"Alla stora sanningar börjar som kätterier."- GB Shaw
HOME

Komplott mot Radio Islam
Med list och alla andra medel försöker Israel - och Israels agenter - ständigt att vända bort uppmärksamheten från den judiska ockupationen i Palestina och från den illegitima dominans och politiska ockupationen, som den judiska makten utövar över de västerländska staterna.

En grupp militanta sionister vid Stockholms universitet har sålunda i en av de judiska organisationerna i Sverige beställd och finansierad opinionsundersökning "avslöjat", att 34 % av högstadieeleverna i svenska skolor "betvivlar" att "Förintelsen" av judarna verkligen förekommit.

Resultatet av undersökningen, som det gjorts stort nummer av i de judekontrollerade media, vållade panik bland de styrande. Riksdagen enades omgående om ett krav på åtgärder från regeringens sida, och statsminister Göran Persson uttryckte i ett känslomättat anförande sin indignation och oro inför det faktum, att endast 66 % av de svenska högstadieleverna tror på "Förintelsen".

Eftersom ett av de viktigare målen för undervisningsväsendet och massmedia är att få folk att tro på den påstådda "Förintelsen" och uppnå det hundraprocentiga antal troende, som judemakten kräver, har Göran Persson lovat att skyndsamt vidtaga konkreta åtgärder för att intensifiera hjärntvättningen av högstadieeleverna och medborgarna i allmänhet och för att täppa till munnen på alla dem som utsår tvivel på tron på "Förintelsen".

Den svenske statsministern har vidare lovat att efter sin hemkomst till Sverige, efter sommaren, personligen distribuera en videokassett om "Förintelsen" till alla elevernas föräldrar, så att dessa tar sitt ansvar för att uppfostra sina barn i sionistisk anda och tro.

Det borde inte vara någon hemlighet, att den svenske statsministern inte själv skiver sina tal De brukar skrivas av regeringens starke man, juden Leif Pagrotsky! "Göran Perssons anförande" inför riksdagen anslog tonen för media.

Dagen efter riksdagens sammanträde skrev den sionistiska tidningen Dagen, att "Föreningen Förintelsens överlevande" har beslutat stoppa Radio Islam och upprätta ett väldigt monument över "Förintelsen" framför synagogan i Stockholm. I en intervju i samma tidning förklarade föreningens ledare juden Jakob Ringart, att "det är en skandal att Ahmed Rami tillåts fortsätta förneka Förintelsen genom radiosändningar på svenska mark".

I en intervju samma dag i svensk radio förklarade en av ledarna för den judiska lobbyn, att resultatet av den nämnda undersökningen är frukten av årslånga sändningar från Radio Islam, och att "endast Ahmed Rami kan i dag vara glad över det".

Exakt en vecka efter statsministerns anförande beslöt Justitiekanslern i sin egenskap av högste statsåklagare att börja vidtaga "lagliga" åtgärder mot Radio Islams hemsida. Samtidigt som detta beslut tillkännagavs i media, lät man förstå att Justitiekanslern beslutat hemligstämpla hela dossiern om denna "affär"!

Eftersom hela detta "affär" totalt mörklagts och Justitiekanslern vägrar att uttala sig, vände sig TV2:s Rapport till en karriärist juridikprofessor vid Stockholms universitet, som på beställning menar att "Ahmed Rami kan befinnas skyldig till missaktning av det judiska folket, även om hans hemsida på Internet är baserad i Amerika. Ahmed Rami är svensk medborgare och skall dömas efter svensk lag".

Dagen efter beslutet om rättsliga åtgärder mot Radio Islams hemsida på Internet fick Ahmed Rami en räkning beträffande sändningarna från Radio Islam, som sänder 35 timmar i veckan. Enligt räkningen skall Radio Islam betala 6 000 kronor för sändningskostnaderna, efter en taxa på 65 kronor för en kvarts timme.

Radio Islam började sända den 3 mars 1987 och har aldrig tidigare (som alla andra närradio program) behövt betala någon avgift för själva sändaren (det finns en gemensam sändare för alla närradio-program på Stocholms city), utom för användningen av förbindelsen som förband dess studio med sändaren. Ordföranden i styrelsen för denna sändare är aktiv medlem i en sionistorganisation och undertecknaren av räkningen (också han sionist) är aktiv medlem i en homofilorganisation, som i sina publikationer ofta angripit Radio Islam.

Dessa politiska, juridiska och finansiella förföljelser av Radio Islam och dess hemsida på Internet är inte bara inriktade mot personen Ahmed Rami, som redan avtjänat sex månaders fängelse för att ha uttryckt sina åsikter, utan mot allas vår frihet. I går och idag är det Palestina, Tyskland, Schweiz... i dag är det Sverige och Rami. Vem står på tur i morgon?

Det är dags att övergå till konkreta handlingar av solidaritet utöver de geografiska, ideologiska, etniska och religiösa gränserna. Ondskans krafter agerar internationellt på den globala nivån i ett totalt krig för att lägga vår planet under judiskt herravälde. Efter att ha visat sitt rätta ansikte i Palestina flyttar de hela tiden fram sina positioner i syfte att förvandla hela världen till ett enda stort ockuperat Palestina, det vill säga till ett enda stort fängelse, bevakat av en judisk ledarklick!

Vår civilisation kan endast överleva och blomstra i ett klimat av tankefrihet och respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla makter, religioner, ideologier och politiska system bör kunna hävda sig i en öppen och fri debatt och tillerkänna en opposition rätt att existera.

Den totalitära judendomen (med dess sionism) är i dag den enda ideologi, som systematiskt vill kriminalisera blotta existensen av en opposition och ropar för polisen så fort den blir emotsagd!

Innan man kan samexistera, måste man först existera. Den rätten förvägras dem som motsätter sig det judiska väldet. Denna judiska fanatism och obskurantism - direkt från antiken - som utövas idag (!) utgör ett farligt hot mot vår civilisation och mot världsfreden.

Var och en av oss bör göra någonting konkret för att försvara friheten!

Visa konkret solidaritet med Radio Islam!


"Juderegister" eller uppslagsverk?

Klagomål över Radio Islam's uppslagsverk

 

Den av Radio Islams abbc.net innehåller 15 olika hemsidor med en gemensam paroll: Inget hat, inget våld, ingen rasism. Endast en ras av människor. Radio Islam upprättades som en reaktion på den allmänna situa-tionen i Mellanöstern och på den palestinska tragedin i synnerhet.

Konflikten i Palestina står inte mellan semiter och antisemiter, utan mellan ockupation och motstånd, mellan rätt och fel, rättvisa och orättvisa. Den angår de människor som bor i Mellanöstern, men resten av världen är också inblandad, som vi har sett vid många tillfällen. Det är vår övertygelse, att vi i den här frågan kämpar för rättvisa, och man får inte glömma, att araber också är semiter.

Radio Islams hemsida är nu tillgänglig på 10 olika språk. Vi har samma budskap och innehåll på vart och ett av dessa språk. De framförda klagomålen är inte spontana utan ingår bara i en politisk kampanj med syftet kringskära och avskaffa yttrandefriheten. Avsikten är att stänga vår hemsida.

Innehåller dessa klagomål några speciella citat ur dokumentet eller någon översättning av de ställen man har funnit stötande? Vi tror oss kunna rättfärdiga och ge bevis för sanningen i allt vi skrivit. Om några felaktigheter skulle påträffas i våra texter, är vi givetvis beredda att erkänna ett misstag och rätta till det i vederbörlig ordning.

För vår del hävdar vi med bestämdhet:

1) Det förekommer inte något "uppeggande till våld" på Radio Islams hemsida.

2) På vår hemsida, som är uttalat anti-rasistisk, finns det ingenting som kan betraktas som rasistiskt eller främlingsfientligt.

3) Beträffande dokumentet "Radio Islams uppslagsverk", så var dess syfte att tillhandahålla en liten förteckning över olika offentliga personer, debattörer, politiker, ämnen, händelser, ideologier och organisationer, som är av intresse i den aktuella debatten om Mellanöstern och som behandlas på hemsidan. Att vissa nämnda personer betecknas som judar, har ingenting med rasism att göra. Det sker på samma sätt som beteckningen palestinier används om andra människor.

Omnämnda personer har utvalts, granskats eller kritiserats inte på grund av sitt etniska ursprung utan på grund av sin politiska verksamhet, sin ideologi och sitt ställningstagande i palestinakonflikten. I uppslagsverket förekommer sålunda både sionister och antisionister, även om vi själva tar ställning både mot judendomen och sionismen. Utan judendomen skulle det nämligen inte finnas någon sionism, och utan sionismen skulle det inte finnas någon israelisk ockupationsmakt i Palestina.

I den engelska sektionen av Radio Islam's hemsida finns det en förteckning över judar som styr Clintons administration, ett dokument som kallas "Clinton's List". Men de nämns inte på grund av att de är judar, utan därför att den judiska lobbyn i USA enligt vår mening har skapat en koncentration av makt, som inte bara utgör ett hot mot demokratin i USA utan också mot freden i Mellanöstern.

Men det finns ingenting i våra förteckningar över aktiva sionister, som kan anses innebära "uppeggande till våld" mot dessa personer. Om våra politiska mot-ståndare är av en annan mening, då borde de bemöta oss i sak eller bevisa sina anklagelser genom att ge konkreta exempel i form av korrekta citat ur dokumenten. Enbart det faktum att de inte delar våra politiska åsikter borde inte ge dem rätten att beröva oss vår mänskliga rätt till yttrandefrihet.

Vad det hela rör sig om, är det i USA nyligen fattade beslutet i Högsta domstolen, att yttrandefrihet skall råda åven på Internet! Detta beslut förargade i hög grad de judiska styrande kretsarna i många europeiska länder. Den tragiska verkligheten är nämligen den, att yttrandefrihet nästan inte alls existerar i många europeiska länder. Vi hoppas verkligen, att innehållet i vår egen hemsida liksom det i andras hemsidor inte skall behöva underkastas den judiska censuren.

Det är situationen i Mellanöstern som är mycket inflammerad - vederbörande parter i debatten och konflikten återspeglar bara den verkliga polariseringen. För palestinierna och muslimerna framstår sionisterna som dagens nazister. Sionismens offer upplever inte denna ideologi som något positivt, utan snarare som en symbol för ondskan.

För att undvika allt missförstånd har vi emellertid tagit bort "uppslagsverket" från vår hemsida.

Vi är en grupp av ungdomar, som som bor i olika länder och lärt känna varandra genom Internet, och vi har bestämt oss att försvara yttrandefriheten genom att UTÖVA den och genom att engagera oss i palestinafrågan och kampen mot den judiska rasismen och alla andra former av rasism.

Webmaster

Radio IslamCitat från GÖTEBORGS POSTEN (den 11/11/1997):

" (...)

- Det här ska inte dramatiseras.är inget juderegister. Det är en förteckning över människor som är aktuella i Mellanösterndebatten. Jag står själv med, säger Ahmed Rami, grundaren av Radio Islam.

Något neutralt uppslagsverk handlar det dock inte om. Av de över 200 personer som räknas upp är de flesta "judar". Omdömena om dem talar ofta ett tydligt språk: En är "judisk VD för Riksteatern, där en mängd judiska skådisar medverkar".

En annan är "polskt-judiskt jordbruksråd" som utformat "vår jordbrukspolitik" och en är "en judisk räv" från en gammal "judisk klan" som "länge härjat i Sverige". En "jude" sägs ha "homosexuella förbindelser" med en annan.

Många av dem som nämns är uttalade Israelvänner. Men här finns också Israelkritiker som den "amerikanske jude som infiltrerat organisationen för solidaritet med palestinierna i Sverige och blivit chef för Palestinagrupperna".

- Att personer är judar har betydelse i Mellanösterndebatten. På samma sätt som om de varit palestinier. Det har inget med rasism att göra, säger Ahmed Rami som i en av sina böcker också publicerat namn på "judiska" företag med uppmaning till bojkott.

- Om företagen är judiska vet jag inte men de är företag som annonserat dyrt i en tidskrift för att stödja den israeliska ockupationen. Därmed har de gjort ett politiskt ställningstagande. Genom att bidragen maskeras som annonser blir de dessutom skattefria, säger Rami.

Radio Islams hemsidor har anmälts till JK av Svenska kommittén mot anti-semitism som anser att de borde kunna fällas för hets mot folkgrupp. Förundersökning pågar.

Ahmed Rami säger sig inte ha ansvar för hemsidorna som sköts av "några ungdomar" som fått disketter med hans böcker. Han gör dock ingen hemlighet av att han " hatar judendomen".

- Jag fick frågan av en judisk man om jag hatar judar. "Hatar du nazister"? frågade jag. "Ja", sa han. På samma sätt kan jag säga att jag hatar judar. För mig är judarna dagens nazister, säger Rami.

(...) "
Publié par Maroc Hebdo international
En français

Published by Maroc Hebdo international
In English

Intervjuar
Ahmed Rami
Den största veckotidningen i Marocko, Maroc Hebdo international ( monarkist) - som utges i Casablanca - publicerade den 22 juli 1994, på första sidan, ( på två sidor) följande intervju med Ahmed Rami. Denna intervju publicerades även i den stora franska internationella tidningren Courrier International , (som utges i Paris ) den 1 september 1994. Här publiceras intervjun i svensk översättning:

 

Om den intervjuade lämnar intervjuaren, Mustapha Tossa , följande uppgifter:

Ahmed Rami föddes år 1946 i en by nära Tafraout i södra Marocko. Han bedrev sina högstadiestudier i Tiznit och sina gymnasiestudier i Casablanca. Åren 1963-1966 tjänstgjorde han som lärare i historia och geografi på olika gymnasier i Casablanca och fortsatte sedan sin utbildning på militärakademin i Meknes, där han 1968 överfördes till staben för pansartrupperna. Han deltog i två försök till statskupper i början av 70-talet.

Den tidigare aktivisten inom vänsterpartiet UNFP framstår i dag som en militant förkämpe för en islamism, som enligt hans egna ord "går utöver debatten om klädedräkt och riter". Efter myckna studier på egen hand har han publicerat flera böcker på svenska, språket i hans nya hemland, om den palestinska frågan, staten Israel och de spända förhållandena mellan araber och judar. De drygt 20 åren har förändrat Ahmed Rami. I dag tror han på en fredlig politisk dialog, förutsatt att "alla friheter garanteras i en rättsstat".

Maroc Hebdo Intrenational (MHI): Hur uppfattar ni det kungliga talet den 8 juli 1994, berör det er på något sätt?

Ahmed Rami (AR): Jag har för vana att bara tro på handlingar och inte på ord. Om uttalandena och initiativen inte följs av konkreta handlingar, blir de meningslösa. Jag känner mig uppenbarligen berörd av allt som sker i mitt land. Jag ska tillägga, att det marockanska samhället för närvarande genomgår en avgörande period i sin historia. Vad min personliga situation beträffar, så känner ni säkert till, att jag inte är någon politisk flykting som andra. Jag har direkt eller indirekt deltagit i två försök till statskupp på 70-talet, efter att ha varit en aktivist inom UNFP. Mitt fall kan endast behandlas på den högsta militära nivån.

MHI: Är ert återvändande till Marocko under dessa omständigheter möjligt, och i så fall hur?

AR: Ni känner till, att jag inte betraktar mitt återvändande till Marocko som någon omedelbart tvingande sak. Visst är det min varmaste önskan att kunna återförenas med min mor och mina bröder. Min far avled stilla i sitt hem för två år sedan. I min landsflykt hade jag ingen möjlighet att kunna träffa honom en sista gång.

MHI: Är ni fast besluten att en gång återvända till ert land?

AR: Om ni kunde garantera min säkerhet och friheten för mig att uttrycka mina åsikter, så skulle jag ta första flygplan. Ni vet att all landsflykt är ett lidande, men detta lidande blir lättare att bära, när den landsflyktige kämpar för att förverkliga sitt ideal och sina övertygelser.

MHI: Om jag har förstått er rätt, så är ert återvändande till Marocko hypotetiskt?

AR: Jag upprepar, att jag inte är någon vanlig politisk flykting, och mitt fall kan endast behandlas på högsta militära nivå, det vill säga av statschefen. Givetvis drömmer jag om att kunna återvända till ett land, där rätten och friheten råder. Om de ansvariga vill, kan Marocko för hela den arabisk-muslimska världen bli ett mönsterland för en mild och fredlig övergång till demokratin. Statskupper är de värsta saker som kan hända ett land. Men de förtryckets och korruptionens villkor som rådde på den tiden var sådana, att statskuppen var det enda sätt som missnöjet kunde ta sig uttryck på. Hur skulle man kunna förändra världen? Somliga försökte göra det genom ideologiska tal, andra, som jag, genom handling. Glöm inte, att jag tillhörde armen, där det rådde en sträng tystnadsplikt!

MHI: Ni uttryckte er alltså med vapnens hjälp, var det den bästa lösningen?

AR: Det var den sämsta lösningen. Det är ett tecken på regimens svaghet att tvänga medborgarna att ta sin till tillflykt till våldet. Vi hade också våra Nasser-anhängare, och jag gjorde gemensam sak med dem. Vi saknade en Naguib, och vi hade funnit en Oufkir. Men allt det där var för 22 år sedan. Bespara mig att gå närmare in på detta förflutna! I dag representerar islam för mig ett nytt moraliskt engagemang.

MHI: Men de åsikterna kan ni väl all tid ge uttryck åt inom ett politiskt parti i Marocko?

AR: De marockanska politiska partierna är knappast representativa. Det finns en reell klyfta mellan dessa massorganisationer och det marockanska folket. Och som ni vet, har man i Marocko ännu inte frihet att grunda vilket parti man vill. Ge oss åsikts- och yttrandefrihet, ge oss en äkta politisk pluralism, ge oss ett verkligt systemskifte, och allt som är en utmaning mot demokratin kan framgångsrikt avlägsnas.

MHI: Ni är politisk flykting i Sverige. Ska vi tala om er verksamhet i det landet?

AR: Som islamist måste man tänka globalt och handla lokalt. När jag anlände till Sverige, kunde jag snart konstatera, att vår arabiska och muslimska sak och identitet alltid förhånades i de judiska masmedierna i Västvärlden. Jag grundade då Radio Islam. Ämnena för sändningarna var bland annat kriget i Afghanistan, Palestinafrågan, Gulfkriget och muslimernas situation i världen. Beträffande Palestinafrågan kom jag i direkt konflikt med den svenska och internationella sionistlobbyn. Jag skrev flera böcker om denna fråga. Den judiska lobbyn i Sverige lyckades få mig dömd till sex månaders fängelse, offciellt för "missaktning för det judiska folket". I verkligheten fördes den här kampen mot mig med ojämna vapen.

MHI: Ni är känd för att ha mycket goda förbindelser med den iranska islamiska revolutionen...

AR: Just det, vid slutet av rättegången mot mig, som väckte stort genljud i media, blev jag inbjuden av iranierna att bege mig till Teheran. Mitt fall diskuterades på högsta nivå i den islamiska republiken Iran. Det iranska parlamentet diskuterade omständigheterna kring domen mot mig. Det var på det viset, som jag fick tillfälle att träffa ayatollorna Khomeny och Montazeri. Vid andra tillfällen fick jag likaledes möta islamiska ledare för den algeriska Islamiska Räddningsfronten och tunisierns islamiska ledare.

MHI: Har Iran finansierat er verksamhet i Sverige?

AR: Om jag hade fått den minsta slant från iranierna, då kan ni vara förvissad om att den välinformerade sionistiska lobbyn i Sverige skulle ha skrikit ut det i högan sky. Jag har aldrig fått några som helst pengar från dem, Radio Islam finansieras av sina lyssnare. Mina böcker har tryckts upp genom bidrag från privata svenska donatorer. Jag har valt denna väg för att inte bli beroende av någon och på det viset lyckats bevara min frihet att yttra mig och framföra kritik.

MHI: Upprätthåller ni förbindelser med islamiska marockaner?

AR: Jag står i kontakt per telefon med vissa av dem, men jag har inte anslutit mig till någon viss rörelse. Ändå kommer en hel del aktivister från Abdes-Salam Yassines grupp och hälsar på mig i Sverige.

MHI: Vad är det som hindrar er att gå med i någon islamistisk rörelse i Marocko?

A R: De islamiska rörelserna har ännu inte lyckats frigöra sig från sin ytliga och intoleranta uppfattning av religionen. Om jag som islamist kämpar för en väckelse och pånyttfödelse av islam och upprättandet av en islamisk stat i ordets sanna mening, så är det inte för att anförtro makten åt folk som drivs av ytliga och intoleranta motiv. I den islamiska idealstat, som jag har en vision av, är den grundläggande principen den frihet, som garanterar en pluralism av idéer kring principen att använda det sunda förnuftet (al ijtihad). De islamistiska rörelserna saknar i allmänhet politiska kadrer, som är kapabla att förena reell omsorg om islam med kännedom om förhållandena i vår egen tid. Den enda rörelse, som något så när förefaller mig ha en struktur av det slaget är den libanesiska hizbollah. Jag har vid flera tillfällen sammanträffat med Mohamed Hussein Fadlallah, som verkar ha en stor frihetsmedveten ledares egenskaper.

MHI: Har ni politiska förbindelser med andra landsflyktiga marockaner i utlandet?

AR: Det händer mig ofta, att jag träffar sådana. Jag har vänskapliga förbindelser med Moumen Diouri som bor i Paris. Mina förbindelser med marockanerna begränsar sig emellertid inte till landsflyktingar. Jag har vid flera tillfällen fått besök av Abderrahmane Youssoufi [Marockos nuvarande premiärminister] som gäst i mitt hem i Sverige och som jag högt värderar för hans hederlighet och rättrådighet. Jag träffar likaledes i dag verksamma marockanska partiledare, vilkas namn jag avstår från att uppge, för att inte besvära dem.

MHI: Har ni något ytterligare att tillägga?

AR: Det är väl bekant i folkens politiska historia, att förtryck och brist på frihet föder våld och diktatur. Att tvingas manövrera och intrigera i det fördolda gör dig inte till en brinnande förkämpe för rättsstaten, än mindre för frihetens sak. Därför är det viktigt för medborgarna, att de får möjlighet att fritt och öppet organisera sig och ge uttryck åt sina åsikter i en fri debatt i massmedia!

Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP

Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
Engelsk


Följande artikel - i svensk översättning - publicerades på ryska i den stora ryska tidningen PRAVDA, den 15 juli 1997:

RADIO ISLAMS IDEALISM


Det går inte att köpa Ahmed Rami. Av den orsaken är han hatad...

För över 25 år sedan beordrade kung Hassan II att den f.d. löjtnanten Ahmed Rami skulle spåras upp och föras till Marocko. Han hade deltagit i åtminstone två sammansvärjningar som syftade till att störta monarkin och upprätta en islamisk republik. Den marockanska säkerhetstjänsten har inte kunnat klara av det kungliga uppdraget.

I dag är denne sympatiske, ungdomlige och otroligt energiska person en av de mest populära personerna i Sverige, men samtidigt också en av de mest hatade. Hans politiska åsikter diskuteras i riksdagen och, som det sägs, även i regeringskretsar. Han har skrivit och gett ut fyra tjocka böcker. I dessa redogör han för, på ett övertygande sätt, att i Sverige, liksom överallt i Väst, är grunderna för det nationella livet underminerade, och att det styrs av människor som inte har någonting gemensamt med äkta demokrati utan strävar efter att förverkliga fientliga syften mot varje folk. Det är den beryktade "nya världsordningen". Rami, som idag är svensk medborgare, tröttnar aldrig på att upprepa detta i Radio Islams sändningar.

***

Det är begripligt att den här sortens åsikter inte gillas utan väcker, milt sagt, märkbar irritation inom "den mäktiga världen". För några år sedan åtalades han (en arab och hundraprocentig semit) för - antisemitism. Han dömdes till fängelse där han fick tillbringa ett halvår. Förvånansvärt är att han har befunnits vara den enda politiska fången i hela Sverige.

Trots allt är Ahmed Rami inte en bruten man och har på intet sätt förlorat modet. Fängelset har kanhända endast stärkt och övertygat honom om att han har rätt. Radio Islams sändningar fortsätter och den modige marockanen tänker inte avbryta kampen. För honom är det livsviktigt "att folk i alla länder verkligen borde få vara oberoende, och inte underordna sig den minoritet som tillskansat sig makten".

Vad är då grunden för hans övertygelse? Vad är det som ger honom styrkan att säga högt det som majoriteten inte ens vågar tänka? Har han förstått mot vem han lyft handen, vem det är som han har utmanat? När jag träffade Ahmed Rami kunde jag självfallet inte låta bli att ställa honom dessa frågor.

"- Ända sedan min ungdom håller jag fast vid den socialistiska övertygelsen. Jag har alltid strävat efter jämlikhet och rättvisa, säger han. Av den orsaken anslöt jag mig till "Folklig Union" (UNFP), grundat av Ben-Barka, som sedermera mördades av hemliga polisen. Kung Hassan II har helt och hållet hans död på sitt samvete. Han styr landet med medeltida grymhet sedan flera decennier, och är huvudsakligen främmande makters skyddsling, främst Israels och Israels USA.

Ibland kan man höra att Marocko är en demokratisk monarki. Och med det menas en "judekrati". Man får kritisera vem som helst, bara inte dem som har den verkliga makten. De håller sig alltid i skymundan, och deras namn får överhuvud taget inte nämnas.

Kungen kan inte ta ett steg utan juden André Azoulay - en sionistisk rådgivare från Kanada. Azoulay och sådana som han bestämmer numera över Marockos statsangelägenheter. Utbildning, massmedia och hela samhällslivet bestäms av dessa herrar, och inte av marockanerna själva. De ger inriktningen och bestämmer vilka ideal som medborgarna bör vägledas av i sitt dagliga liv. Med säkerhet kan man säga att i detta arabland har vi den verkliga sionistiska censuren som kallas "demokrati". Därför kan det aldrig bli tal om en fri folklig vilja eller det fria ordet. För övrigt har min livserfarenhet övertygat mig om att situationen i andra länder inte är bättre...

I Sverige pågår "hjärntvätten" för fullt, och man tvingar på folk främmande antisvenska värderingar. Det är bara helt blinda och döva som inte kan lägga märke till detta. Den sionistiska intellektuella terrorismens och desinformationens verk är att folk förnekar existensen av en judisk makt men samtidigt är de livrädda för den! Med all rätt kan svenskarna vara stolta över sin höga levnadsstandard, men envist vägrar de att inse vad det är som tagits ifrån dem.

Makten över banker, massmedia och näringsliv ligger i händerna på en liten grupp av de "utvalda". All undervisning i skolor och universitet bedrivs på för minoriteten fördelaktigt sätt. Utöver detta tolkas nu historien, inklusive inte alltför avlägsna händelser, i minoritetens intresse. Men sanningen är en helt annan än den som visas på TV. Och vad är det för frihet, oberoende och demokrati, när makten tillhör en minoritet? Detta gäller även i Sverige.

I den förra regeringen innehades posten som samordningsminister - en mycket viktig post - av Jan Nygren, en representant för den etniska minoriteten. På intet sätt dolde han att han kände sig som herre över Sverige. Han publicerade - i Judisk Krönika - en artikel där han helt öppet och vältaligt skrev "Mitt judiska Sverige". Denna person hade mycket att säga till om när det gällde vem som skulle sitta i regeringen!

Nu är Nygren borta från regeringen, men i gengäld fick man, som statsministerns närmaste man, en annan av "de utvalda", en mycket rik spekulant, Leif Pagrotsky, i posten som biträdande finansminister. I dag är han dessutom utrikeshandelsminister och därmed en viktig representant för "den gyllene internationalen"."

Under vilken regering: socialdemokratisk eller högerregering märks det största inflytandet från denna minoritet?

"- Det spelar absolut ingen roll vilken regering landet har. Skillnaden mellan höger och vänster är av falsk karaktär. Det är ju faktiskt så att makten ägs av de som äger landets finansiella tillgångar och massmedierna. Jag säger rakt ut: I Sverige är alla politiska partier fullständigt judaiserade. Kampen står inte mellan höger och vänster, som okunnigt folk tror, utan mellan olika sionistiska klaner. De kämpar inte för landets bästa, utan för egen vinnings skull."

Finns det många i Sverige som har samma åsikter?

"-Nej, inte många. Som ni förstår under en så hård intellektuell, politisk och polisiär terrorism är det svårt för de flesta att prioritera civilkurage. Det är förmodligen den primitiva självbevarelsedriften som fungerar. Alla vill äta och dricka gott och bekymra sig så litet som möjligt. Men ändå så kommer det gensvar på Radio Islams sändningar. Jag får tiotals, om inte hundratals, brev däribland många från andra länder. Tack vare Internet har det blivit lättare att umgås och utbyta information. Jag hoppas att jag ska finna meningsfränder även i Ryssland. De nykläckta slavägarna fortsätter att frukta ert land trots att de har lyckats slå det i bitar."

Skulle ni inte vilja resa till Ryssland?

"- Jag tror att det skulle vara utomordentligt farligt. Hos er är kriminaliteten idag större än i USA. Enligt de uppgifter jag har så har många antisionister dött under egendomliga och dunkla omständigheter. Antingen har de dött under en vanlig läkarundersökning trots att de aldrig haft några problem med hälsan, eller så har de körts ihjäl av en bil, och en del har hittats hängda. I alla händelser så har man inte fått fast mördarna, eller rättare sagt, man har inte letat efter dem.

"Svenska" tidningar (och ni vet vem som äger eller styr dem ) skriver ständigt om ert land som en "fara" och ger en bild av att dagens Ryssland är ett paradis för maffian. Ert land har alltid varit och kommer att förbli det absolut största hotet mot "det lilla folket" som inte upphör att frukta Ryssland även om det nu verkar som om landet är besegrat och knappt förmår andas efter så många experiment av de utvalda "övermänniskorna". Jag drar den slutsatsen då jag läser de anti-ryska artiklarna, vilka fortsätter att dyka upp i den svenska pressen. En del av dem är skrivna av den i Sverige kände politikern Per Ahlmark. Och det är alldeles tydligt att det inte är en slump att Israel till hans ära har uppkallat en - på palestinsk stulen mark - nyplanterad skog efter honom. Ahlmark har även av den judiska fösamlingen i Danmark utnämnts till människa, "Ben Adam"!"

Är ni inte rädd att bo i Sverige? Ni har ju redan suttit bakom galler.

"- En troende människa har ingenting att frukta. Jag är van vid hot och just nu pågår en våldsam kampanj mot mig och Radio Islam. Men i Stockholm kan man än så länge säga det man tänker, även om man inte har alltför många anhängare. Mafiosos, all världens mafiosos, betraktar sig själva idag som segrare. Enligt deras synsätt är "spelet avgjort". Och det är klart, att den som säger sanningen inte kan känna sig säker någonstans. Bara i dag har jag fått ett brev med följande innehåll:

"Du ditt smutsiga, arabiska svin, vad är det du vill åstadkomma? Vi skrattar åt dina ynkliga ansträngningar. Vi njuter av att höra dina program efter en hela vodka "Absolut". Vi har hela världen i våra händer. Och när vi har lust, så kommer du att försvinna från jordens yta som en fluga, och ingen kommer att säga ett knyst, och inte heller lägga märke till ditt försvinnande.""

Men vad är det egentligen ni strävar efter?

-"Jag eftersträvar det som, enligt min åsikt, varje männniska borde eftersträva: frihet och rättvisa. I denna värld, skapad av Allah, ska ingen ha privilegier inklusive den sioistiska maffian som har skaffat sig omätlig makt och omätliga rikedomar genom lögner, bakslughet, bedrägerier och föraktliga lurendrejerier. I dag firar de den gränslösa, ändlösa Purim. Låt svenskar, ryssar, araber och andra folk få vara jämlika med dem som förklarat sig själv vara utvalda och förmer än alla andra folk!"

"Jag är muslim och det innebär att jag är emot alla privilegier särskilt de som är byggda enbart på makt och djungelns lag. Jag hoppas att jag uttryckt mig enkelt och klart, och att ni förstår vem det är som tycker illa om mina åsikter och det jag gör."

* * *

Någon skulle kanske kalla Ahmed Rami paranoiker eller en person med en fix idé. Jag själv ser honom som en person som tack vare sin exeptionella självuppoffring ännu inte slutgiltigt utplånat gränserna mellan ont och gott, sanning och lögn, frihet och slaveri. Man kan endast beklaga att dessa idealister - som Rami - blir allt färre i vår alltför pragmatiska värld där det är betydligt fördelaktigare att vara listig och anpassa sig än att vara sig själv.

Det går inte att köpa Ahmed Rami. Av den orsaken är han hatad och farlig för alla dem som förespråkar "den nya världsordningen" både i Sverige och långt utanför landets gränser.

 Valentin Prussakov, Korrespondent för Pravda

 ( Original rysk text )

Pravda ´s article
about Ahmed Rami

Ahmed Rami
Denna Pravdas
intervju är översatt
till:
English
French
Russian
Português


Vad är Radio Islams budskap?

 ¤ Tillbaks till svenska huvudsidan

¤ Till Radio Islams sidor på andra språk