Ahmed Rami

DN debatt
DN 29/7-1982

"Ett demokratiskt Palestina,
är den enda realistiska lösningen"

"Om Israel behåller de ockuperade områdena kommer araberna på sikt att bli i majoritet i den judiska staten. Redan nu kommer en majoritet av Israels judar från arabländerna och fler judar utvandrar än invandrar. På sikt är därför PLO:s förslag om ett demokratiskt Palestina för alla som bor i' området det enda realistiska." Den slutsatsen drar Ahmed Rami, doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet och ordförande i Arabiska studentförbundet.


Efter Libanonkriget återstår bara ett långt
motståndskrig
inne i det ockuperade Palestina tills
palestinierna får
sina rättigheter, skriver Ahmed Rami.


Jag vill här granska några av de bärande argumenten i försvaret av Israels politik.


Israel är ett faktum, därför kan Inte den israeliska staten som sådan ifrågasättas.

Detta är klassiskt maktpolitiskt tänkande: Makt går före rätt. Ingen frågar sig med vilken rätt Israel skapades. Britterna lovade 1917 i Balfourdeklarationen att den sionistiska rörelsen skulle få bygga ett judiskt nationalhem. När FN beslöt att dela mandatet 1947 var 70 proc. av befolkningen palestinier. Den sionistiska rörelsen ägde bara 8 proc. av jorden. Vad hade FN för rätt att ge bort palestiniernas land? Före, under och efter kriget 1948 fördrev sionisterna med våld och terror 85-90 proc. av araberna inom den judiska staten och intog dessutom stora delar av den planerade Palestinastaten. Det Israel som bildades 1948 motsvarar alltså inte ens FN:s delningsplan.
 

Nästan en miljon Palestinaaraber blev flyktingar. Den 11 december 1948 antog FN:s säkerhetsråd en resolution som ger dessa flyktingar rätt att återvända eller, i annat fall, ersättning för förlorad egendom. Israel har inte på något sätt efterlevt denna resolution utan har tvärtom stiftat lagar som fråntar flyktingarna deras egendom och som gav varje jude i hela världen automatisk rätt till medborgarskap i Israel (Law of Return, 1950). Kan ett sådant brott mot ett folk preskriberas efter 30 år? Ger Hitlers folkmord på judarna sionisterna rätt att fördriva ett annat folk? Är det kanske så att utomeuropeiska folk har mindre värde? Varför skapades inte en judisk stat i t ex Bayern? Det går inte att vifta bort historien. Den verkar med full kraft i dag.

 

Judarna har rätt att existera som folk.


Detta är inte vad frågan gäller. Genomgående sammanblandas judendomen, som är en religion (som jude räknas den som är född av judisk mor eller har konverterat till judendomen), och sionismen, som är en politisk rörelse. Sionismen utgick från att antisemitismen var obotlig: "Judeskräcken är en psykos Som psykos är den ärftlig." (Leon Pinsker, 1882. Citat ur "Palestinafrågan och den kristna opinionen" av Axelsson & Grenholm, 1972). I stället för att kämpa för likaberättigande för judar ville man skapa en judisk stat. Sionismen kapitulerade alltså de facto inför antisemitismen.
 

När PLO i dag kräver ett demokratiskt Palestina riktar man sig inte mot judarna utan mot sionismen. Pressen i Sverige skriver att PLO vill krossa Israel. Det låter väldigt blodigt och läsaren föreställer sig en massflykt av judar ut i havet. Men vad innebär egentligen PLO:s krav? Låt oss vända lite på frågan.


Bör inte de palestinier som fördrevs 1948 och 1967 ges rätt att återvända?


De palestinier som inte flydde har fråntagits största delen av sin jord. I dag är 92 proc. av jorden förbehållen judar. Det är inte ens tillåtet att arrendera ut den till palestinier eller låta palestinier arbeta på den.

 

En palestinier i Israel kan när som helst fängslas, förvisas från sin bostadsort och över huvud taget få sin rörelsefrihet inskränkt utan rättegång enligt de undantagslagar som gällt sedan Israel bildades.


Palestinierna i Israel har i praktiken berövats rätten att bilda egna organisationen av något som helst slag. Staten ingrep till och med mot försök att bilda arabiska idrottsklubbar i början av 60-talet.


Jag tror faktiskt att de flesta i Sverige är överens om att palestinierna bör ha rätt att återvända och att diskriminering på religiös grund är omoralisk. Men detta är ju precis vad PLO kämpar för. Varför vill då inte Israels ledning acceptera dessa krav? Svaret är enkelt. Då vore de inte längre sionister, då skulle Israel upphöra att vara en exklusivt judisk stat.


Sionismen formades i ett Europa präglat av nedvärdering av de icke vita folken. Staten Israel hade aldrig skapats utan hjälp av det brittiska imperiet och ett FN som ännu var dominerat av den rika världen. Utan USA:s stöd skulle, Israels ekonomi och försvar aldrig ha klarat sig. Sionismen är en sent utvecklad form av settler-kolonialism, liknande Sydafrika, men mer extrem då den faktiskt vill fördriva det underkuvade folket. (Först med ockupationen av Västbanken och Gaza har den börjat utnyttja billig palestinsk arbetskraft i stor skala.) Den är unik i världen då den grundar medborgarskap på religiös tillhörighet.


Palestinierna har rått till en egen stat, men det är orealistiskt att Israel därför skulle försvinna.


Israel har genom aggressiv expansionism, bosättningar, ekonomisk politik och uttalanden visat att man inte har en tanke på att palestinierna skall få en egen stat.


På sikt är PLO:s förslag till lösning det enda realistiska. I Israel växer klyftan mellan en krigisk ledning och ett folk som längtar efter en varaktig fred. En knapp majoritet av judarna i Israel kommer från arabländerna och får kämpa mot diskriminering från de europeiska judarnas sida. Fler judar utvandrar än invandrar. Behåller Israel de ockuperade områdena, kommer araberna med sin högre nativitet under 80 talet att bli i majoritet 1 den judiska staten. Det år inte otroligt att den sionistiska ledningen inom tre till fem år kommer att ha en majoritet av befolkningen, inklusive flertalet judar, emot sig. Alternativet till ett demokratiskt Palestina är ökat förtryck och nya erövringskrig.


I stället för att lösa det judiska problemet har man som lösning skapat ett annat och allvarligare problem i Mellanöstern för judarna och hela världen. För att bli av med judar frän Europa skapades Israel som judisk kolonial stat. När den brittiske utrikesministern Balfour lovade judarna en stat i Palestina 1917 (före Hitlers judeförföljelser) var Palestina en nation och ett folk under brittisk ockupation. Man gav varje jude i hela världen rätt att flytta till Palestina. Eftersom landet Palestina redan var befolkat av palestinier (judar, kristna och muslimer), blev resultatet ett stort problem. För att få plats för miljoner judar från hela världen för att skapa kolonialstaten Israel fördrev de nyinkomna judarna genom våld och terror miljoner palestinier frän deras egna hem och jordar för att bli eviga flyktingar i Libanon, Jordanien, Syrien och hela världen. Palestinier som helt enkelt inte accepterar att låta sig förintas har organiserat sitt motstånd genom PLO för att få rätt att återvända till Palestina och där bygga en demokratisk stat för alla dem som i dag bor i Palestina (judar, kristna och muslimer). Men terroriststaten Israel, som vill fortsätta som en rent judisk, rasistisk, expansionistisk stat, betraktar PLO:s krav som terrorism och som ett hot mot "Israels existens":

Egentligen är det Israel som är problemet i Mellanöstern, och det är USA som genom sitt stöd till Israel hindrar all lösning utan våld och krig. Kriget i Libanon är förmodligen det sista kriget mellan palestinier och israeliska ockupanter utanför Palestina. Nu har Israel under sin ockupation den största militanta delen av palestinierna. Det kommer nu att bli ett långt motståndskrig inne i själva ockuperade Palestina tills palestinierna får sina rättigheter i ett demokratiskt Palestina, som är den enda rättvisa lösningen av Palestinafrågan.

AHMED RAMI


HOME