HOME


  

 

 MIN KAMP

ADOLF HITLER 

 

 

SLUTORD

 

Den 9 november 1923, under fjärde året av sin tillvaro, upplöstes och förbjöds Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet i hela riket. I dag, i november 1926, lever det åter fritt i hela riket, starkare och fastare inåt än någonsin förut.

Alla förföljelser mot rörelsen och dess ledare, alla smädelser och allt förtal kunde inte göra den något. Riktigheten av dess idéer, renheten i dess vilja, dess anhängares offerlust, ha hittills låtit den framgå starkare än någonsin ur sila försök att undertrycka den.

Om den i vår nuvarande värld av parlamentarisk korruption blir allt djupare medveten om sin kamps innersta väsen och känner sig som ett rent förkroppsligande av rasens och individens värde samt handlar därefter, så skall den med nästan matematisk visshet en gång hemföra segern. Alldeles som Tyskland med nödvändighet måste nå den ställning, vilken tillkommer det, om det ledes och organiseras efter dessa grundsatser.

En stat, som i rasförgiftningens tidsålder ägnar sig åt vår den av sina bästa raselement, måste en dag bli jordens herre. Detta få vår rörelses anhängare aldrig glömma, om offrets storlek någon gång skulle locka till en jämförelse med det möjliga resultatet. 

  

 IndexHOME


MEIN KAMPF, ADOLF HITLER

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French

THE POLITICAL TESTAMENT OF ADOLF HITLER
French
French
English
English
Deutsch
German
Italian
Italian
Spanish
Spanish.
Norsk
Norsk

The Jewish plans!
The Jewish Plots!

Must Germany Perish?
A Jewish plan for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her people!Judaism =Racism, Domination, Dccupation
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish |

The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish | Italian | Danish |