"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


Han avslöjar vad rabbinerna döljer!

Israel Shahaks utomordentligt intressanta bok "Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years" recenserades nyligen av Michael A. Hoffman II. Recensionen återges här i svensk översättning.


Böcker, liksom filmer i våra dagar, brukar alltid lovprisas av någon, ofta i överdrivna ordalag. Själv har jag av böcker som väcker mitt intresse bara kommit att förvänta mig, att en bit här och där är värda att kommentera. Många böcker brukar vara alltför vidlyftigt skrivna.

Dr. Shahak, professor vid Hebreiska universitetet och en man som under en god del av sin barndom var internerad i koncentrationslägret Belsen, men som nu lever i det ockuperade Palestina, har jag blivit förtrogen med genom hans engelska översättningar av den ofta frispråkiga journalistiken i hebreisk-språkiga vänstertidningar.

När jag fick höra, att en framstående israelisk forskare hade skrivit en bok som var kritisk mot judendomen, spetsade jag öronen, fast jag förväntade mig de vanliga förmildrande attributen och rent av en del skyddande kamouflage. Jag läste i varje fall boken, för jag skulle utan tvivel hitta ett och annat av värde.

När jag nu är färdig med Jewish History, Jewish Religion, är mitt exemplar av boken fullt med noter och anteckningar. Jag har i marginalen markerat varje styckes innehåll för att kunna hitta snabbt. Den här boken är inte bara fri från hyckleri, den belyser också på ett mycket överraskande sätt hyckleriet inom judendomen!

Dr. Shahak dokumenterar hur sådana centrala judiska texter som Talmud och Kabbala censurerades och publicerades i "sanerade" utgåvor i och för läsning av godtrogna icke-judar, som sedan kunde omtala, hur underbart människovänliga och autentiska de var. De äkta versionerna publicerades samtidigt i privata utgåvor "endast för judar"! Shahak skriver: "Kabbalans stora auktoriteter, som Gershom Scholem, har förlänat sin auktoritet till ett system av bedrägerier på alla "känsliga" områden, varvid just de populäraste är de mest bedrägliga och vilseledande" (sidan 16).

Många inflytelserika, nominellt katolska renässansfilosofer, som Pico della Mirandola och Johannes Reuchlin (De Arte Cabalistica), stödde id‚n om en "kristen kabbala", vilket högeligen stärkte judendomens anseende och inflytande i kyrka och stat, så att den judiska ockultismen kunde tränga in i hjärtat av den västerländska andligheten.

Shahak bekräftar den traditionella anklagelse, som framförts av några av de mest lysande oberoende forskarna i ämnet genom seklerna, från Christopher Marlowe till William Grimstad, att den kabbalistiska judiska mysticismen är djupt människofientlig. Shahak: "Inte heller kan man i de talrika böckerna om 'den judiska historien' finna de elementära fakta om den judiska mysticismens inställning till icke-judar, nämligen att dessa bokstavligen betraktas som 'lemmar av Satan'..."(s. 16-17).

Jag har väntat på en så här auktoritativ och avslöjande bok i tjugo års tid. Den bekräftar de flesta anklagelserna mot den fariseiska judendomen ända från antikens dagar, nämligen att den judiska staten med författarens egna ord är "ett av de mest totalitära samhällena i mänsklighetens hela historia" (s.15).

Detta är den bästa bok i ämnet jag någonsin har läst. Här följer nu några citat ur texten:

 

Staten Israel

"Staten Israel diskriminerar icke-judar i många hänseenden, av vilka jag betraktar som viktigast: rätt till boende i landet, rätt till arbete och rätt till likhet inför lagen" (s.5). "Det politiska inflytandet från judisk chauvinism och religiös fanatism är större än det från anti-semitism" (s.12).

 

Förfalskning av Talmud-texter

"Mot kristendomen eller icke-judar riktade ställen i Talmud måste avlägsnas eller modifieras - trycket blev för starkt. Så här gjorde man: några av de mest kränkande ställena togs bort från alla i Europa tryckta utgåvor. Sedan mitten på 1500-talet. På alla andra ställen ersattes uttryck som "icke-judar" (gojim), vilka förekommer i alla tidiga manuskript och tryck, liksom i alla utgåvor i islamiska länder, med sådana termer som 'avgudadyrkare', 'hedningar', 'kananéer' eller 'samariter'... Det behöver väl inte sägas, att detta var en utstuderad lögn från början till slut...Samtidigt skickade man runt skrivna listor över 'Utelämningar i Talmud', i vilka man förklarade alla de nya termerna och drog fram alla utelämningarna. Sedan staten Israel etablerats och rabbinerna kände sig säkra, återställde man utan någon tvekan alla de kränkande ställena och uttrycken i alla nya utgåvor" (s. 22-23).
"Moderna judiska lärde har inte bara fortsatt med bedrägeriet, utan har faktiskt bättrat på rabbinernas gamla metoder, både i fråga om fräckhet och lögnaktighet" (s. 24).

 

Förbannelserna i Talmud mot Kristus

"Det måste redan från början erkännas, att Talmud och Talmud-litteraturen - helt bortsett från det allmänna hat mot icke-judar som genomströmmar dem - innehåller mycket kränkande, speciellt mot kristendomen riktade uttalanden. Så till exempel fastställer Talmud - förutom att den kommer med en hel rad av lymmelaktiga sexuella antydningar gentemot Jesus - att hans straff i helvetet består i att sänkas ner i kokande avföring" (s. 20-21).

 

Bokbål på Nya Testamentet

"...Man kan nämna föreskriften, enligt vilken judar instrueras att - helst offentligt - bränna varje exemplar av Nya Testamentet, som kommer i deras händer. Denna föreskrift gäller fortfarande och praktiseras faktiskt än i dag. Sålunda brändes den 23 mars 1980 hundratals exemplar av Nya Testamentet offentligen och ceremoniellt i Jerusalem på föranstaltande av Yad Le'akhim, en judisk religiös organisation, understödd av det israeliska religionsdepartementet" (s. 21)

 

Ocensurerad Talmud trycktes sedan påven mutats

"Huvudupplagan av den fullständiga samlingen av talmudisk lag, Maimonides' Mishna Torah, som inte bara är full av de mest kränkande föreskrifter gentemot alla icke-judar utan också av uttryckliga angrepp mot kristendomen och Jesus (efter vars namn författaren fromt tillägger: 'Må den orättfärdige mannens namn förgås!') publicerades ocensurerad i Rom år 1480 under Sixtus IV, en politiskt mycket aktiv påve, som hade ett ständigt behov av pengar" (s. 21).

 

Utrotning av anhängare till Kristus

"År 1962 publicerades en del av Maimonides' ovan nämnda lagsamling, den så kallade Kunskapens Bok, vilken innehåller de mest grundläggande reglerna för judiska tro och praktik i Jerusalem. Det var en tvåspråkig utgåva, med den engelska översättningen mittemot den hebreiska texten. Den senare har återställts till sin ursprungliga renhet, och budet att utrota judiska avfällingar framträder fullt öppet och tydligt: 'Det är en plikt att utrota dem med egna händer!' I den engelska översättningen har detta mjukats upp något till: 'Det är en plikt att vidtaga aktiva åtgärder för att förgöra dem.' Men sedan fortsätter den hebreiska texten med att specificera de huvudsakliga exemplen på 'avfällingar', som måste utrotas: 'sådana som Jesus från Nasaret (må den orättfärdiges namn ruttna!) och hans lärjungar, samt Tzadoq och Baitos och deras lärjungar, ' Inte ett ord av detta kommer till synes i den engelska texten på motstående sida! Och trots att denna bok har cirkulerat i vidsträckta kretsar bland judiska lärde i de engelsktalande länderna, har veterligen inte en enda av dem protesterat mot detta uppenbara bedrägeri!" (s. 24-25)

"Vi kan ta den berömda Hatanya, en grundbok för Habbad-rörelsen, en av hassidismens viktigaste grenar. Enligt den här boken är alla icke-judar fullkomligt sataniska varelser, i vilka det inte finns något gott" (s. 27).

 

Judar befriades och skyddades av kristendomen!

"Anmärkningsvärt är att all judisk historieskrivning, till och med i form av de torraste annaler, fullständigt upphörde från Josephus Flavius tid (slutet av 1:a århundradet) ända till renässansen, då den en kort tid återupplivades i Italien och andra länder, där judarna stod under starkt italienskt inflytande" (s. 19).
"Friheten att lära sig och läsa böcker på moderna språk, friheten att läsa och skriva böcker på hebreiska utan att de enligt tidigare praxis först godkänts av rabbinerna, friheten att äta annat än kosher-mat, friheten att strunta i de talrika och orimliga tabun beträffande sexuallivet, friheten att tänka (förbjudna tankar betraktades som synnerligen allvarliga synder!), alla dessa friheter beviljades judarna i Europa av moderna och till och med av absolutistiska regimer... Nikolaus I av Ryssland stärkte krafterna för lag och ordning i landet, inte bara den hemliga utan också den vanliga polisen och gendarmeriet, så att det blev svårare att mörda judar på order av rabbinerna, vilket hade varit ganska lätt att göra i Polen före 1795... Vid slutet av 1830-talet hade exempelvis en 'helig' rabbin i en liten judisk stad i Ukraina beordrat mord på en judisk kättare genom att kasta honom i det kokande vatten, som fanns i stadens badhus, och samtida judiska källor noterade med förvåning och fasa, att metoden att muta sig fri från straff 'inte längre var effektiv', och att inte bara de faktiska gärningsmännen utan också den 'helige' rabbinen själv fick stränga straff... I de östeuropeiska länderna såväl som i arabvärlden befriades judarna från tyranni av utomstående krafter" (s. 16-17).

 

Kommunistjudars hat mot icke-judar

"En undersökning av radikala socialistiska och kommunistiska partier kan ge exempel på maskerade judiska chauvinister och rasister, som gått med i dessa partier enbart för att främja 'judiska intressen' och som i Israel varit för diskriminering av icke-judar" (s. 17)
"En av Marx' tidiga vänner, Moses Hess, på många håll ansedd som en av de första socialisterna i Tyskland, avslöjade sig senare som en extrem judisk rasist..." (s. 30)

 

Förakt för bibliska texter och för lärdom

Med undantag av den rent religiösa lärdomen (som det i sig själv var illa ställt med ) behärskades judarna i Europa (och i någon mån även i arabvärlden) före ungefär 1780 av ett suveränt förakt och hat mot all lärdom (utom Talmud och judisk mysticism). Stora delar av Gamla Testamentet, all icke-liturgisk hebreisk poesi, de flesta böcker om judisk filosofi lästes inte och deras namn fördömdes ofta. Studier av alla språk var strängt förbjudna. liksom studiet av matematik och naturvetenskap... Det var en värld nersjunken i den eländigaste vidskepelse, fanatism och okunnighet" (s. 18).

 

Icke-judiska böcker fick bara läsas på skithuset!

"De rabbinska myndigheterna i Östeuropa dekreterade vidare, att alla icke-talmudiska studier är förbjudna, även om det inte finns något i dem som förtjänar att fördömas, eftersom de inkräktar på den tid, som bör användas till att antingen studera Talmud eller förtjäna pengar... Bara ett kryphål lämnades kvar, nämligen den tid även en from jude nödvändigtvis måste tillbringa på skithuset. På denna orena plats är heliga studier förbjudna, och det var därför tillåtet att läsa historia där" (s. 20).

 

Judar beordrade att förbanna de döda icke-judarnas mödrar

"Judiska barn får faktiskt lära sig sådant som att varje jude som passerar en kyrkogård skall uttala en välsignelse, om den är judisk, men förbanna de dödas mödrar, om den är icke-judisk... I århundraden har vårt totalitära samhälle tillämpat barbariska och inhumana sedvänjor för att förgifta sina medlemmars sinnen och gör så fortfarande. De här inhumana sederna kan inte bortförklaras som rena reaktioner mot antisemitism eller judeförföljelser, utan riktar sig omotiverat mot all mänsklighet. En from jude, som till exempel råkar passera en gravplats för Australiens urinvånare, måste som en handling av gudsdyrkan förbanna mödrarna till de döda, som ligger begravda där!" (s. 23-24).

 

Våra största fiender inte bara judiska rasister

Många icke-judar, inklusive kristna präster och religiösa lekmän, hyser den konstiga uppfattningen, att ett sätt att "sona" judeförföljelserna är att inte sjunga ut om onda gärningar, som begås av judar utan deltaga i att sprida 'vita lögner' om dem... Existensen av och inflytandet från den här gruppen i alla västliga länder och särskilt i USA har gjort det möjligt för rabbiner och judiska lärde att propagera sina lögner, inte bara utan opposition utan också med betydande hjälp utifrån... Låt oss se sanningen i vitögat! I vår kamp mot den judiska religionens rasism och fanatism blir våra största fiender inte bara judiska rasister utan också de icke-judar, som annars - falskeligen enligt min mening - är kända som 'progressiva'" (s. 30-31).

 

Recensentens slutord:

Det ovan anförda är bara ett skummande på ytan av den kunskap, som man finner redan i den första fjärdedelen av Jewish History, Jewish Religion. Den häpnadsväckande informationen ökar i både djup och intensitet desto vidare man tränger in i boken, och den når sin höjdpunkt i kapitel 5. Israel Shahak har dokumenterat länge dolda hemligheter och metoder hos ett brottssyndikat, som kallar sig för en religion. Hans bok är en enastående prestation av världshistorisk betydelse och ett mönster av oförskräckt och omutlig lärdom.

 

Michael A. Hoffman II 

 

Shahaks bok "Jewish History, Jewish Religion" kan beställas från Radio Islam genom insättande av 140 kronor på dess postgirokonto 489 90 42 - 8.

Läs gärna mer utdrag från Israel Shahaks verk, genom att besöka vårt Israel Shahak arkiv.


För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidningTillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk