansk film och TV för detta ändamål: att aldrig glömma, aldrig förlåta, att om och om igen påminna om omvärldens ondska (alla sionismens fiender är "nazister") och de egna oförskyllda lidandena och tallösa offren.

 Vad blir väl följden av denna ständigt återkommande litania om inte att hos alla människor ingjuta missmod, misströstan, fruktan och ångest? Är det inte just ur detta förlamningens och orons psykologiska till- stånd som sionisterna kan tillskansa sig makt och inflytande? De andra folkens skuldkänslor skall odlas så att sionismen ständigt kan skörda de alltid otillräckliga pekuniära och politiska försoningsoffren - utan dessa botgörarnas ständiga offergåvor skulle den sionsistiska staten Israel aldrig kunna överleva!

 

SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

 12. Radio Islam anser att sionismen är en säkerhetsrisk för fred och samförstånd mellan folk och stater i Mellersta Östern och i hela världen: att driva propaganda i Sverige och hela västvärlden för en aggressiv militärmakt som ständigt bombar värnlösa flyktingar, förtrycker landets befolkning och ständigt expanderar på andra folks bekostnad, det är att legitimera våld och aggression som - genom sionismens styrning av supermakten USA - lätt nog kan trappas upp till en storkonflikt, ett tredje hett världskrig. Vill vi inte alla förhindra ett världskrig?

13. Radio Islam anser att den sionistiska propagandan ger näring åt just vad den säger sig bekämpa, nämligen antisemitism eller judehat. När sionisterna och deras fanatiska anhängare hänsynslöst exploaterar de för- följelser och lidanden som judar utsatts för i historien, främst av det nazistiska Tyskland, söker de göra hela den judiska historien till en enda oräknelig serie upprörande tragedier med judarna som offer för andra folks grymma övergrepp samtidigt som de heroiserar sina egna brutala hämndaktioner, vilket vi kan läsa om i deras egen bibel, Torah, Gamla Testamentet: deras påsk firar de ännu årligen till minne av hur deras Gud "befriade dem från träldomshuset i Egypten" genom massmord på alla förstfödda egyptier fullständigt urskiljningslöst (2 Mos. 12: 12-13, 29-30), och deras Purimfest, den upprymda glädjens fest, firar de fortfarande varje vår till minne av hur deras förfäder i Perserriket för över 2 500 år sedan tog hämnd på perserna genom att döda 75 000 av dem (Ester 9:16...10:3).

 På detta sätt blir deras historia historien om dem själva som offer för andra folks illvilja och övergrepp mot dem, varefter de utkräver hämnd och åter hämnd: hämndens triumf är för dem - enligt deras egen heliga historia - segerfester som skall ihågkommas och firas i årtusenden, glädjens och tacksamhetens högtider, då fienden krossas och förödmjukas (så även hos deras stora profeter, t ex Jesaja 60: 10-16). Alltid måste påminnas om verkliga eller hopfantiserade gamla oförrätter som begåtts mot dem och aldrig får glömmas, medan de är snara att glömma oförrätter som de begått mot andra och ständigt begår mot palestinierna. Nog kan detta göda misstro och hat till judarna. Kan fred och försoning någonsin uppnås och rättvisa skipas med denna oförsonliga sionistiska inställning? Är inte förutsättningen för fred och rättivsa att alla folk respekterar varandra som jämlika och att inget folk anser sig vara utvalt av Gud och förmer än andra med egenmäktig rätt att påtvinga dem sin vilja?

 

HAR BARA JUDAR FÖRFÖLJTS OCH DÖDATS?

 14. Radio Islam frågar: är det verkligen, som den sionistiska propagandan söker göra gällande, bara judar som hemsökts av lidanden och utsatts för svåra övergrepp som massmord ("folkmord")? Varför heter det jämt och ständigt att de nazistiska judemorden är "unika" och "ojämförliga"? Har inte förfärliga massmord drabbat också andra folk både längre tillbaka i historien och i vårt eget århundrade, bland dem armenierna (i Turkiet), serberna och kroaterna under Balkankriget och sedan under andra världskriget, ryssarna, ukrainarna, Krimtatarerna och andra folk i Sovjetunionen (under den stora stalinistiska terrorn på 30-talet, som krävde inemot 20 milj människoliv i arkebuseringar och i Gulag-arkipelagens hemska straffarbetsläger), ryssarna, balterna, polackerna och andra folk under andra världskriget (av både stalinister och nazister), de fördrivna tyskarna åren närmast efter andra världskriget (i bl a Tjeckoslovakien, Polen, Sovjetunionen och Jugoslavien), pakistanier och indier i samband med frigörelsen från den brittiska kolonialmakten, ibofolket i Biafra under inbördeskriget i Nigeria, Ugandas folkstammar under Idi Amin och sedan under Milton Obote, khmererna under Pol Pots skräckvälde i Kampuchea och palestinierna alltsedan Israel bildades för snart 40 år sedan...? Visst har allt detta hänt och mycket annat händer alltjämt i världen.

 Om vi aldrig får glömma det förflutnas illgärningar därför att de inte får upprepas, varför då inte räkna också andra folks offer och lidanden? Och varför inte protestera än kraftfullare mot de offer och lidanden som sker i samtiden och som vi gemensamt skulle kunna förhindra? Beträffande sionismens ständiga övergrepp på palestinierna kunde Internationella Juristkommissionen i Geneve fastslå i två fristående rapporter att palestinska barn torteras i israeliska fängelser (SvD 5/8 -87)! Var finns här de ljungande protesterna i stora demonstrationståg till Israels ambassad? Varför tiger svenska kyrkan och de olika frikyrkosamfunden som annars är så protestglada? Vad gör Rädda Barnen och Röda Korset? Och framför svenska regeringen ens en liten protestnot till en uppkallad israelisk stockholmsambassadör på Arvfurstens palats?

 

AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

15. Radio Islam frågar: Hur kommer det sig att de resursstarka och väletablerade amerikanska film- och TV-bolagens talrika sionistiska propagandaprodukter så flitigt inköps och visas på den svenska marknaden, på biografer, video och i Sveriges Televisions sändningar? År efter år fabriceras en ständig ström av spelfilmer, TV-serier och s k TV-dokumentärer (t ex "Det judiska arvet" med Israels f d utrikesminister och Washington-ambassadör Abba Eban som speaker) om massförbrytelser mot judar, helst med motiv från nazisttidens Europa, men aldrig några motsvarande skildringar om de fruktansvärda massförbrytelser mot andra folk vare sig i det förflutna eller i samtiden. Man kunde kanske vänta sig att amerikansk film och TV skulle - i f d Hollywoodaktören Reagans antikommunisktiska USA - skildra massförbrytelser i bolsjevismens Ryssland, t ex Gulag-arkipelagens vedervärdiga förhållanden efter nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyns kända böcker. Men så har ej skett. Kan detta möjligen bero på att Stalins handgångna män som organiserade denna ohyggliga fängelseindustri var judar som Naftalij Aronovitj Frenkel, Gulag-chefen Matvej Berman, OGPU-styrkornas nitiske vice befälhavare Lazar Kogan, GPU-chefen Genrich Jogoda och Jakov Rapporport (A. Solzjenitsyn: "Gulag-arkipelagen, Dödsarbetslägren, Själen och taggtråden", Sthm 1974, s 72-82)? Och varför försummar man att skildra det palestinska folkets långvariga och ännu pågående lidanden och vanmäktiga kamp mot den brutala sionistiska övermakten, stödd av sionismens lobbygrupper utomlands? Varför är bara judarna intressanta som offer för den brutala övermakten? Fattar man inte att den amerikanska filmens och televisionens ämnesval tjänar vissa krafters intressen?


 16. Radio Islam kan bara finna ett svar på dessa frågor, ett svar som är lika uppenbart som det oskyldiga barnets i H-C Andersens saga "Kejsarens nya kläder": han är ju naken! De amerikanska film- och TV-bolagen styrs av sionister och deras proselyter som går sionismens och Israels ärenden: att tjäna den sionistiska statens intressen, som främst går ut på att legitimera denna orättfärdiga stats existensberättigande och överlevnad, som i sin tur kräver ett obetingat politiskt och ekonomiskt stöd från USA och de andra rika västländerna.

 Därför måste opinionen i dessa stater ständigt påverkas till Israels förmån:

Den sionistiska propagandan måste oavbrutet indoktrinera massorna att det bara eller främst är judarna som ständigt lidit under förtryck och grymma förföljelser av andra folk, att judarna därför måste vara skyddade i en egen "judisk stat". Därmed vinner sionisterna också ett annat syfte, nämligen att odla ett kroniskt skuldmedvetande hos andra folk, särskilt i den kristna västvärlden (som påstås ha blankt struntat i att rädda nazismens judiska offer), ett skuldmedvetande som endast kan gottgöras med ytterligare ekonomiska bidrag (miljarder och åter miljarder dollar) så länge Israel som den orättfärdiga stat den är utsätts för "hot om förintelse", vilket ytterligare späder på skuldmedvetandet hos de kristna folken i USA och övriga västliga demokratier i ett ändlöst kretslopp som leder till en fortgående psykisk upplösningsprocess.

 

SIONISMENS BIBLISKA FÖRANKRING FÖR ATT INJAGA KOLLEKTIVT SKULDMEDVETANDE HOS DE KRISTNA

 Det ligger i sionismens intresse att härska genom andras söndring: att genom ett inpiskat kollektivt skuldmedvetande hos andra folk för begångna oförrätter eller försummelser mot judarna angripa själva livsnerven och tågan hos andra folk: att de skall känna avsky för sin egen historia, förlora all självaktning och därmed bli så förvirrade och försvagade att de kan manipuleras och styras av sionisterna. Detta är inte något påfund från "Sions Vises Protokoll", som Expressens sionistiska propagandaskribenter typ Per Ahlmark eller Jackie Jakubowski med alltid samma uppsyn av fasa kommer dragande med.

Detta överensstämmer helt med deras sionistiska bibel, deras Torah:

"Herren, din Gud, skall giva dem i ditt våld och sända stor förvirring bland dem, till dess att de förgöras. Och han skall giva deras konungar i sin hand, och du skall utrota till och med deras namn, så att de icke mer finnas under himmelen. Ingen skall kunna stå dig emot, till dess du har förgjort dem."

(5 Mos. 7:23-24)


 17. Radio Islam vill erinra om att alla sionistledare har åberopat sin sionistiska stat i Palestina på bibliska anspråk, att deras gud skall ha lovat dem detta land.

 Den store sionistledaren Chaim Weizmann, som sedan blev Israels förste statspresident, säger i sina memoarer att den sionistiska rörelsen hade sitt bibliska valspråk från Psaltaren 137:5:

"Om jag förgäter dig Jerusalem, så förgäte min högra hand sin tjänst"

(C. Weizmann: Ett liv i kamp för Israel, Sthlm 1951, s 124)

Tre verser senare i Psaltaren 137, nämligen i vers 9 heter det:

"Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan."

Det spelar ingen roll om sionistledarna är vänster eller höger, tillhör arbetarpartiet eller Likud, de är ändå blint övertygade om att deras gud har gett dem rätt att erövra palestiniernas land.

 Golda Meir sade den 15 oktober 1971 i den franska tidningen Le Monde:

"Detta land existerar som ett resultat av ett löfte givet av Gud själv. Det skulle vara löjligt att be om erkännande av dess legitimitet."SIONISMENS LÖFTE FRÅN GUD - LEGITIMERAR SIONISTISKA ÖVERGREPP OCH ISRAELS EXPANSION

 När Menachem Begin, Israels premiärminister under den sionistiska invasionen av Libanon sommaren 1982, mottog Nobels fredspris (!) i Oslo hösten 1978, sade han: "Detta land (dvs Palestina)har lovats oss av Gud och vi har rätt till det." (Davar 12/12 -78). Och den sionistiske härföraren och politikern Moshe Dayan, starkt glorifierad som ett slags hjälte à la kung David i Israel, sade i augusti 1967: "Om man har bibelns bok och bibelns folk, då har man ju också bibelns land - domarnas och patriarkernas i Jerusalem, Hebron, Jeriko och runt där omkring som naturligtvis är vårt." (Jerusalem Post 10/i -67).

I den påkostade sionistiska kvartalstidskriften Menorah, utgiven av Förenade Israelinsamlingen i Stockholm, publiceras i nr 4, 1985 en artikel med rubriken "Israels sanna rätt till sitt land", där författaren, en viss Lubavitcher Rebben skriver följande, som går helt i stil med ovannämnda sionistledaren bibliska sionism: 

"Vad som först och främst krävs för att ge sann klang i våra argument är att de människor som representerar Israels anspråk klart och tydligt uttalar att Israels folk inte existerar tack vare icke-judarnas välvillighet, utan tack vare världens Skapare, som valt ut oss och skilt oss från alla andra folk.

  För icke-juden står det klart att varje jude ingått förbund med G-d (dvs Gud eller JHV, gemenligen kallad Jahve eller Jehova), såsom det berättas i vår muntliga lära (Midrash Devarim Rabba)... Den som vill veta det sanna judiska argumentet behöver bara öppna Första Mosebok 15:18, där det står (efter det att Abraham rest genom landet på G-ds befallning): "På den dagen slöt G-d förbund med Abraham och sade: Till din säd har Jag givit detta land...".

 Som vanligt när sionister är i farten är det angivna bibelcitetet stympat - fortsättningen lyder (och är återgivet i Knesset, Israels parlament):

"... från Egyptens flod (dvs Nilen) ända till den stora floden Frat."

Den sionistiska staten Israel, som ju aldrig fixerat sina landgränser, håller enligt detta heliga bibelord på att Israel skall omfatta hela Sinaihalvön, hela Jordanien, en bra bit av Saudiarabien, hela Libanon och hela Syrien och en bra bit även av Irak fram till Eufrat - och detta utöver det Palestina som man redan rövat till sig!

 Den sionistiska expansionen på allt fler folks bekostnad skall uppenbarligen fortgå. Sionisterna räknar med att kunna mobilisera sitt folk för nya härnadståg: "deras styrka är som vildoxars... ett folk som står upp liksom en lejoninna, ett folk som reser sig likasom ett lejon. Det lägger sig ej ned förrän det har ätit rov och druckit blod av slagna män" (4 Mos. 23: 22,24).

Eller kanske skall man lyssna till deras profet Mika som utropar: "Hedningarna (icke-judar) skola komma på skam med all sin makt... De skola slicka stoftet såsom ormar; lika maskar som kräla på jorden skola de med bävan övergiva sina borgar och städer. Med förskräckelse skola de söka Herren, vår Gud: ja, för dig skola de frukta." (Mika 7: 16-17).

Eller skall vi tro på "Sions kommande härlighet" hos deras profet Jesaja: "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås; ja, sådana folk skola i grund förgöras." (Jes. 60:12).

Eller skall vi tro på deras profet Sefanja att deras gud skall ödelägga hela världen, varefter alla folk slaviskt skall tillbedja honom: "Ty mitt domslut är, säger Herren: jag skall församla alla folk och hämta tillhopa konungariken, för att utgjuta över dem min ogunst, all min vredes glöd: ty av min nitälskande eld skall hela jorden förtäras. Se, då skall jag giva åt folken nya, renade läppar, så att de allesamman åkalla Herrens namn och endräktigt tjäna honom." (Sef. 3: 8-9).

Eller skall vi mera tro på de förbannelser som skall drabba de arma judarna själva i deras heliga Torah: "Ock det skall ske, att likasom Herren förut fröjdade sig över eder, när han fick göra eder gott och föröka eder, så skall Herren nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör eder. Och I skolen ryckas bort ur det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning." (5 Mos. 28:63).

 

BITER HUMANITÄRA OCH RATIONELLA ARGUMENT PÅ BIBELFANATISKA SIONISTER?

 18. Radio Islam frågar: - Hur kan förnuftiga svenska politiska ledare - liksom politiska ledare i andra västliga demokratier som säger sig respektera rationella argument - vänta sig att de fördrivna och förtryckta palestinierna skall kunna uppnå några rättvisa resultat i förhandlingar med sionismens ledare, som helt försvurit sig åt en barbarisk gammal stamreligion med en helig bok, där det står att dessa sionister är ett utvalt folk, som genom ett kontrakt fått löfte av sin gud om att med våld erövra andra folks land? Måste inte en upplyst opinion i Sverige och övriga västvärlden med skärpa vända sig mot sionisternas bibliska anspråk som fullständigt löjeväckande, hårresande egenmäktigt och fullkomligt irrelevant i vår tid, som för länge sedan lämnat bakom sig en vilt barbarisk forntid?


 19. Radio Islam föraktar inte judar vare sig enskilt eller kollektivt. Vi respekterar dem som våra medmänniskor, och vi hyser en särskild medkänsla med dem, ty det tragiska är att just judarna är de främsta offren för sionismen med dess frenetiska propaganda och gränslösa maktsträvanden som i historien och i denna dag framkallat denna antisemitism, denna misstro som kulminerar i förakt och hat till judarna för deras arrogans att anse sig vara förmer än andra folk, ett utvalt folk, ett herrefolk, Guds egendomsfolk, som civiliserade s k assimilerade judar för länge sedan övergivit men som sionisterna väckt till liv. Förstår man inte att sionismen är oerhört provocerande med allt detta delirerande prat om Guds löfte till det utvalda folket?

 Gud har inte utvalt något visst folk framför andra, han - eller hon - är alla människors Gud; jude, grek, turk, arab, svensk eller vad vi må vara. Vill ett folk tillbe en särskild gud må så vara, men det får inte och kan inte gå ut över andra folk utan vara en rent intern angelägenhet i bönehus, inte i världspolitiken med godtycklig rätt att erövra ett annat folks land och för- trycka det!


SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS I ALLA DESS FÖRGRENINGAR OCH SYFTEN!

 20. Radio Islam anser att den orättfärdiga och hänsynslöst listiga och brutala sionismen måste lugnt och sakligt avslöjas som en hotfull fara för alla folk, främst för de grymt drabbade palestinierna: Sionismens rasism, grundad på ett mytiskt förbund mellan en viss dunkel stamgud och hans utvalda folk, måste påtalas och fördömas, sionismens välregisserade och världsomfattande maktapparat i Världssionistiska Organisationen, Judiska Världskongressen och ADL (Anti Defamation League/Antiförtalsligan) måste skärskådas och dess makt och inflytande måste kartläggas liksom varje internationell maffia.

 Varför bevakar inte TV, Riksradion och de stora tidningarna dessa världssionistiska organisationers kongresser och redovisar deras öppna och hemliga aktiviteter som är av minst lika stor världspolitisk betydelse som toppmöten mellan stormakternas ledare eller som arabstaternas liksom PLO:s officiella kongresser? Varför tar den lovprisade undersökande journalistiken aldrig itu med sionismens verksamheter på såväl det nationella som det internationella planet? Varför undersöks inte i våra massmedia om Israel som främmande makt genom världssionismen bedriver fientlig agent- och spionageverksamhet i Sverige liksom i USA och andra västliga demokratier?

 

SIONISMENS SAMARBETE MED NAZITYSKLAND

 21. Radio Islam anser att den sionistiska propagandatekniken måste uppmärksammas och analyseras som exempel på försåtligt lurendrejeri, vari ingår bl a den fräckaste historieförfalskning. Ett exempel härpå må nämnas, som torde vara helt okänt för också flertalet i politisk samtidshistoria bildade personer, nämligen det väldokumenterade faktum att sionisterna både i Tyskland och dåvarande Palestina utvecklade ett nära samarbete med ledande tyska nazister redan kort efter Hitlers maktövertagande i januari 1933 och hela tiden fram till ett stycke in på 1941, alltså under andra världskriget, ja, en sionistisk delegation anhöll till och med om ett vapenbrödraskap mellan sionisterna och det nazistiska Tyskland i januari 1941. Av det nazistiska Tysklands efterlämnade arkiv, som utforskats av den tyske historikern dr Klaus Polkehn, framgår att representanter för de sionistiska organisationerna Lohamei Herut Israel (Kämpar för Israels frihet), gemenligen kallad Sternligan, och Irgun Zwai Leumi i januari 1941 uppvaktade marinattachén vid tyska ambassaden i Istambul, som var ansvarig för speciella tyska uppdrag över hela Mellersta Östern. I ett specialmeddelande till den tyska riksregeringen i Berlin framhålls särskilt följande förslag från sionistgruppen Lehi med huvudkvarter i det dåvarande brittiska mandatet Palestina, daterat den 11 januari 1941:

 "Evakuering av de judiska massorna från Europa är det första villkoret för lösning av det judiska problemet, men detta är endast möjligt om dessa massor kan bosättas i en judisk stat inom dess historiska gränser... Detta är det mål som Lehi och dess nationella militärorganisation under åratals kamp har eftersträvat. Det borde vara ett gemensamt intresse mellan Tysklands vilja att upprätta en ny ordning i Europa och det judiska folkets sanna strävanden, sådana dessa förkroppsligas av Lehi. Samarbete skulle vara möjligt mellan det nya Tyskland och en pånyttfödd hebreisk nation. Upprättandet av den historiska judiska staten på nationell och totalitär grundval och fördragsenligt knuten till Tyska Riket skulle hjälpa till att stärka och upprätthålla Tysklands framtida ställning i Mellersta Östern... Samarbete med Lehi skulle vara i överensstämmelse med de riktlinjer som nyligen angivits av rikskanslern, i vilket tal herr Hitler framhöll att varje kombination, varje allians måste accepteras, bara denna allians är ägnad att isolera och försvaga Storbritannien."

(Citat från professor Israel Shahak i den israeliska tidningen Zo Haderekh, 2 september 1981).

ISRAELS LEDARE, F D TERRORISTER OCH NAZIKOLLABORATÖRER

 Till Sternligans aktivister hörde Itzhak Shamir, som sedemera blev Israels premiärminister. Till Irgun Zwai Leumi hörde bland andra Menachem Begin, som också han blev Israels premiärminister. Man kan sålunda inte avfärda dessa sionistiska organisationer som extremistiska, stående utanför det "demokratiska" israeliska politiska etablissemanget. Till Sternligans många bravader i terroristbranschen hörde till exempel mordet på den svenske FN-medlaren Folke Bernadotte, densamme som tog initiativet till och genomförde den stora svenska Röda Korsräddningen av tiotusentals judar från de tyska koncentrationslägren i andra världskrigets slutskede!

Samarbetet mellan ledande tyska nazister och ledande sionister inleddes emellertid på ett tidigt stadium, som tidigare nämndes kort efter Hitlers makttillträde, genom ömsesidiga närmanden mellan den nazistiska elitorganisationen SS och ledande tyska sionister. Den 13 juni 1933 skrev den tyska sionismens huvudorgan "Jüdische Rundschau" i en ledare: "Sionismen erkänner existensen av ett enda judiskt folk. Att lösa detta problem innebär att samarbeta med alla länder - med dem som är vänligt inställda likaväl som med dem som är fientligt inställda till judar." Rabbinen Jakob Agus har i sitt omfattande verk "The Meaning of Jewish History" (Abelard-Schuman, New York 1963, Vol. II, s. 391) i 5 satser framhållit vad som kännetecknar sionismens politiska inställning:

A. Judarnas emancipation eller frigörelse i Europa var ett misstag.

B. Judarna kan i Europas länder endast fungera som ett sönderfrätande element socialt och kulturellt.

C. Judarna kan - till skillnad från andra europeiska folk - inte assimileras, de kommer alltid att bibehålla sin särart och vara främlingar i Europa.

D. Alla världens judar utgör ett enda folk, oavsett var de bor och vilka språk de talar.

E. Antisemitismen var och är det naturliga uttrycket för de europeiska nationernas folkliga medvetande, därför är antisemitismen outrotlig.

 

SIONISMEN LEGITIMERAR OCH ANIMERAR ANTISEMITISM

 Denna grundinställning, som man möter ideligen hos de ledande sionisterna, t ex hos den moderna sionismens grundare Theodor Herzl, överensstämmer helt med den klassiska antisemitismens inställning till judarna. Detta insåg tidigt några framstående SS-män, däribland Leopold von Mildenstein, som med SS-ledaren Heinrich Himmlers samtycke, for två gånger - 1933 och 1934 - i sällskap med sionistiska funktionärer till Palestina, varefter han i den nazistiske propagandaministern Joseph Goebbels tidning "Der Angriff" skrev flera reportage om de judiska bosättningarna och sionismens kampvilja i de mest hänförda ordalag. Förbrödringen mellan de ledande nazisterna och de aktivistiska sionisterna var stor och hjärtlig: nazisterna såg en fin möjlighet öppnas att skeppa i väg sina judar och sionisterna såg naturligtvis en möjlighet att få fart på invandringen till Palestina samtidigt som de kunde få bättre kontroll över motspänstiga judar som betraktade sig som tyskar...

 Den 23 december 1935 publicerade Goebbles tidning "Der Angriff" en intervju med ordföranden för den tyska statssionistiska föreningen, Georg Kareski, där denne sionistledare i varma ordalag hälsade de nazistiska Nürnberglagarna välkomna som en uppfyllelse av sionismens önskemål. Särskilt glad och tacksam var Kareski över att Nürnberglagarna strängt förbjöd sexuella förbindelser mellan "arier" och "judar", eftersom blandrasigt folk är ett sådant otyg och en sådan olycka. Det hör till saken att den kanske mest aggressiva av alla nazistiska antisemiter, Julius Streicher - densamme som senare dömdes för brott mot mänskligheten i segermakternas Nürnbergprocess till döden genom hängning - ägnade ett helt nummer av sin tidning "Der Stürmer" åt att prisa de antisemitiska Nürnberglagarna av år 1935 som en uppfyllelse av "judiska önskemål" genom att citera långa passager från de judiska lagstiftarna Esra och Nehemja i Gamla Testamentet. Den ledande tyske antisemiten och den ledande tyske sionisten var sålunda hjärtligt överens. Också Alfred Rosenberg - han hängdes också för brott mot mänskligheten i Nürnbergprocessen - uttryckte sin förtjusning i sin bok "Blut und Ehre", en av nazismens kampskrifter "Sionismen", förklarade riksledaren Alfred Rosenberg med kraft, "måste i handling understödjas för att vi årligen skall kunna få i väg ett visst antal judar till Palestina eller över huvudtaget få i väg dem över gränserna."SIONISMENS NÄRA SAMVERKAN MED NAZISTISKA SS

 År 1933 slöts ett särskilt avtal mellan den tyska nazistregeringen och den sionistiska centralorganisationen, den så kallade Haavara-överenskommelsen, där alla judar som var villiga att utvandra från Tyskland erbjöds att utföra ur Tyskland en större del av deras förmögenhet till just Palestina. För detta ändamål inrättade det nazityska finansdepartementet i Berlin en särskild Palestinabyrå, kallad Paltreu, vilket ledde till att den judiska utvandringen från Tyskland till Palestina steg så brant, att många araber började allvarligt misstänka att Hitler själv var jude och förtäckt sionist.

 I slutet av februari 1937 sammanträffade Feiwel Polkes, en representant för Haganah, den största sionistiska kampgruppen som utgjorde kärnan till den israeliska armén, med Leopold Mildensteins efterträdare Herbert Hagen och dennes medarbetare inom SS, en viss Adolf Eichmann. Mötet ägde rum på en vinrestaurant Traube i Berlin under hjärtlig samvaro, varvid främst diskuterades hur man bäst skulle kunna överlista de brittiska mandatmyndigheternas stränga lagliga inskränkningar i invandringen till Palestina. Polkes föreslog att den judiska utvandringen från Tyskland skulle uteslutande ske till Palestina, inte till något annat land. Som motprestation erbjöd sionistiska Haganahs representant Polkes att förse SS:s säkerhetstjänst, SD under chefskap av Himmlers förtrogne Reinhard Heydrich med "alla tänkbara hemliga uppgifter och samtidigt i hela Främre Orienten verksamt främja Tysklands intressen". På hösten samma år - alltså 1937 - begav sig Hagen och Eichmann till Kairo för att fortsätta förhandlingarna med Haganahs representant Polkes. Att förhandlingarna strandade berodde främst på att flertalet tyska judar föredrog att utvandra till andra länder, vilket sionisterna ogillade.

 Det kan dock vara av intresse att nämna, att SS:s ledande organ, veckotidningen "Das Schwarze Korps" av den 15 maj 1935 skrev på ledande plats: "De dagar är inte långt avlägsna förrän Palestina kommer att hälsa välkomna sina förlorade söner. Vi önskar dem lycka till, och den nya tyska statens välvilja är med er!" (Litteraturen om detta ämne är redan ganska omfattande, utöver skrifter av Klaus Polkehn, Heinz Höhne och Jakob Agus kan nämnas Andreas Bliss: "Der Stopp der Endlösung", Seewald, Stuttgart 1966, och Jörg von Uthtmann: "Doppelgänger, du bleicher Geselle", Seewald 1976).

 Det står utom varje skymt av tvivel att nazismen och sionismen inte bara är ideologiskt nära befryndade utan de har även politiskt samverkat för gemensamma mål: att särskilja judar från sina frändefolk i olika länder och att upprätta en särskild judisk stat i Palestina! Alltså, när sionismen i sin propaganda söker framställa sig som nazismens värsta fiende är detta bara en av sionismens många historielögner och försök att blanda bort korten.

 

SIONISMEN ÄR VÄRLDSOMSPÄNNANDE KONSPIRATION MOT SAMFÖRSTÅND OCH FRED

 22. Radio Islam erinrar om att sionismen inte endast är en intern nationell angelägenhet för den sionistiska staten, detta Israel som med list, våld och terror har lagt beslag på palestiniernas land. Sionismen är världsomfattande med Världssionistiska Organisationen, Judiska Världskongressen och talrika sionistiska underorganisationer i olika länder. Sionismen är Israels förlängda arm som ständigt utövar påtryckningar på allmänna opinionen och på partier och regeringar i olika länder. Sionismen eftersträvar sionistiskt herravälde i världen, inte blott i själva Israel. Denna konstanta sionistiska inblandning i andra staters interna angelägenheter utgör en fara.


 23. Radio Islam hävdar att den sionistiska propagandan är en ständig utmaning mot fred och samförstånd mellan folken och olika stater, främst därför att sionismen kunnat tillskansa sig ett grepp om supermakten USA:s högsta ledning som i stort för sin utrikespolitik efter israeliska agenters och inhemska amerikanska sionisters diktat. Därför måste den sionistiska propagandan blottställas inför opinionen i Sverige liksom i alla länder, så att sionismen kan oskadliggöras och Israel isoleras som ett hot mot världsfreden.


 SIONISMENS MÅLGRUPPER 

24. Radio Islam vill fästa uppmärksamheten på att sionismen i sin propaganda vänder sig främst till två viktiga opinionsbildande målgrupper i Sverige liksom i andra västerländska demokratier: den religiösa bibelpropagandan till de kristna, och den moraliska och politiska propagandan till de skuldtyngda liberalerna, vari ingår både de partilösa och personer från alla de etablerade demokratiska partierna. I Sverige är folkpartiet sionismens parti framom alla de andra partierna. De sionistiska propagandisterna har insett att om de kan dupera de viktiga målgrupperna, så har sionismen ett fast grepp om det demokratiska samhället. Resultatet blir att Gud, Moralen och Demokratin står på Israels sida och att sionisterna och deras proselyter framstår som oförvitliga och aktningsvärda, att den sionistiska staten Israel blir okränkbar. Denna propagandamyt måste avslöjas.


 25. Radio Islam hävdar att den sionistiska propagandan har lyckats indoktrinera flertalet opinionsbildare att acceptera så gott som alla sionismens grundsatser om judarna som ett Guds herrefolk eller ett överlägset folk som alltid måste visas särskild beundran och ett särskilt överseende. Den sionistiska propagandan och dess eftersägare framhåller eller antyder ständigt följande:

 1) Judarna är ändå "Guds folk", "Biblens folk" och "Jesus var jude" - och eftersom Jesus enligt kristen tro var Gud i människogestalt, måste väl judarna vara nära Gud, rentav just "Guds folk".

 Att kritisera judarna är att kritisera Gud, en hädelse. Och än värre är det då att ifrågasätta judarnas rätt till en egen stat, det är ju att kullkasta Gud, hela Skapelsen! - Detta bitande argument är förstås särskilt avpassat till de fromt kristna, de bibeltrogna. Men även de kristet påverkade sekulariserade människorna, de som är ljumma i tron, påverkas ändå något av detta tal om judarna som "Guds folk" och "Bibelns folk". Ock de tror att Israel skulle vara Guds löfte.

 

SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

 2) Judarna har varit i hela historien förföljda och de är alltjämt hotade, i Israel är judarna utsatta för ständiga krigshot - därför måste vi känna särskilt medlidande med judarna och hysa stor fördragsamhet med dem, detta bjuder all anständig moral! - Detta argument är avpassat till både de troende (kristna) och till alla humanitärt sinnade. Att mera närgånget efterforska om inte åtminstone många judeförföljelser har varit till stor del självförvållade och inte varit vare sig kvalitativt eller kvantitativt värre än vad många andra minoritetsgrupper utsatts för i historien avfärdas som synnerligen opassande, nära nog som ett helgerån. Tige i församlingen!

 3) Judarna har utsatts för "Förintelsen", något som är helt "unikt" och alltså inte kan jämföras med de massmord som andra folk har drabbats av - därför måste vi inte bara uttrycka vårt medlidande med de överlevande, vi måste även påta oss skulden för denna "Förintelsen", likgiltigt om vi aldrig varit nazister och inte ens var födda när de nazistiska bödlarna verkställde denna "Förintelsen". - Detta argument är också avpassat till envar och det mest dräpande av alla och gör självfallet judar till ett fridlyst folk både kollektivt och enskilt: uttalat eller underförstått innebär "Förintelsen" i den ständigt pågående sionistiska propagandan att varje kritik av judar eller något judiskt bär fröet till nya gaskammare och nya förintelseläger, vilket är den sionistiska propagandans oslagbara trumfkort: att tysta munnen på varje opposition, hur välgrundad och moraliskt rättfärdig den än är. "I skolen vara ett heligt folk." (2 Mos. 19:6)

 

SIONISMENS SKRYTPROPAGANDA

 4) Judarna är känsligare, mera själsfina än andra därför att de har lidit mer än andra, ja, därför att det är deras öde i vår onda - eller bristfälliga - värld att lida, kanske därför att judarna står Gud närmare än andra - därför måste vi beundra och vörda dem mer än andra. - Detta argument är särskilt avpassat för ömsinta liberaler, i synnerhet de poetiskt finstämda och djupsinniga kulturknuttarna som läser eller i varje fall skriver och talar om den fina litteraturen och är med och bestämmer vilka författare som är stora och fina. Judarna som kulturens blå blomma! Andakt!

 5) Judarna är mycket intelligenta, nog bra mycket inteligentare än andra, de återfinns ju i alla intellektuella yrken som forskare, läkare, advokater, filmregissörer och författare och journalister. Tänk bara på nobelpristagarna, judar nästan allesamman! - Detta argument är särskilt väl avpassat för journalister och andra opinionsbildare, de som imponeras av framgångar och uppmärksammar rekordhållare inom alla branscher, och det ger sionismen god PR. Bara de surögt avundsjuka, de småsint tarvliga kan mot dessa "solklara fakta" bestrida att det är något extra märkligt med judarna.

 6) Judarna är dugligare än andra - just därför att de är mer intelligenta. Överallt utmärker judarna sig - sällan eller aldrig hör vi i varje fall talas om judar som är utslagna eller som det går dåligt för i samhället, inga judar är hamnsjåare, alkisar eller nedknarkade eller förbrytare, åtminstone syns de aldrig som sådana i pressen. - Detta argument är avpassat för både eliten och massan, det argumentet tar kål på alla som sticker upp. Bara den tarvliga avundsjukan kan här protestera!

  

ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE? 

7) Judarna är demokrater, mera demokratiska än andra - titta bara på våra liberala opinionsledare i pressen, är de inte själva av judisk härkomst så hänvisar de till liberala statsvetare i USA och annorstädes som nästan alla är judar, de må heta Erich Fromm, David Riesman, Daniel Bell, David Halberstam, Ishiah Berlin, Herbert Marcuse eller vad det nu kan vara för särskilt betydelsefulla demokratiska banbrytande idégivare, och i lilla Sverige har vi ju Joachim Israel, Ernst Klein, Harry Schein, Robert Rock och andra oöverträffade demokratiska snillen. Sedan har vi "den judiska staten Israel, Mellersta Österns enda demokrati"! - Detta argument är avpassat för de välvilligt inställda opinionsbildarna som en garantiförklaring till att judarna tillhör den demokratiska västvärldens avantgarde. En Per Ahlmark och en Hagge Geigert vittnar därom.

 8) Judarna är världsmedborgare, de bryter de trånga och inskränkta nationsgränserna och står som ojämförliga kulturförmedlare över hela världen. Därför är de omistliga både för kulturen och för en värld som måste överbrygga motsättningar och konflikter. Detta argument är avpassat för alla oupplysta och tanklösa som inte känner till judendomens etnocentriska religionsitet ("Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min; och I skolen vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till Israels barn." (2 Mos. 19: 5-6) och sionismens chauvinistiska rasism.

 

MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND PÅ ETT ANNAT FOLKS BEKOSTNAD?

 9) Judarna måste ha ett eget land där de kan vara trygga mot alla förföljelser som de under hela sin historia har varit utsatta för. Judarna har rätt till ett eget land som alla andra folk. Detta argument, som ytligt sett verkar så bestickande, ger sionisterna en särskild kraft med tillägget: - Aldrig mer skall judarna underkasta sig ännu en Förintelse! Att upprättandet av denna judiska stat skett genom erövring av landets egna inbyggare, palestinierna, undanskyms inför den ständigt framvältrande propagandafloden om judarnas "unika" lidanden och offer som kulminerade med Hitlers judemord. De sionistiska propagandisterna kalkylerar kallt med att alltför få genomskådar denna ut- pressningstaktik för att legitimera egna rov på oskyldiga staters och individers bekostnad, främst på palestiniernas bekostnad.

 10) ISRAEL är heligt och okränkbart som judisk stat - alla Israels fiender förklaras vara i grunden mänsklighetens fiender, antisionisterna blir eländiga antisemiter. Denna tes är avsedd att vara på en gång religiöst sakrosankt och ett maktpolitiskt faktum, den oåterkalleliga sanningen som är oupplösligt förbunden med hela världens övelevnad. Hotas Israel släpps de israeliska kärnvapnen - utom all internationell kontroll - lös och världen må gå under i ett Harmagedon enligt den judiske profeten Jesaja:

"Ty se, Herren skall komma i eld, och hans vagnar skola vara såsom en stormvind; och han skall låta sin vrede drabba med hetta och sin näpst med eldslågor. Ty Herren skall hålla dom med eld, och med sitt svärd skall han slå allt kött, och många skola de vara, som bliva slagna av Herren."

(Jes. 66: 15-16).
 

FINNS DET ETT SÄRSKILT "GUDS UTVALDA FOLK?"

 26. Radio Islam anser att den sionistiska propagandans grundteser och argument är inget annat än fräcka lögner som måste avslöjas:

 1) Det finns inget "Guds utvalda folk" annat än i mycket inbilska människors fantasi, närd av den judiska bibelns skrönor, som sionisterna åberopar sig på för att röva palestiniernas land:

"Och därför har jag sagt till eder: I skolen besitta deras land, ty jag skall giva eder det till besittning, ett land som flyter av mjölk och honung. Jag är Herren, eder Gud, som har avskilt eder från andra folk."

(3 Mos. 20:24)

Denna folkmordens Gud måste tillbakavisas, det bjuder humaniteten, civilisationen och rättvisan.

2) Judar har förföljts främst därför att deras tro att vara "Guds utvalda egendomsfolk" som står över alla andra folk verkar utmanande:

"Förskräckelse för mig skall jag sända framför dig och vålla förvirring bland alla de folk som du kommer till, och jag skall driva alla dina fiender på flykten för dig."

(2 Mos. 23:27)

Ett folk med en sådan tro framkallar misstro, motstånd och även avsky. Högmod går före fall!


"FÖRINTELSEN" FINNS I JUDENDOMENS BIBEL

 3) Holocaust (eg. brännoffer) eller Förintelsen ingår i judendomens mosaiska tro:

"De hava retat mig med gudar som icke äro gudar, förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrka; därför skall jag reta dem med ett folk som icke är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag förtörna dem. Ty eld lågar fram ur min näsa, och den brinner ända till dödsrikets djup, den förtär jorden med dess gröda och förbränner bergens grundvalar. Jag skall hopa olyckor över dem... De skola utsugas av hunger och förtäras av feberglöd, av farsoter och bitter pina; jag skall sända över dem vilddjurs tänder och stoftkrälande ormars gift."

(5 Mos. 32: 21-24)

Folkmord är något som judendomens gud JHV ger order om till sitt utvalda folk att begå. Så t ex anbefaller han midjaniterna, ett gästfritt folk där Mose uppehöll sig i 40 år och hämtade sin brud Sippora, skall mördas - utom de orörda flickorna:

"Så dräpen nu alla gossebarnen, och dräpen alla kvinnor som hava haft med män, med mankön, att skaffa. Men alla flickebarnen som icke hava haft med mankön att skaffa, dem mån I låta leva för eder räkning. "

(4 Mos. 31: 17-18)

Och vid ett annat tillfälle heter det i Torah:

"Och om Herren, din Gud, då giver den (en främmande stad) i din hand, skall du slå allt mankön där med svärdsegg. Men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som finnes i staden, allt rov du får där, skall du hava såsom ditt byte; och du må då njuta av det rov som Herren, din Gud, låter dig taga från dina fiender."

(5 Mos. 20: 13-14)

Det heter också:

"Och alla de folk som Herren, din Gud, giver i din hand skall du utrota; du skall icke visa dem någon skonsamhet."

(5 Mos. 7:16)

 Ett folk som tillber en sådan Gud kan inte påräkna någon särskild sympati för sina lidanden och offer i historien, i varje fall inte mer än talrika andra folk som drabbats av stora oförrätter och svåra lidanden. Att dra politiska och ekonomiska fördelar för det egna folkets lidanden i historien - dessa lidanden och offer må vara verkliga eller mytiska - är sionismens specialitet, ett lika oblygt som suspekt geschäft, utan vilket den judiska staten Israel aldrig tillkommit och aldrig kunnat upprätthållas.

 

SIONISTER ORGANISERADE GULAG-ARKIPELAGEN I STALINS SOVJET OCH ANDRA MORDPROJEKT

 4) Sionisterna bör påminnas om att deras egendomsfolk i vårt århundrade har stått bakom fanatiska förföljelser av de kristna i Sovjet, så t ex ledaren för De gudlösas liga, Jelmaljan Jaroslavskij alias Minej Izrailevitj Kubelmann (Efraim Briem: Kommunism och religion i Sovjetunionen, N o K, Sthlm 1945, s. 236).

 Det var också sionister som organiserade dödsarbetslägren i Stalins Sovjet, däribland Naftali Aronovitj Frenkel, Jakov Rappoport, Matvej Berman, Lazar Kogan och GPU-chefen Henrich Jagoda (Alexander Solsjenitsyn: "Gulag-arkipelagen Dödsarbetslägren, Själen och taggtråden", W & W, Sthlm 1974, s. 71-80).

 En ledande amerikansk sionist och tillika ordförande för Amerikas Fredsförbund, Theodor Nathan Kaufman, som var nära vän till president Franklin D. Roosevelt och hans hustru Eleonore, utgav i mars 1941 en bok "Germany Must Perish" (Argyle Press, Neward, New Jersey), där denne Kaufman framhöll att det endast finns en lösning på "det tyska problemet": att alla tyskar utrotas genom tvångssterilisering av alla män under 60 år och av alla kvinnor under 45 år samtidigt som hela Tyskland skulle uppslukas av grannländerna. Detta radikala förintelseprogram (som framfördes nio månader före USA:s inträde i andra världskriget mot Tyskland, Italien och Japan) lovprisades av de stora prosionistiska amerikanska tidningarna TIME, Washington Post och New York Times: "En plan för permanent fred bland civiliserade nationer", skrev New York Times. Vidare kan man erinra om Roosevelt's sionistiske finansminister Henry Morgenthau Jr, som under andra världskriget framlade en plan - Morgenthauplanen - för att förvandla hela Tyskland till ett enda agrarland utan några industrier, vilket skulle ha lett till att minst 20 miljoner tyskar hade svultit ihjäl. Förintelsen är en judisk tradition (1 Mos. 6:7).


 

SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

 5) Naturligtvis finns det inga belägg för att judar skulle vara vare sig känsligare eller intelligentare än andra folk - annat än i deras egen propaganda, ett skäligen banalt fall av nationellt självförhärligande, ett föga aktningsvärt skryt. En sak synes vara ganska uppenbar: på konstens område - detta gäller inom arkitektur, bildhuggarkonst och målarkonst - har judarna inte utmärkt sig i jämförelse med de stora kulturfolken annat än som mer eller mindre talangfulla eklektiker. Bortsett från enstaka stycken i Bibeln har judarna inte heller åstadkommit några högklassiga verk inom litteraturen, det finns ingen judisk Homeros, Sofokles, Euripides, Platon, Dante, Li Po, Ibn Khaldun, Shakespeare, Moliére, Goethe, Balzac eller Dostojevskij, inte heller någon judisk Plutarchos, Thukidedes, Tacitus, Snorre Sturlason, Michelet, Carlyle, Mommsen eller Toynbee.

 Några epokgörande vetenskapsmän - utöver Einstein och den mycket kontroversielle Freud - kan judarna heller knappast uppvisa trots många briljanta begåvningar. Om den judiska litteraturen - med ett fåtal undantag (Heine, Kafka och kanske några till) - är fäsörernas litteratur, så gäller i stort detsamma inom de vetenskaper där judar främst gjort sig gällande, inom psykologi, sociologi och statsvetenskap liksom nationalekonomi.

6) Visst hävdar sig judar ofta mycket väl i västerländska konkurrenssamhällen, fast inte med uteslutande så lysande bedrifter som den prosionstiska pressen gör gällande, eftersom det där råder en oskriven publicistisk sed att endast omnämna personer som judar i positiv mening, t ex som nobelpristagare (Canetti, Singer m fl) eller som populära sångare (Bob Dylan egentligen Fred Zimmermann, Leonard Cohen m fl), aldrig i negativ mening, t ex som maffialedare (Meyer Lansky m fl), knarkkungar, porrfilmare, barnporrspridare osv.


 

DET FINNS OCKSÅ EN "JUDISK MAFFIA"

 Att judar så påfallande väl kan hävda sig i det kapitalistiska samhället torde till stor del kunna förklaras av dess konkurrensvillkor: judar som den ojämförligt bäst sammanhållna minoritetsgruppen som drivs av ett starkt socialt självhävdelsebehov - det utvalda folket - har ett övertag, i synnerhet om man förfogar över mycket kapital och har kontroll över reklambranschen och viktiga opinionsmedia som i sin tur utövar ett stort inflytande över hela affärsvärlden, vilket särskilt gäller USA, vars inflytande är enormt. Omfattningen av den judiska makten i USA har aldrig till fullo kartlagts, den skall vara hemlig.

 Det är dock anmärkningsvärt att för internt bruk - i den judiska pressen, i Israel liksom i USA - försöker man inte undanhålla de mindre smickrande sidorna av judiskt/sionistiskt liv. Så t ex i den digra "THE JEWISH ALMANAC", redigerad av Richard Siegel och Carl Rheins och utgiven av Bantam Books i New York, october 1980, där ett helt kapitel på sju tvåspaltiga sidor ägnas åt "THE JEWISH UNDERWORLD: AMERICAN JEWISH GANGSTERS", där det bl a sägs:

"Det skulle inte vara en överdrift att säga att deras (de judiska gangstrarnas) inflytande på den organiserade brottsligheten i Förenta staterna under 1920-och 1930-talen konkurrerade med, om inte överträffade deras italienska motparter."

Här nämns och avporträtteras ett flertal av de mest beryktade judiska gangsterledarna alltifrån Moses L. Annenberg, Louis "Lepke" Buchalter, Jake "Greasy Thumb" Guzik till Meyer Lansky och Benjamin "Bugsy" Siegel.


 

JUDAR HAR ALDRIG HAFT DEMOKRATI

 7) Om judar är varma anhängare av demokrati, har detta i varje fall inget att göra med judisk tradition eller judendom. Demokrati kommer från grekiskan och är en tradition från Hellas, närmare bestämt från Aten och från den romerska republiken. Demokrati är vidare en nordisk tradition (alltinget) och en brittisk tradition (parlamentarismen), medan den gammaljudiska statsformen var strängt teokratisk, inte republikansk utan ett kungadöme, ett utpräglat orientaliskt självhärskardöme (Saul, David, Salomo).

 Under sin månghundraåriga ghettotillvaro utvecklade judarna aldrig något demokratiskt styrelseskick. Att de emanciperade judarna senare blev anhängare av både kapitalistisk demokrati och bolsjevism (majoriteten av kommissarierna i Lenins och även Stalins Sovjet var judar) torde främst sammanhänga med oanade möjligheter att kunna hävda egna gruppintressen. Det finns i alla händelser goda skäl att ifrågasätta den demokrati, som sionisterna genomfört i "den judiska staten Israel" på den infödda palestinska befolkningens bekostnad - ett hån mot själva den demokratiska idén om lika respekt för människovärdet och vilja till internationellt samförstånd.

 Ingen stat har så självsvåldigt och tjurnackat trotsat FN som Israel. Ingen stat utom Israel vägrar att fastställa sitt lands gränser. Inget land utom Israel besitter i vårt århundrade rövat land och åkallar härför sin Guds vilja. Enda parallellen är det forna rasistiska vita Sydafrika, som också var en "demokrati"- för den ena befolkningsgruppen. Om detta är demokrati, så är demokrati - "made in Israel" - ett skämt, ett gyckelspel för narrar och en grym drift med godtrogna människor!


 HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

 8) Cyniskt bedrägeri kännetecknar sionisterna redan från början, när de genom Lord Rothschild lurade till sig Palestina av den brittiske utrikesministern Lord Balfour - den så kallade "Balfourdeklarationen" den 2 november 1917 under första världskriget för att "ententen" (Storbritannien och Frankrike) därmed skulle kunna dra in det sionistiskt infekterade USA i kriget mot Tyskland och mot Turkiet (som då behärskade bl a Palestina).

Sionisterna sade sig endast önska Palestina som "ett judiskt nationalhem", inte som en judisk stat. Lord Curzon, Balfours efterträdare som Storbritanniens utrikesminister, anade emellertid - fastän alltför sent - ugglor i mossen och skrev den 26 februari 1919:

"Medan (sionistledaren) Weizmann må säga en sak till Er, eller medan Ni må mena en sak med ett nationalhem (som centrum för judisk kultur och religion), är han ute efter något helt annat. Han planerar för en judisk stat, en judisk nation, en helt underordnad arabisk befolkning etc behärskad av judar. Han försöker genomföra detta bakslugt under skydd av brittiskt förvaltarskap."

 I mars 1921 sände sionismens dåvarande huvudorgan Judiska Nationalrådet ett memorandum till Winston Churchill, som då var koloniminister: "Vi kan inte uthärda misstanken att vi (sionister beträffande Palestina) skulle förneka en annan nation dess rättigheter." När senare sionisterna med svek, våld och terror etablerade sin judiska stat Israel har varje israelisk ledare frankt deklarerat att alla tidigare löften om att i Palestina skapa blott "ett judiskt nationalhem för judisk kultur och judisk religion" var inget annat än bluff, att avsikten istället var att skapa en judisk stat. Den 25 juni 1969 proklamerade dåvarande israeliska premiärministern Golda Meir i Knesset: "Jag vill ha en judisk stat med en klar och beslutsam judisk majoritet... Jag har alltid utgått från att detta var den rena sionismen."

 Sionismen vägleds av den mest cyniska maktfilosofi och förlitar sig i sin diplomati på Machiavellis ord i "Il principe", "Fursten": "Folk är så enfaldiga och så kuvade av dagens tunga, att en bedragare alltid finner någon som låter lura sig." Men sionisterna borde besinna vad den insiktsfulle florentinaren Machiavelli säger på ett annat ställe i sin ryktbara bok: "un popolo che può fare ciò che vuole non è savio." (Ett folk som kan göra vad det vill är dåraktigt.)

 

DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

9) Judar är inga "världsmedborgare", inga sanna internationalister, bara därför att de är medborgare i många olika länder, talar olika språk och har tillägnat sig olika länders kultur där de bor och verkar. Som bekännare av den etnocentriska judendomen och som anhängare av den chauvinistiska sionismen kan judar inte vara världsmedborgare, lika litet som en dövstum kan vara operasångare. För sådana judar existerar ingen verklig förståelse och humanitet för alla medmänniskor, endast för andra judar. När har väl Världsjudiska Kongressen eller Världssionistiska Organisationen ägnat den ringaste omsorg om andra folk i världen än judar? När har väl Israel bett att få ansluta sig till Röda Korset eller Röda Halvmånen och medverkat i internationella räddningsaktioner? Intresset för andra folk - kollektivt liksom enskilt - inskränker sig hos dem uteslutande till andra folks inställning till judar. Världsmedborgare är sådana som inte bara kan göra sig väl hemmastadda bland alla folk utan som även ser alla människor, oavsett deras ras, nationalitet eller religion, som sina bröder och systrar.

 

JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

 10) Varför skall judar, som i årtusenden levt bland andra folk, ha ett eget land på bekostnad av detta lands egna ursprungliga invånare med hänvisning till att detta land, Palestina, en gång för bortåt 2 800 år sedan skall ha varit ett judiskt rike? Detta sionistiska krav är helt absurt - och det är absurt i flera avseenden:

 * Det sionistiska kravet på Palestina som judiskt land återgår på deras egen bibelhistoria - men denna historia är inte ens judisk, inte israelitisk, inte hebreisk, utan den är till större delen lån från babyloniska myter och sägner, som judarna under den s k babyloniska fångenskapen snappade upp och sedan fritt spann vidare på. Det var först i Babylonien som judarna lärde sig skriva.

 *Därtill kommer att den bibliska historien - i Gamla Testamentet - om judiska riken ISRAEL och JUDA och kung Salomos enade judiska rike aldrig kunnat bekräftas av den historiska och arkeologiska forskningen. Man har i Palestina inte funnit några lämningar av en judisk kultur, däremot av fenicisk, kananeisk och filisteisk. Inte ens en sten från Salomos ryktbara tempel har kunnat påträffas - trots att arkeologerna grävt ihärdigare i Palestina än kanske i något annat landområde i över 150 år. Med all sannolikhet fanns det endast smärre judiska kolonier och vissa små vasallfursentdömen, helt beroende av kringliggande stormakter som Egyptien, Babylonien, Assyrien, Fenicien och senare Persien. Kanske låg forntidens Israel i Asir i sydvästra Saudiarabien, som prof Kamal Salibi i Beirut hävdar i en bok?

 * Judar fanns aldrig uteslutande i själva Palestina, de fanns spridda i alla angränsande länder. Efter den babyloniska fångenskapen på 500-talet f Kr valde senare flertalet judar att stanna kvar i det babyloniska riket som erövrats av perserna, och på Jesu tid var den judiska kolonin i Alexandria (i Egypten) större än den judiska befolkningen i hela Palestina. Därtill kom att judarna vid denna tid fanns i hela det östra Medelhavsområdet, ja, också i själva Rom, huvudstaden i det dåtida romerska riket. Det är sålunda inte sant, att den judiska diasporan (förskingringen till andra länder) började med Jerusalems förstörelse år 70 e Kr genom romarna. Palestina har aldrig varit judiskt.DAGENS SIONISTLEDARE ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

 * Dagens judar, inklusive de israeliska judarna, är inte alls ättlingar till forntidens judar i Palestina, ty judarna bedrev en omfattande missionsverksamhet både före och efter Jesu tid i de olika länder där det fanns judiska kolonier, vilket betyder att mycket tidigt uppblandades de semitiska judarna med olika icke-judiska (ariska eller indoeuropeiska) folk, även om de troende judarna höll på Mose lag att inte beblanda sig med andra folk. De s k östjudarna eller ashkenazim, de övervägande ryska och polska judar som utgör kärntruppen inom sionismen och i staten Israel, härstammar inte alls från forntidens palestinska judar, utan de härstammar från kazarerna i södra Ryssland som på 700-talet e Kr övergick till judendomen. (Se bl a Arthur Koestlers väldokumenterade bok "The Thirteenth Tribe"!) Plalestinierna kan i högre grad göra anspråk på att vara biologiska ättlingar till forntidens judar än dagens judar.

 * I denna härva av sionistiska absurditeter är kanske ändå det mest absurda sionisternas självsvåldiga vilja att veva tillbaka historien 2 800 år eller så och sudda ut allt vad som hänt sedan dess. Vad skulle konsekvensen bli om andra folk reste samma anspråk som sionisterna - om indianerna krävde tillbaka sina stora betesmarker och i Latinamerika ville återupprätta Mayariket och Inkariket och därför beslutsamt körde ut alla invandrarfolk som upprättat USA, Canada och de olika latinamerikanska staterna, eller om svenskarna krävde tillbaka hela nordvästra Ryssland, därför att en vikingahövding från Uppland, Rurik, på 800-talet grundade ett rike där osv?

 11) Att som sionisterna förklara sin stöld av ett annat folks land med åtföljande sionistisk terror för något heligt och okränkbart, är att bita huvudet av skammen. Det är att utmana all rättfärdighet och att göra sig till den fredsälskande och civiliserade mänsklighetens fiende. Detta kan inte tolereras, det kan endast fördömas och bekämpas!

 

SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

 12) När det lilla Israel, som livnär sig genom sionistiska femtekolonnares utpressning av andra nationer, främst av USA, tillskansar sig kärnvapen och hotar hela omvärlden med total eller partiell förintelse, så är detta kulmen på den permanenta sionistiska utmaningen mot civilisationen som en enad världsopinion äntligen måste resa sig emot. Det gäller de skändade palestiniernas rätt till deras bortrövade land, ytterst gäller det hela världen, ja, kanske dess överlevnad.


 27. Radio Islam hävdar att den sionistiska propagandan är fullständigt samvetslös, en bottenlös moralisk utpressning: sionisternas fräcka lögner förklaras vara sanning, deras brutalitet förklaras vara rättfärdighet, deras övermäktiga statsterrorism förklaras vara försvar mot internationell terrorism, deras listiga intrigeranden förklaras vara normal diplomati, deras åsiktsterror förklaras vara åsiktsfrihet, deras förtryck förklaras vara frihet, deras maktfullkomlighet förklaras vara högsta moral, deras hån och smädeskampanjer förklaras vara försvar för tolerans och demokrati - idel fräcka bortförklaringar och perfida sofismer. Kanske är allt detta bara en reflex av deras egen gudom och fruktan att inte lyda denna GT-guds skräckinjagande hämnd i budorden:

"Om I icke hören mig, utan vandren mig emot, så skall också jag i vrede vandra eder emot och tukta eder sjufalt för edra synders skuld. I skolen nödgas äta edra söners kött och edra döttrars kött."

(3 Mos. 26:27-29)

De som skapat ett vidunder som de sedan själva tillber har blivit vidunder bortom sanningssträvan och moral - eller hur skall man annars förklara detta amoralismens fenomen?

 

SIONISTPROPAGANDANS METODER: INDOKTRINERING, SJÄLVMEDLIDANDE OCH SMÄDESKAMPANJER

 28. Radio Islam vill fästa uppmärksamheten på den sionistiska propagandans tre metoder för att nå avsedd effekt:

* Indoktrinering genom att oupphörligt upprepa sionismens tio falska grundteser ända tills folk- genom vanans tillvänjning - tar lögnerna för sanning:

* Självmedlidandets sentimentalitet genom att oupphörligt framhålla sig själva som offer för andra folks illasinnade förföljelser och förtryck alltifrån "träldomshuset i Egypten" och "den babyloniska fångenskapen" i de bibliska legenderna till de nazistiska judeförföljelserna kulminerande i "Förintelsen", dels för internt bruk att framhålla sig själva som "det stora miraklet", som det enda överlevande martyrfolket från forntiden in i våra dagar med idel nya tillfälliga uppkomlingsfolk, dels för att väcka andra folks medkänsla och skuldmedvetande, som de endast kan sona genom tillbedjan av och offergåvor till "det utvalda egendomsfolket";

* Slutligen de systematiska smädeskampanjerna, där man lyckats hamra in i allmänna medvetandet att den som brännmärks som "antisemit" (judehatare eller judefiende) gjort sig skyldig till det mest vanhedrande och nesliga av allt, värre än att smäda Gud, värre än att begå lagens värsta brott, ty gudsförnekare kan vara goda människor och brottslingar kan alltid förlåtas och bli väl omhändertagna för social återanpassning, aldrig "antisemiter". Detta visar sionismens oerhörda grepp om själarna.

 

SIONISTISK KONTROLL ÖVER VIKTIGA OPINIONSMEDIA I USA OCH STYRNING AV "AMERIKANSK KULTURIMPERIALISM"

 29. Radio Islam vill framhålla att förutsättningen för den sionistiska propagandans breda genomslagskraft är sionistisk kontroll över alla viktiga opinionsbildande instrument: reklamindustrin, pressen, de stora bokförlagen, teater och showbusiness, film, TV, video och radio samt tillräckligt många företag, vilkas annonser behövs för opinionsmedias finansiering med möjligheter att i samlade (sionistiska) aktioner hota med annonsbojkotter mot de obstinata mediaföretag, som framför farlig fundamental kritik av den sakrosankta sionismen och dess förehavanden. I USA gäller detta i extrem grad, vilket får stor inverkan på även Sverige och andra länder - genom den amerikanska kulturimperialismen. Den påstridiga vulgäriteten i den ständigt forsande och skummande flod av amerikansk skräpkultur - flabbhumorn, den tårdrypande sentimentaliteten, hårdrockgalorna, de larviga och fjantiga ungdomsmodena, porren och våldsporren - är till övervägande del styrd av sionister och deras medlöpare eller tjänar i varje fall sionismens intressen att förråa och fördumma massorna till att bli allenast konsumentfixerade idioter, oförmögna till varje självständigt kritiskt tänkande och därmed lättfångna byten för sionismens politiska ambitioner att topprida och behärska opinionsinriktningen i åtminstone den teknologiskt avancerade och rika västvärlden. Att blottställa sionismen och dess propaganda för att få våra lyssnare att tänka efter och reagera, det ser Radio Islam som en viktig och angelägen uppgift.

 

ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

 30. Radio Islam hävdar att judehatet eller antisemitismen var - och alltjämt är - sionismens grogrund och förutsättning: utan antisemitism ingen sionism. För sionisterna är den judiska assimileringen den huvudfiende som främst måste bekämpas, eftersom assimilerade judar upphör att vara judiska nationalister och därmed kan de inte bli sionister eller värvas för sionismen. Den judiska sammanhållningen över nationsgränserna och myten om ett enat judiskt folk som skiljer sig från alla andra folk är ju sionismens förutsättning. Denna judiska sammanhållning kräver ett gemensamt hot: judehatet, antisemitismen. Utan ett sådant hot från omvärlden underlättas och påskyndas i de sekulariserade moderna samhällena judisk assimilering, och sionismen blir bara en generalstab utan soldater, ett huvud utan kropp. Därför blir antisemitismen nödvändig, räddaren i nöden. Här några uttalanden av framstående sionister:

 Theodor Herzl, sionismens grundare, skriver i sin efterlämnade dagbok:

"Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade."

(Patai, 1960, band I, s.84)

Dr Arthur Ruppin:

"Man kan väl inte säga att endast antisemitismen har satt sionismen till världen, men åtminstone i Västeuropa är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen, och antisemitismens undergång skulle också leda till sionismens undergång."

(A Ruppin: Die Juden der Gegenwart, Jüdischer Verlag, Köln, 1911, s. 278)

 Dr Leo Wertheimer säger i sin bok "Der Judenhass und die Juden", som utkom 1918:

"Antisemitismen är judarnas räddande ängel, som kraftfullt sörjer för att judarna förblir judar... Antisemiterna har skapat det judiska medvetandet hos många judar som inte vill vara judar."

(citerad av dr Franz Scheidl: "Israel - Traum und Wirklichkeit", Wien, 1962, s. 18)

 Den store sionistledaren dr Nahum Goldmann sade i sitt inledningsanförande vid Judiska Världskongressens möte i Géneve den 23 juli 1958:

"När antisemitismen i dess klassiska mening försvinner medför detta visserligen en förbättring materiellt och politiskt för de judiska samfunden överallt i världen, men det har också en negativ inverkan på vårt interna liv... Vårt (judiska) folk vet att kämpa heroiskt i dåliga tider men har ännu inte lärt sig att leva skapande i goda tider."

( N.Y. Times, 24 juli 1958)

Och i sin bok Den judiska paradoxen (Tiden, Sthlm, 1978, s. 182) säger Nahum Goldmann:

"En fullständig assimilation skulle vara en sannskyldig katastrof för hela det judiska livet."

 Och prof Jeshua Goldmann förklarade vid den 26:e Världssionistiska Organisationens möte i Israel den 30 december 1964:

"Den största faran för judendomen och den judiska enigheten är den bristande antisemitismen."

(citat från Franz Scheidl, ibid. s. 18)

 Det står utom allt tvivel att sionismen är oupplösligt förbunden med antisemitismen och inte kan leva den förutan. Sionisterna framhåller ständigt sin fruktan och avksy för antisemiter - men man vill inte bli av med dem utan ständigt väcka den till liv. Antisemitismens död blir sionismens död.

 

DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN INSPIRERADE NAZISTERNA

 31. Radio Islam hävdar att det finns fundamentala överensstämmelser mellan sionismen och den antisemitiska nazismen, det är två i stort sammanfallande ideologier: Tron eller föreställningen att det egna folket är ett utvalt folk som har rätt att härska över andra folk, att det egna folket måste bevaras och inte får beblanda sig med andra folk, och slutligen att det egna folket skall besitta det historiskt givna landet. Hos sionismen möter vi dessa föreställningar redan i den judiska bibeln, i GT; så här lyder trosbekännelsen i Torah:

 "Herren skall upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom, såsom han med ed har lovat dig, om du håller Herrens, din Guds, bud och vandrar på hans vägar. Och alla folk på jorden skola se att du är uppkallad efter Herrens namn; och de skola frukta dig."

(5 Mos. 28:9-10)

Här är alltså det utvalda herrefolket som andra folk skall frukta. Det understryks även att detta folk skall behärska andra folk:

"Och Herren skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör Herrens, dig Guds, bud, som jag i dag giver dig, för att du skall hålla och göra efter dem."

(5 Mos. 28:13)

Och att det utvalda herrefolket har rätt att fördriva andra folk och underlägga sig dem framgår av följande:

"Ty om I hållen alla dessa bud som jag giver eder och gören efter dem, så att I älsken Herren, eder Gud, och alltid vandren på hans vägar och hållen eder till honom, då skall Herren fördriva alla dessa folk för eder, och I skolen underlägga eder folk som äro större och mäktigare än I. Var ort som eder fot beträder skall bliva eder. Från öknen till Libanon, ifrån floden - floden Frat - ända till Västra havet skall edert område sträcka sig. Ingen skall kunna stå eder emot. Fruktan och förskräckelse för eder skall Herren, eder Gud, låta komma över hela det land I beträden, såsom han har lovat eder."

(5 Mos. 11: 22-25)

Att folkmord välsignas som en Gudi behaglig gärning och att det stadgas om strängt förbud mot ras- eller folkblandning framgår av följande bibelord:

"DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR SIONISTERNAS ROV AV PALESTINA

 "När Herren, din Gud, låter dig komma in i det land dit du nu går, för att taga det i besittning, och när han för dig förjagar stora folk - hetiterna, girgaséerna, amoréerna, kananéerna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna, sju folk, större och mäktigare än du - när Herren, din Gud, giver dessa i ditt våld och du slår dem, då skall du giva dem till spillo; du skall icke sluta förbund med dem eller visa dem nåd. Du skall icke befrynda dig med dem; dina döttrar skall du icke taga till hustrur åt dina söner."

(5 Mos. 7: 1-3)

Att ledande israeliska politiker legitimerar sionismens rov av palestiniernas land, sionismens rasistiska och expansionistiska politik med hänvisning till bibeln framgår av följande:

 "Detta land existerar till följd av ett löfte av Gud själv. Det skulle vara löjligt att be om erkännande av dess legitimitet", sade dåvarande israeliska premiärministern Golda Meir i ett tal i knesset i oktober 1971(Le Monde, 15 oktober 1971).

 "Detta land var ett löfte till oss, och vi har rätt till det", sade premiärminister Menachem Begin i december 1978 i Oslo, när han mottog Nobels fredspris (Dabar, 12 december 1978).

 

HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

 32. Radio Islam ifrågasätter den ständigt återkommande tesen att judar i historien alltid utsatts oförskyllt för förföljelser: att judehat eller "antisemitism" skulle vara en närmast kronisk företeelse hos alla folk. Typiskt är följande utlåtande i boken "Why the Jews? The Reason for Antisemitism" (Simon and Schuster, New York, 1983, s. 17) av de båda judiska författarna Dennis Prager och Joseph Telushkin: "Hatet till judarna har varit mänsklighetens stora hat. Medan hatet till andra grupper alltid förekommit, har inget hat varit så universellt, så djupt eller så varaktigt som antisemitismen."

Detta tema går ständigt igen, inte bara i polemiska tid- ningsartiklar av judar utan också i större verk med seriösa anspråk om judarnas historia och om antisemitismen - verk som så gott som alltid är skrivna av sionister, i Sverige t ex framlidne prof Hugo Walentin, i Frankrike Leon Poliakov, tillika chef för judiskt dokumentationscentrum i Paris, i USA bl a Max I Dimont. Det är alltså genomgående fråga om partsinlagor - ungefär som om nazismen uteslutande skulle behandlas av nationalsocialister och alla antinazisters skrifter om detta ämne skulle åsidosättas.

Det kan därför finnas skäl att erinra om en saklig bok som professor Efraim Briems "Antisemitismen genom tiderna" (Natur och Kultur, Sthlm 1940) och citera några valda stycken ur den om antisemitismen under antiken i Romarriket:

"En av orsakerna till hatet (mot judarna) var, att judarna mer än kanske något annat folk under antiken åtnjöto en mängd förmåner och rättigheter, som inte kommo andra till del. Av olika skäl gynnade flera romerska imperatorer dem alltifrån Julius Caesar och flera edikt utgåvos, vilka tillförsäkrade judarna fri religionsutövning. På grund av deras stränga iakttagande av sabbatsbudet blevo de befriade från all militärtjänst, för att de icke skulle behöva bruka vapen på en lördag." (s. 169)

"Att judarna på detta sätt åtnjöto en helt annan frihet och större förmåner än som kommo underkuvade folk till del runt om i det romerska riket, kan man se av en mängd uttalanden av Josefus (den störste judiska historieskrivaren, som levde under åren 37 till 100 e kr). Den kände tyske orientalisten prof Julius Wellhausen skriver i Israel-jüd. Geschichte, s. 236: "Judarna åtnjöto alle- handa privilegier och friheter för att kunna fullgöra sina religiösa förpliktelser, de hade även sin egen jurisdiktion, emedan deras religion var oupplösligt förbunden med rätten: de fingo lov att uppbära den i Mose lag föreskrivna skatten per capita för tempeltjänsten och sände den åstad till Jerusalem. De voro i själva verket högt gynnade, även om de icke hade och icke haft egentligt medborgarskap, dvs andel i statsstyrelsen, då de ju själva uteslöto sig från de gemensamma angelägenheterna och den offentliga kulten."

"Det är uppenbart, att denna judarnas gynnade ställning skulle väcka ont blod hos andra, i synnerhet som de, tack vare denna, kunde avsöndra sig från de andra och bevara sin fulla egenart. Detta jämte judarnas starka centralitetsaffekter uppväckte i hög grad de andra folkens differensaffekter. Vi kunna se det av de antisemitiska uttalanden, som finns hos de mest skilda författare inom den grekisk-romerska kulturvärlden: filosofen Poseidonius Apamea (omkr 135 f Kr), Appollonios Molon från Rhodos, Apion, Cicero, Seneca, Plutarchos, Horatius, Persius, Qvintillianus, Statius, Juvenalis och framför allt den store romerske historieskrivaren Tacitus. I sin Historia skriver han, efter att ha rekapitulerat de gamla sagorna om judafolkets skymfliga uppkomst - redan den egyptiska prästen vid solgudens tempel i Heliopolis, Manetho (300-talet f Kr) berättar i sin historia, att judarna härstammade från de spetälska egyptier, som konung Amenophis låtit samla från hela landet och skickat till slavarbete öster om Nilen, varefter de så småningom avföll från konungen och valde en präst från Heliopolis vid namn Osarsiph till överhuvud, denne antog namnet Moses, under vars ledning de gjorde uppror, dödade Amenophis och härskade tretton år i Egypten, varefter de fördrevs och slog sig ned i Kanaan - "Judarnas riter, huru deras uppkomst än må ha varit, ha ett visst försvar på grund av sin ålder. Deras institutioner, dystra och nesliga, ha endast bestått tack vare sin gelenskap. Ty de närboende folkens drägg, föraktande sina fäders religioner, avlämnar hos dem sina tributer och sina offer: på så sätt uppstår judarnas förmögenhet, bortsett från att det hos dem finnes en envis sammanhållning, som yttrar sig i inbördes hjälpsamhet. Mot alla andra folk nära de däremot ett fientligt hat...". "Allt", skriver Tacitus på ett annat ställe, "som för oss är heligt, är för dem orent, tvärtom, det som för oss gäller som vanhelgande, upphöjes av dem." (s. 170-173)

"Blevo judarna utsatta för förföljelser, så utövade de själva repressalier överallt där de kommo åt. Inte fullt femtio år efter Jerusalems förstörelse, omkring år 116, reste sig den judiska befolkningen runt om i de östra Medelhavsländerna för att utrota den befolkning, bland vilka de bodde och som de så grundligt hatade och hatades av. De judiska upproren hade sina huvudcentra i Egypten, Cyrenaika och Cypern, ehuru dessa uppror utbreddes även till Mesopotamien och Palestina. Överallt, där judarna till en början segrade, utövade de samma fruktansvärda blodbad på de andra folken, som de själva varit utsatta för. De dödade sina offer under kvalfulla marter och tvungo fångarna att under kampspel kämpa med varandra tills de stupade. I Cyrenaika skola judarna ha dödat icke mindre än 220 000 människor och på Cypern ända till 240 000 - siffrorna verkar ju onekligen ganska fantastiska. Enligt en uppgift av den romerske historieskrivaren Dio Cassius (återigen som trovärdig av både Gibbon och Mommsen) söndersleto judarna de fallnas kroppar och smorde sig med deras blod. I Egypten hade de till en början stor framgång och härjade svårt mot befolkningen, så att de t o m överfollo deras skepp, på vilka de skräckslagna flyktingarna sökte rädda sig ut på havet. Emellertid sände kejsar Trajanus starka häravdelningar dit, som slogo ned upproret... I Palestina bröto oroligheterna på nytt ut år 132 under ledning av en rövarhövding Bar Kochbà, "stjärnans son" - hänsyftande på en profetia i Fjärde Moseboken: "En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ned alla söner till Set... Ty Israel skall göra märkliga ting: ur Jakob skall en härskare komma, han skall förgöra i städerna dem som rädda sig dit." (4 Mos. 24:17-19) Denne Bar Kochbà förklarades av den berömde judiska lagläraren Rabbi Akiba såsom Messias och såsom sådan hyllades han av det judiska folket därstädes. Upproret blev så svårt att kejsar Hadrianus måste tillkalla sin bäste fältherre, Julius Severus, från Britannien för att få bukt med det. Först efter tre års hårdnackade strider, år 135, var upproret nedslaget; 580 000 människor skola ha dödats, och hela Judéen låg härjat som en ödemark.

"Dessa uppror bidrogo naturligtvis icke att stärka judarnas ställning i det romerska riket, och en judefientlig stämning härskade också under hela den hedniska tiden fram till kristendomens genombrott." (s. 174-175)

 

Ahmed Rami


(Från Ahmed Ramis bok "Vad är Israel?")
Varför dömdes
Ahmed Rami ?!

Istället för att bemöta politisk kritik - i sak - mot deras "religion"
och politik, vänjer sig judarna vid att - istället - ropa efter polisen
så snart de blir emotsagda i den offentliga politiska debatten.

Ahmed Rami har publicerat 7 böcker: Judisk häxprocess, Vad är Israel?, Ett liv for frihet, Israels makt i Sverige, Israel - Falsk Varudeklaration, Ahmed -Berberpojken, Min väg (översättn.). Han har, i Sverige, dömts till 6 månaders fängelse enbart för sina åsikter. Vi publicerar här domen samt alla de av Stockholms tingsrätt fällda uttalanden, i sina sammanhang, och professorerna Bergmans och Hjärpes vittnesmål (som försvarets vittnen) i rättegången och Ahmed Ramis granskning av Tingsrättens dom, professorerna Weibulls, Kleins, biskop Stendahls och överrabbinen Narrowes vittnesmål (som åklagarens vittnen). Här återges intressanta och viktiga ställningstaganden (om yttrandefriheten) från Jan Myrdal, Hans Schöier, Cohn-Bendit, Noam Chomski, Folket i Bild Kulturfront och från forskare vid Stockholms och Uppsala universitet. Detta är mycket intressanta dokument om den längsta rättegången, på länge i Sverige, som ägde rum mellan den 4/9/89 och 14/11/89. Det om yttrandefriheten i Sverige, om den judiska rasismen, om Palestinakonflikten och om den s k "Förintelsen".

Vi publicerar alltså ett offentligt dokument - en avskrift av domen mot Ahmed Rami - från Sthlms Tingsrätt - med programinslag från Radio Islams innehållande de 18 fällda åtalade uttalandena (åtalspunkterna). I JK:s stämningsansökningar har de åtalade uttalandena återgivits lösryckta ur sina sammanhang. Stockholms tingsrätt har utfört utskrifter av alla dessa fällda uttalandena satta i sin sammanhang.

Lägg märke till hur godtyckligt de "kriminella" uttalandena har valts från ofta längre texter. Det är inte klart vilken "logik" eller vilka kriterier som har använts av JK eller av tingsrätten för att åtala och fälla ett visst uttalande och inte ett annat. Man vet inte t ex varför boken "Vad ar Israel? har frikänts trots att den innehåller exakt samma tankegångar och texter som finns i de fällda åtalspunkterna som sändes i Radio Islam! Tingsrätten har t o m frikänt Karl Marx' citat när det sändes i ett program och fällt det när det sändes - irepris - i ett annat program. Detta, medan uttalandet om "den judiska fräckheten" har åtalats och fällts vid båda de två tillfällen det har sänts!!

Allt detta bevisar att det inte finns några klara objektiva gränser eller kriterier för en (judisk?) juridisk bedömning och att det är enbart politiska sionistiska subjektiva luddiga kriterier som gäller. Hur är det med rättssäkerheten i detta fall? Juryn behöver inte motivera sin "dom". Man kan göra vilket uttalande som helst till "missaktning" och "hets" om det innehåller politisk eller religiös kritik mot judendomen, mot judar eller mot en viss historieskrivning. En oskriven judisk implicit lag - utanför den officiella skrivna lagstiftningen - råder när det gäller den tabubelagda judendomen. Istället för att bemöta kritiken - i sak - mot deras religion och politik, vänjer sig judarna vid att - istället - ropa efter polisen så snart de blir emotsagda i den offentliga politiska debatten. Med detta "privilegium" gör man judarna en björntjänst. Det är just illegitima privilegier som väcker sådan kritik och motstånd som judarna kallar "antisemitism".

Domen mot Ahmed Rami illustrerar den verkliga situationen som råder idag i Sverige när det gäller yttrandefriheten, mänskliga rättigheter, kulturell, massmedial och politisk maktkoncentration, samt om den judiska intellektuella terrorismen som förs for att "försvara" den judiska maktens ockupation i landet!
Det handlar om den judiska "rättvisan" vars princip tillämpades - redan i känd historia - när den krävde att dråparen och förbrytaren Barabbas skulle frigivas istället för Jesus!
Det handlar om en judisk häxprocess med polisiära medeltidsförhör i en modern politisk Häxprocess om "misshagliga åsikter"! En politisk, kulturell och ideologisk debatt (som ägde rum i en rättssal!) där juryn och domarna bestämmer vilka åsikter, idéer, forskning och historieskrivningar som är de "rätta"! En kulturell debatt som borde ha sin plats i ett fritt och jämlikt akademiskt seminarium eller på en kultursida! En åklagare, som har anlitat den fanatiske sionistiske aktivisten Per Ahlmark och den judiske överrabbinen som "sakkunniga"! En "jury" som utgörs av politiska oportunister från de judaiserade politiska partierna och domare med förutfattade meningar i ämnet för att avgöra i en politisk rättegång! En "svensk" (?) åklagare som "informerar" sig i den judiska synagogan hos en till Sverige speciellt utsänd israelisk "jurist" från Mossad!

Läs själv domen, de fällda texterna (se index till höger) och Ahmed Ramis kommentarer. De fällda uttalandena i texten är skrivna med röd stil (med JK:s stämningsansökans referenser i början av varje citat och Tingsrättens utskriftsreferenser i slutet av varje fällt uttalande). Stockholms tingsrätt har frikänt 68 andra åtalade punkter (som inte återges här) samt boken "Vad är Israel?" i alla punkter och fällde alltså endast de (på index till höger) följande 18 punkterna:


Innehåll
De fällda 18 uttalandena
INDEX

 

 • Marx (själv jude) om judendomnen:
  "Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl? Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse." 1

 • Judendomen -värre än nazism
  "Hur är då detta märkliga folk beskaffat, som i alla tider framkallat alla folks avsky och förbittring,utan att man som rimligt skäl härtill kan ange något annat än judens egen motbjudande karaktär?" 2

 • Förbjud Gamla Testamentet !
  " Gamla Testamentet måste ovillkorligen förbjudas och inte bara moraliskt fördömas som en farlig samling skrifter, vilka kan fresta många judiska läsare till tankar och gärningar som strider mot lagen. Därmed hemställer undertecknade att JK förutsättningslöst och allvarligt må pröva om Gamla Testamentet helt eller delvis må betecknas som skändlig smutslitteratur och tas i beslag." (A. Rami) 3

  Judendomen=hets mot folkgrupp
  "Hela judendomen och sionismen är i sig en maffia och utgör hets mot alla icke-judiska folkgrupper, och mot hela mänskligheten. Judendomen och dess sionism i teorin och i dagens tillämpning är en kriminell ideologi som framkallar en kriminell rörelse." 4

 • Den judiska propagandan
  "De flesta svenskar är nog inte medvetna om att Israel har ett starkt grepp om de stora svenska partierna och om den svenska opinionen för att stödja banditstaten Israel denna judiska rasiststat som är en inkräktar- och ockupationsmakt." 5

 • Vad är judeproblemet?
  "Den som förnekar judeproblemets existens är en humbug . Det är ett problem, som vi lika litet kan undkomma som föregående generation lyckades i sina försök härvidlag; det kommer inte att minska i betydelse genom någon slags helande inverkan av tiden; tvärtom ökar dess betydelse mitt framför våra ögon." 6

 • Om Sions Vises Protokoll
  "Alla ingredienser, i Sions Vises Protokoll, finns redan i den judiska bibeln, Gamla Testamentet där ett judiskt världsherradöme omtalas redan av den judiske "profeten" Jesaja med rubriken Sions kommande härlighet." 7

 • Den judiska fräckheten
  "Judarna tror och verkar faktiskt för det som står i deras heliga Bibel (GT): "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås, ja, sådana folk skola i grund förgöras."...Altså ett judiskt världsherravälde med andra folk dödade eller förslavade!" 8

 • En judinna som skäms!
  "Alla judar, var de än befinner sig i världen, vill se Israel som en del av sig själva. Därför förnekar de eller försöker hitta försvar för det som händer där nu." 9

 • Judendomen är pervers
  "Alla mer eller mindre perversa sexualteorier har lanserats av och drivs av övervägande judar. Eftersom den judiske sex-sektledaren Hans Scheike är mycket starkt påverkad av Freuds judiska sexualteorier, så kan vi här läsa ett citat från Freud..." 10

 • Kosherslakt: en perversitet
  "Det kanske förvånar att en rabbin fungerar som slaktare. Men vid närmare känndom om judendomen är detta inte ologiskt. Den judiska rabbinen är inte en stilla bönemumlande munk eller eremit utan snarare en agitator. För en sådan människas hand känns inte slaktkniven främmande." 11

 • Historien: en helig Bibel?
  "Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt. Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det en dogm och överförs till den mytologiska sfären." 12


För mer information: läs, av Ahmed Rami:

Vad är judisk "religion"?
av
Elof Eriksson


Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME


OM RÄTTEGÅNGEN

 

 

INTRESSANT
På engelska
 JEWISH "MEDIAS"
= The Jewish Propaganda

 

 


Professor Israel Shahak
about
Jewish "Religion"

-Shahak-in French

Le Judaïsme deshabillé!

-Shahak-in Swedish

Shahak avslöjar vad rabbinerna döljer!

-Shahak-in German

Jüdische Religion


Svenska huvudsidan
RADIO ISLAM
på andra språk


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!