"Alla stora sanningar börjar som kätterier."- GB Shaw

HOME


DEBATT.DEBATT.DEBATT
"Det skall bli ränta på skuldkänslor"
Tikkanen

1. PRINCIPFRÅGOR

FinansTidningen: En god människa tror på förintelsen!

Av: Ahmed Rami


Svante Nycander (f.d. Dagens Nyheters politiska chefredaktör) skrev i DN den 18.4.1992:

"De flesta av oss har helt enkelt accepterat en allmänt etablerad version av vad som hände under nazismen. En del sådana etablerade sanningar om historiska händelser har visat sig vara myter. Människor med inflytande, även intellektuella, har fått många att tro på grova historieförfalskningar. (...) Varför kan då en endast måttligt historiekunnig person känna sig säker på att Förintelsen ägde rum? Det kunde ju röra sig om en myt. (...) Om endast en version av det historiska förloppet är tillåten, har folk inget starkt skäl att tro på dess sanningshalt. Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt."  

Jan Hjärpe (professor, teolog, Islamolog vid Lunds universitet under hans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam) sade:

"Om man inte får diskutera och ifrågasätta "förintelsen" så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det som en dogm och överförs till den mytologiska sfären."

Revisionisterna David Irving, Robert Faurisson och andra seriösa historiker har, genom sina vetenskapliga forskningar, reviderat många historiska föreställningar - alltid med omsorgsfull redovisning av källorna.

Historieforskning är en vetenskap. Genom valet av Nobelpristagare framhävs det år efter år att de mest förtjänta forskarna inte är de som försvarar gamla "sanningar" mot nya upptäckter och nya teorier.

Det är tvärtom de forskare som har lyckats revidera vår uppfattning om vissa förhållanden som anses ha gjort mänskligheten den största nyttan.

Även historikerna sysslar med att få fram nya rön och infallsvinklar, med andra ord att revidera vår föreställning om historiska förlopp.

Genom medierna får vi veta - exempelvis - att den brittiske historikern David Irving och den franske professorn Rober Faurisson har lagt fram nya uppgifter beträffande koncentrationslägret Auschwitz.

Men vad de har fått fram och hur de fått fram det får vi inte veta just något om.

Vår dagens TV är en lika mäktig opinionsbildare som Hitler var för tyskarna.

Om detta, låter den judestyrda TV oss veta i stort sett bara att Irving och Faurisson är "nynazister" vilket påstås vara detsamma som historieförfalskare. Detta är inte stort bättre än att tyskarna på sin tid fick veta att Einstein var en judisk vetenskapsman, något som påstods vara liktydigt med charlatan.

Alla historiker är ju "revisionister" mer eller mindre.

Alla historiker riskerar att låta sina förutfattade åsikter påverka valet av källor så att objektiviteten går förlorad.

Därför behöver all historisk forskning underkastas kritisk granskning, och sådan granskning kan imånga fall också redovisas i massmedia.

Felaktigheter om de finns i Irvings skrifter, liksom i Faurissons, Leuchters och Rassiniers, skall påvisas genom saklig kritik.

Att Irving blivit anhållen av tysk polis, att Faurisson dömts till böter, att Rami dömdes till fängelsestraff bevisar ju inte att de haft fel i sak.

Nelson Mandela har suttit i fängelse i 27 år, Emile Zola blev dömd till fängelse för vad han skrivit, men de hade ändå rätt i sak.

Svenska massmedia borde se det som en angelägen uppgift att upplysa allmänheten om såväl revisionisternas framställning av händelserna som den kritik som har riktats mot den.

Följande artikel, publicerad i FinansTidningen av den 19 juni 1997, skriven av Knut Carlqvist, utgör en positiv utveckling i rätt riktning för en mer intelligent (och mindre propagadistisk) historieskrivning som ska forskas fram - som metod - och icke lagstiftas som en religiös propagandadogm:

Ankorna flyger lågt

Skall vi utgöra en flock?

En god människa tror att Förintelsen ägt rum om det är vad som begärs av henne.

För sextio år sedan skulle hon anse judar mindervärdiga.

"Regeringens barn- och ungdomsdelegation har redovisat en enkät som skakat överheten.

Av 8 000 ungdomar i klasserna 6, 8 och 9 i grundskolan har blott 47 procent helt instämt i påståendet att "demokrati är det bästa sättet att styra Sverige". Och på frågan "Hur säker är du på att Förintelsen har ägt rum" har 66 procent sagt sig helt säkra medan 8 procent var osäkra. Jag antar att resten av ungarna var rätt säkra. Överdirektör Lena Landgren på Skolverket är enligt vad hon sagt till pressen "otroligt förvånad" och anser att skolan måste "ta tag" i saken, i synnerhet Förintelsen. Detta är den typiska enkätankan.

Vad är överdirektör Landgren ute efter? 101 procent? Närmare konsensus än 92 procent är det svårt att komma i ett fritt land. Vad är demokrati för en sjundeklassare? Att låtsas att alla är med och bestämmer fast det är lärarna som gör det.

66 procent anser sig "helt säkra" på Förintelsen. Hur kan de veta? Det har stått i läroböckerna, förstås, och lärarna har stoppat korv. För den skull vet eleven ingenting. Vad de egentligen är "helt säkra" på är att överheten har rätt.. De avger en lojalitetsförklaring. Det vore bättre om 20 procent ansett sig helt säkra (hälften mammagrisar och hälften ungar som läst själva), 60 procent rätt säkra (utan egen uppfanning) och återstående 20 procent osäkra (skiter i skolan eller mopsar sig).

Varför ska varenda en av ungarna tvingas att ansluta sig till en bestämd uppfattning om vad som hände för mer än femtio år sedan?

De var inte inblandade, de bär ingen skuld till det. Möjligen deras mor- och farföräldrar, om de var höga statstjänare och gnetade for Sveriges inordning i Neuropa.

Förintelsen ska trummas in för an hindra en upprepning.

Jag är inte så säker på att propaganda fungerar på det sättet. I det undermedvetna finns inte ordet "nej", sade Freud.

Vad vi lär barnen är att människor är beredda att i stor skala ta livet av varandra. En del barn identifierar sig säkert med offren, andra lär sig att om man vill överleva då ska man stå på bödlarnas sida. Då gäller det att gå med makten.

Så vilket är budskapet?

Ett annat av överhetens axiom avser människans godhet.

Den goda människan är den som lyder överheten och sedan finns det en och annan skinnskalle.

God är den som återlämnar returglas.

Nu har Unionen gjort returglasgodheten öveflödig, varför nya kriterier på godhet kommer att fastställas.

En god människa tror att Förintelsen ägt rum om det är vad som begärs av henne. För sextio år sedan skulle hon anse judar mindervärdiga.

Överheten begär just fortroende.

Om överdirektören önskar hindra en upprepning av Förintelsen tror jag inte hjärntvätt är rätta metoden. Bättre att odla människors skepsis. Tvivlarna är mindre farliga än de troende. Men det är just tvivlet hon inte kan tåla. Alla ska säga att de tycker likadant. Vi ska utgöra en flock.

Under 60-talet genomförde Stanley Milgram en rad socialpsykologiska experiment vid Yale. Två försökspersoner anlände till laboratoriet, en invigd i experimentet och en ovetande. Efter lottning utsågs den ena till lärare (alltid den ovetande) och den andra till elev. Försöksledaren förklarade att syftet var att studera bestraffningars inverkan på inlärningen. Lärare och elev placerades i var sin rum och lärarens uppgift var at bestraffa felaktiga svar [trycka på en knapp] genom att tillfoga eleven en elektrisk stöt...

Bleve det dags att trycka på knappen för Zyklon B skulle 66 procent av oss göra det för lyckan att höra till, att vara en i flocken. Procentsatsen är identisk med andelen "helt säkra" elever i grundskolan.

Ankorna flyger lågt. Förhoppningsvis kolliderar de med gässen. Det skulle rensa luften."

Slut Citat från Knut Carlqvists utmärkta och modiga artikel ( i FinansTidningen av de 19.6.97 ) som visar att det fortfarande finns svenskar som har civilkurage och vågar tala ut!

Men, när sionisterna sprider begreppsförvirring , är det viktigt att påminna om några fakta och klargöra vissa definitioner och begrepp!

2. PROPAGANDA

Vad menas med "förintelsen" i den judiska propagandan?

1. Att "det fanns en systematisk, nazistisk plan på att utrota alla judar i Europa under 2:a ärldskriget enbart för deras härkomst."

2. "Man lyckades utrota 6 miljoner judar."

3. "Dessa utrotades i gaskammare."

3. FAKTA

Var 2:a världskriget ett krig mellan det goda och det onda?

Nej! I så fall, för palestinierna och alla muslimer, skulle sionisterna utgöra och symbolisera det onda!

Det var ett krig mellan onda rasistiska imperialistiska makter. Hitler utförde i Europa vad de allierade utförde mot indianer, araber, afrikaner, japaner, asiater och som sionisterna planerade att utföra i Palesina!

Har sionisterna samarbetat med nazisterna under 2:a världskriget?

Den judiska terrororganisationen Irgun Zwai Leumi erbjöd 1941 nazisterna ett vapenbrödraskap p g a gemensamma ideologiska och politiska band och intressen.Två ledare inom denna terrorgrupp blev senare Israels premiärministrar: Menachem Begin och Yitzhak Shamir! Ett intimt samarbete har även ägt rum mellan Israel och f.d. apartheid Sydafrika.

Hur gynnar förintelsepropagandan staten Israel?

Bl a genom de miljarder och åter miljarder som banditstaten Israel har pressat ur Tyskland i form av "skadestånd". Myten om "Förintelsen" används också av den judiska lobbyn i USA för att kontrollera USA:s utrikespolitik så att det gynnar Israel på bästa sätt. De s k "Gulfkriget" är ett bra exempel på detta.

Vad kan man lära sig från 2:a världskrigets historia?

Det är att inte upprepa idag de misstag och brott som man tillsrkiver Hitler och nazismen, d v s rasism, erövringspolitik, expansionism etc... Men idag, framför våra ögon, utövar Israel, Serbien, med hyckleri, och kamouflerad under skicklig propaganda, samma ideologi, politik och krig som man tillskriver nazismen under 2:a världskriget. Därför säger Robert Faurisson: "Sanningen är att Hitler, som person, liksom hans idéer och politik, är mig lika obehagliga som Napoleon Bonapartes. Det är bara det, att jag vägrar godta segrarens propaganda som beskriver Napoleon som Ogre och Hitler som Satan." Sionisterna - för att avleda upmärksamheten från deras brott idag i bl. a. Palestina - driver mot sina politiska motståndare, ett politiskt och intellektuellt terroristiskt "tredje världskrig" och kamouflerar detta med en massmedial fixering och indoktrineringspropaganda om andra världskriget för att skydda sig från all kritik och legitimera den idag pågående förintelsen som förs mot det palestinska folket. Det som har skett under andra världskriget går inte att göras ogjort, men det som sker idag kan vi påverka och rätta till.

Vad är revisionismen?

Revisionismen är ingen ideologi, det är en opolitisk vetenskaplig forskningsmetod som t ex matematik! Revisionismen är den vetenskapliga historieforskningen som, i ljuset av nya eller förbisedda fakta, omprövar vedertagna uppfattningar och som har kommit fram till att:

1. Den officiella gängse versionen av andra världskrigets historia är en judisk krigspropaganda för att legitimera den judiska ockupationen i Palestina

2. Att tyskarna sökte en definitiv lösning på judefrågan genom emigration, om det är möjligt, genom evakuering om det är nödvändigt, och att tyskarna inte har haft en plan för att fysiskt utrota judarna och att de aldrig har använt gaskammare eller gasbilar för avlivning av människor.

Vem har grundat revisionismen?

Paul Rassinier (1906-1967), f d deporterad motståndsman mot den nazistiska ockupationen i Frankrike, f d socialistisk deputerad, förföljd och dömd i domstol efter en sionistisk hetskampanj mot honom. Professor Robert Faurisson blev den ledande revisionisten i Frankrike tillsammans med Pierre Guillaume och Serge Thion vänsteraktivister och journalister. Professor Robert Faurisson är en oberoende, opolitisk vetenskapsman, men i de senaste valen röstade han i Frankrike på socialisterna och under andra världskriget var han antinazist och mot Laval som var nazisternas man i det ockuperade Frankrike.

Finns det några prominenta vittnen till förintelsen?

Ett exempel på historieförfalskningar och på hur många f d koncentrationslägerfångar handskas med "sanningen" när de offentligt framträder som "vittnen till förintelsen" framgår av den franske katolske prästen abbé Renards uttalande till Paul Rassinier. De hade båda varit fångar samtidigt under kriget i det tyska koncentrationslägret Buchenwald. Efter kriget utgav abbé Renard en bok om sina upplevelser i Buchenwald, där han bl a skrev: "Jag har sett tusentals och åter tusentals människor gå in i duschrummen där gasen istället för vatten strömmade ned och kvävde dem till döds." Detta föranledde Rassinier att personligen uppsöka sin f d medfånge abbé Renard - det var i början av år 1947 - och erinra honom om att det ju var allmänt bekant bland fångarna i Buchenwald att där inte förekom några gaskammare för massavlivning av människor. "Visst", svarade abbén, "men det är ju här dock en fråga om en litterär vändning, en fras, ett gängse uttryckssätt, och då saknar det ju all betydelse att dessa saker inte har förekommit." (Från Rassiniers bok "Le mensonge d'Ulysse"). Mållös av häpnad (över hur denna andens gudsman, så fullständigt obekymrat, ansåg sig ha rätt att ljuga) kunde Rassinier inte göra annat än diskret ta avsked från abbén. På sådana "vittnesmål" - som abbé Renards - har man byggt mycket av 2:a världskrigets historieskrivning! Och då förstår man rädslan för den vetenskapliga forskningen!

Ett annat exempel är Elie Wiesel: Nobels fredspristagare, professionellt vittne som åker från land till land och berättar om Auschwitz - "jag är ett levande bevis"; han var i Auschwitz med sin far. På 50-talet skrev han en mycket tjock bok på jiddish. I boken, med titeln "La nuit" - i fransk översättning - finns inget, absolut inget om gaskammare. Han säger i boken: att i Auschwitz brukade tyskarna bränna judarna levande, och speciellt spädbarn, i jättelika eldar. I slutet av boken skriver han att, under senare delen av 1944 (lägret intogs av ryska trupper den 20:e januari 1945; han var då c:a 15 år) skulle han genomgå en operation (Vi har fått höra att tyskarna i Auschwitz brukade döda unga och gamla personer samt personer som var sjuka). Hur kommer det sig då att det fanns ett sjukhus för fångarna i ett förintelseläger? Den unge Wiesel fick alltså, i detta s.k "utrotningslägret", vita sjukhuskläder och opererades. Senare sade tyskarna: "Några av er som är sjuka, konvalescenter, har samma rätt att stanna och kommer då att ha läkare med er, när ryssarna kommer." Och Elie Wiesel berättar att han och hans far kunde välja att gå med tyskarna, som antas vara "bödlar", eller stanna och vänta på "befriarna" - ryssarna. Far och son bestämde sig för att gå med tyskarna, inte att vänta på ryssarna. Hur förklarar ni det? Den frågan ska ni ställa till Elie Wiesel. Det intressanta är att när Wiesels bok översattes nyligen tyska, så översattes, på alla ställen där det omnämndes, ordet "krematorieugnar" med ordet "gaskammare"!! Wiesel är inte en "överlevande" men en f d krigsfånge. Han är ett levande bevis på att förintelsen inte ägde rum.

Vad säger revisionisterna?

Detta är vad revisionisterna säger:

1 - Det har existerat:

Rasförföljelser, deporteringar, koncentrationsläger, krematorieugnar (som är oumbärliga för att bekämpa epidemier), gaskammare för desinfektion (av hygieniska skäl för att hejda farlig smittospridning, varvid man använt desinfektionsmedlet Cyklon B, en ytterst farlig cyan-vätegas);

2 - Det har inte existerat Gaskammare för massavlivning av människor.

3 - Det har inte existerat någon order eller plan om utrotning av människor;

4 - De människolik som visades vid befrielsen av koncentrationslägren var offren för de epidemier som härjade i lägren i slutet av kriget (då inga förnödenheter kunde komma fram på grund av sammanbrott i kommunikationsväsendet genom främst flygbombardemang);

5 - Högarna med glasögon och hårlockar i lägren var, som för övrigt överallt i Europa, en effekt av hopsamling för återvinningsanvändning;

6 - Vittnesmål räcker inte, man måste ha bevis;

7 - Antalet döda har överdrivits kraftigt.

Hur många judar dog då i de nazistiska koncentrationslägren?

Auschwitzmuséet har 1990 monterat ned sitt monument; där det stod att 4 miljoner skall ha dött i detta läger. Sionistiska källor har gått med på att sänka siffran till 1 200 000. Tro inte att denna sänkning på c:a 2.8 miljoner (!) kommer att påverka den heliga siffran på 6 miljoner dödade judar! Statistik beträffande antalet judar är mycket otillförlitlig. Man vet emellertid med säkerhet att c:a 2 miljoner judar flydde österut, bl a till det Israel, Birobidjan, som Stalin skapade redan 1936. Revisionisterna räknar med att högst c:a 200 000 judar skall ha dött i samtliga koncentrationsläger p g a umbäranden i form av överarbete, sjukdomar, köld, svält och i vissa fall arkebuseringar p g a "brott" mot militära krigslagar.

Vad är det för skillnad mellan 200 000 och 6 000 000?

Skillnaden är 5 800 000. Skillnaden är det som skiljer sanningen från propagandan.Dessutom blev ingen, som sionistpropagandan påstår, avsiktligt "förintade" enbart för att personen är jude.

Är filmer som Förintelsen och Krigets Vindar dokumentära?

Nej, de är fantasiprodukter som presenterats på ett sådant sätt att folk skall uppfatta dem som fakta.

Finns det bevis för att den s k "industriella massutrotningen" av judarna har ägt rum?

Inga skriftliga dokument om order från Hitler eller planer på utrotning har hittats i de tyska arkiven. Inga bevis har funnits t ex i form av askberg, krematorieugnar kapabla att klara av detta. Inga riktiga bevis på att gaskammare har existerat i koncentrationslägren har funnits, och ingen trovärdig demografisk statistik. Vad Hitler däremot gav order om är en "territoriell slutgiltig lösning" på vad nazisterna såg som den s k "Judiska frågan". I sin önskan att skapa ett "Judenrein" Tredje Rike, står det ordagrannt i de tyska dokumenten att detta skall ske via immigration, och evakuering av judarna, främst österut - mot Sovjet. Vid Wannsee-konferensen i januari 1942, som medierna ofta refererar till som det tillfälle då judeutrotningsplanerna skall ha debatterats mellan de högre nazistiska ledarna, står det intet i konferensens protokoll om en utrotningsplan.

Vad är rasism?

Rasism enligt gängse definition är föreställningen att en vis "ras" eller ett visst folk anses eller anser sig vara överlägsen andra "raser" eller folk och i kraft därav tar sig rätten eller anspråken att dels särskilja sig från dem, dels härska över dem. I judendomen möter vi denna rasism i tron på att judarna är ett av Herren eller Gud utvalt folk, i Torah, judendomens lag och lära ( I den judiska Bibeln GT, 2 Mos. 19:5), med rätt att särskilja sig från andra folk, fördriva och även förinta dem (5 Mos. 6:10-19, 7:1-3, 16-24; 20:10-17). Denna judendomens rasism tillämpas av sionismen vid den judiska erövringen av Palestina och tillämpas alltfort gentemot palestinierna i den av judarna ockuperade Palestina, vilket även öppet erkänts av den judiska professorn Israel Shahak, bl a i dennes bok "Jewish History, Jewish Religion". Det är emot denna judiska rasism som revisionisterna och Radio Islam protesterar. Hitler besegrades under andra världskriget, är död sedan 60 år och utgör idag ingen politisk maktfaktor. Det är sionismen, dess rasism,dess ockupation och domination, Israel med över 200 atombomber som utgör dagens verkliga "nynazism" , antisemitism och fara för hela mänskligheten!

Vad är skillnaden mellan judendomen och sionismen?

Judendomen är den judiska nationalismen kamouflerad till "religion" ( som om man förvandlar svenskheten till en religion, "svenskdom"). Sionismen är en politisk maffia och judendomens politiska verkställande rörelse. För palestinierna är skillnaden mellan judendomen och sionismen som skillnaden mellan snickaren och hans hammare: ingen sionism utan judedomen och inget Israel utan sionismen.

Varför hyllar man och försvarar, i det sionistiska etablissemanget och dess medier, Salman Rushdies åsikter och "yttrandefrihet" medan man föföljer exepelvis mig och Faurisson och vägras dena yttrandefriheten?

Enligt den sionistiska oskrivna "lagen" så får det finnas oliktänkande och dissidenter, men inte när det gäller kritik mot judendomen och dess "Holocaust"- propaganda. Förtal, angrepp och rasism mot Islam och muslimer kallas av sionisterna "kritik" och hyllas i yttrandefrihetens namn. Legitim politisk kritik mot sionismen och judendomen kallas rasism och kriminaliseras!

Vad är antisemitism?

Enligt den nyutkomna Stora Svenska Ordboken är det rasistisk fientlighet mot semiter (dvs folk som talar ett semitiskt språk som t ex araber, palestinier och judar) enbart på grundval av att de har en viss etnisk bakgrund. Denna form - som alla andra former av rasism - är motbjudande och förkastlig. Sionismen (som ockuperar, diskriminerar araber och palestinier och tar ifrån dem deras mänskliga och nationella rättigheter och priviligierar judarna och ger dom vissa rättigheter enbart p g a att de är judar) detta är antisemitism och sionisterna är därför rasistiska antisemiter.

Vad är "hets mot folkgrupp"?

Det är en uppmaning till någon form av förföljelse mot en viss folkgrupp, som sionismen utgör mot palestinierna. Hela Sionismen och Judendomen med sin rasism och anspråk utgör hets och missaktning mot det palestinska folket och mot hela mänskligheten!

4. HÄXPROCESSER

Varför dömdes jag till fängelse?

För (som den första åtalspunkten) att bl.a., i Radio Islam, ha citerat Karl Marx´ år 1844 publicerade uppsats "Om Judefrågan" (där Marx, själv jude, kritiserar judendomen som Rushdie idag kritiserar Islam!): "Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl? Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse. En organisation av samhället, som skulle upphäva förutsättningarna för schackrandet, alltså möjligheterna till schackrande, skulle göra judendomen omöjlig..." [ JK:s stämn.ansök. Aktb.2, punkt 8, 9-9-88]

Detta citat blev fälld trots att tidskriften Judisk Krönika och tidskriften Clarté tidigare publicerade det och trots att jag inte delar Marx´ åsikter: jag är varken marxist eller jude. Jag tog citatet från Judisk Krönika, som publicerade det som "bevis" på att Marx var "antisemit". Jag sände det i Radio Islam för att kritisera Judisk Krönika ( som inte bemöt Marx i sak ) med följande kommentar:

"När argumenten tryter hos sionisterna, i sakfrågorna, tillgriper de invektiv och slag under bältet i den politiska debatten, som ett debattrick. Genom att kalla sina motståndare för "antisemiter" så tror sionisterna att de kan sopa under mattan dagens verkliga problem.

För de sionistiska judarna är Jesus, profeten Muhammed, Luther, Marx och alla som har haft kritiska åsikter, mot judendomen, "antisemiter". För de sionistiska judarna är kristendom, Islam, höger, vänster och alla andra ideologier och religioner, i sin kritik mot judarna, antisemitiska. Den judiska sionistiska tidskriften "Judisk Krönika" hade några år tidigare publicerat ett temanummer som ville göra Karl Marx ansvarig för en påstådd förment antisemitisk tradition inom vänstern. Man ska också lägga märke till att sionisterna aldrig har försökt ta reda på om orsaken till judefientlighet inte har sin grund i själva den judiska läran och traditionen. Judendomen, själv, är antikristen, antiislamisk, antipalestinsk och antimänskligheten. Den är rasistisk, chauvinistisk och intolerant. Ska inte toleransen vara ömsesidig mellan människor och grupper? För att avfärda Karl Marx, som själv var jude men kritisk mot den judiska traditionen, och det får man ju inte vara, så publicerade "Judisk Krönika" ett utdrag ur Karl Marx bok, som har titeln "Om judefrågan" i Judisk Krönika (organ för de judiska församlingarna i Sverige i septembernumret 1987). Detta utdrag publicerades också i tidskriften Clarté nummer 4, 1987."

Ahmed RamiEngelska DEBATE.DEBATE.DEBATE
Why Don't we finish Arafat?

By Mossad


Israel has no chance against Iran

By Desert Man


Israel-Russian relations at crisis over Iran

By Desert Man


Saudi-Arabia's role in US foreign policy

By Desert Man


Power and money talks

By Desert Man


Iran shifts spark new U.S. interest in ties

By Desert Man


About Jews, money and media..

To and from Desert Man


Money and Media? Not this time!

By H.H


Proposal to Radio Islam

By M. khalfan


Roots of racism ....

By Herman Khan


Who's behind killings in Algeria?

By Desert ManTillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk