HOME


  

 

 MIN KAMP

ADOLF HITLER

 

 

3

 

UNDERSÅTAR OCH MEDBORGARE

 

I allmänhet känner det beläte, som man nu falskeligen betecknar som stat, endast två slags människor, medborgare och utlänningar. Medborgare äro alla de, vilka antingen från födelsen eller genom senare förvärvat medborgarskap äga medborgarrätt; utlänningar alla, som åtnjutit samma rättigheter i ett annat land. Däremellan finns det dessutom en sorts kometlika företeelser; de s. k. statslösa. Det är människor, vilka ha äran att ej tillhöra någon av de nuvarande staterna och alltså inte besitta medborgarrätt någonstädes.

Medborgarrätten förvärvas för närvarande som redan nämnts först och främst genom att man födas innanför en stats gränser. Ras eller samhörighet med ett folk spelar över huvud taget ingen roll. En neger, som tidigare levt i de tyska skyddsområdena, men som nu har sin vistelseort i Tyskland, sätter då med sitt barn en tysk medborgare till världen. Likadant kan varje judiskt eller polskt, afrikanskt eller asiatiskt barn utan vidare förklaras för tysk medborgare.

Utom förvärvandet av medborgarskap genom födelsen finnes även möjligheten till att senare erhålla medborgarrätt. Detta är då bundet vid vissa förutsättningar, t. ex. att. den påtänkta kandidaten om möjligt icke är någon inbrottstjuv eller soutenör, att han är politiskt ofarlig, d. v. s. en menlös politisk idiot, och slutligen att han inte faller sitt nya nationella hem till last. I denna realistiska tidsålder avses därmed naturligtvis endast ekonomiskt. Ja, det gäller till och med som en gynnsam rekommendation att utge sig som en förmod-

81

ligan god blivande skattebetalare för att påskynda förvärvet av den nutida medborgarrätten. Betänkligheter beträffande ras spela över huvud taget ingen roll i detta sammanhang.

Hela proceduren vid medborgarrättens förvärvande tillgår inte stort annorlunda än upptagandet i t. ex. en automobilklubb. Mannen skickar in sina papper, dessa prövas och underställas sakkunniga för utlåtande, och en vacker dag meddelas han i ett handbrev, att han blivit medborgare, vilket meddelande man till och med klär i en kvick och skämtsam form. Man meddelar nämligen vederbörande hittillsvarande zulukaffer: "Härmed har Ni blivit tysk!"

Detta konststycke åstadkommer en statspresident. Vad ingen himmel kunde åstadkomma, det fullbordar en dylik med ämbete utrustad Teofrastus Paracelsus i en handvändning. Ett enkelt penndrag, och av en mongolisk analfabet har det plötsligt blivit "en riktig tysk".

Men icke endast så, att man ej bekymrar sig om en sådan ny medborgares ras, man bryr sig inte en gång om hans fysiska friskhet. En sådan individ kan vara hur sönderfrätt som helst av syfilis, i den nutida staten är han ändock högst välkommen som medborgare, för såvitt han, som redan sagts, icke innebär någon ekonomisk belastning eller någon politisk fara.

På det sättet upptaga dessa beläten, som kallas stater, giftämnen, vilka de knappast längre förmå övervinna.

Medborgaren skiljer sig sedan från utlänningen även däri, att vägen till alla offentliga ämbeten står öppen för honom, att han eventuellt måste fullgöra sin värnplikt, och att han vidare aktivt och passivt kan deltaga i val. I det stora hela är detta allt. Ty skydd för de personliga rättigheterna och den personliga friheten åtnjuter även utlänningen, icke sällan i högre grad; i varje fall gäller detta om vår nuvarande tyska republik.

Jag vet, att man ogärna lyssnar till allt detta, men något tanklösare, ja vanvettigare än vår gällande medborgarrätt kan

82

man svårligen hitta. Det existerar för närvarande en stat , där åtminstone svaga ansatser till en bättre uppfattning äro märkbara. Det är naturligtvis icke fråga om vår förebild liga tyska republik utan om Förenta Staterna, där man be mödar sig om att åtminstone delvis rådfråga förnuftet. När Förenta Staterna principiellt förbjuder invandring av i hälsoavseende dåliga element och helt enkelt utesluta vissa raser från medborgarskap, så ansluter U. S. A. sig redan så sakta till en uppfattning, som tillhör det folkliga statsbegreppet.

Folkstaten indelar sina invånare i tre klasser: medborgare, undersåtar och utlänningar.

Genom födelsen blir man principiellt endast undersåte. Detta berättigar i och för sig själv ännu icke till innehav av offentliga ämbeten och ej heller till politisk verksamhet, sådant som deltagande i val, vare sig aktivt eller passivt. Principiellt skall varje undersåtes ras och nationalitet fastställas. Det står undersåten fritt, att när som helst avstå från sin rättighet som undersåte och bli medborgare i det land, vars nationalitet motsvarar hans egen. Utlänningen skiljer sig från undersåten endast i så måtto, att han är undersåte i en främmande stat.

Den unge undersåten av tysk nationalitet är förpliktad att genomgå den skolutbildning, som är föreskriven varje tysk. Han underkastar sig därmed uppfostran till ras- och nationalmedveten folkkamrat, sedan får han fullgöra de av staten föreskrivna kroppsövningarna och inträder omsider i hären. Utbildningen i hären är allmän. Den skall omfatta varje enskild tysk och uppfostra honom till den militära användning, som hans fysiska och intellektuella nivå möjliggör. Den oförvitlige och friske unge mannen erhåller sedan, efter fullbordad värnplikt, under högtidliga former sin medborgarrätt. Det är den värdefullaste urkunden för hela hans jordiska tillvaro. Han inträder därmed i medborgarens alla rättigheter och får del av en sådans alla förmåner. Ty staten måste göra en stark åtskillnad mellan sådana, som i egenskap av folkkamrater äro grunden

83

till och bärarna av dess tillvaro, och sådana, vilka endast som förvärvade element skaffa sig uppehälle inom en stat.

Förlänandet av medborgarurkunden bör förenas med en högtidlig ed till folkgemenskapen och staten. Denna urkund måste vara en bro, som bygger över varje klyfta. Det måste anses som en större äro att som gatsopare vara medborgare i detta rike än att vara kung i en främmande stat.

Medborgaren har företrädesrättigheter gent emot utlänningen. Han är rikets herre. Men denna högre värdighet medför även förpliktelser. Den ärelöse och karaktärslöse, den gemene förbrytaren, fosterlandsförrädaren o. s. v. kan när som helst berövas denna ära. Han blir då endast undersåte.

Den tyska flickan är undersåte och blir först med sitt giftermål medborgare. Men dessutom kan medborgarrätt även förlänas den i förvärvslivet engagerade kvinnliga tyska undersåten.

 

 IndexHOME


MEIN KAMPF, ADOLF HITLER

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French

THE POLITICAL TESTAMENT OF ADOLF HITLER
French
French
English
English
Deutsch
German
Italian
Italian
Spanish
Spanish.
Norsk
Norsk

The Jewish plans!
The Jewish Plots!

Must Germany Perish?
A Jewish plan for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her people!Judaism =Racism, Domination, Dccupation
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish |

The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish | Italian | Danish |